استفاده از پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم

 

چکیده :

 

توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از مقدار معینی فراتر نمی رود. اما بسته به شرایط نقطه کار و مقادیر پارامترهای سیستم ممکن است این نوسانات برای مدت طولانی ادامه یافته و در بدترین حالت دامنه آنها نیز افزایش یابد. امروزه جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم، در اغلب شبکه های قدرت پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) به کار گرفته می شود.

 

این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.موضوع این پایان نامه طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود.

 

سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پایدار کردن مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                     صفحه

 

چکیده

 

فصل اول – مقدمه

 

۱-۱- پیشگفتار…………………….. ۴

۱-۲- رئوس مطالب ………………….. ۷

۱-۳- تاریخچه …………………….. ۹

 

فصل دوم : پایداری دینامیکی سیستم های قدرت

 

۲-۱- پایداری دینامیکی سیستم های قدرت… ۱۶

۲-۲- نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت ۱۷

۲-۳- مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه .. ۱۸

۲-۴- طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS)     ۲۳

۲-۵- مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه….. ۲۷

 

فصل سوم: کنترل مقاوم

 

۳-۱-کنترل مقاوم ………………….. ۳۰

۳-۲- مسئله کنترل مقاوم…………….. ۳۱

۳-۲-۱- مدل سیستم………………….. ۳۱

۳-۲-۲- عدم قطعیت در مدلسازی………… ۳۲

۳-۳- تاریخچه کنترل مقاوم…………… ۳۷

۳-۳-۱- سیر پیشرفت تئوری……………. ۳۷

۳-۳-۲- معرفی شاخه های کنترل مقاوم…… ۳۹

۳-۴- طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال …………………………….. ۴۵

۳-۴-۱- بیان مسئله…………………. ۴۵

۳-۴-۲- تعاریف و مقدمات…………….. ۴۶

۳-۴-۴-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick ……………………………….. 50

۳-۴-۵- طراحی کنترل کننده…………… ۵۳

۳-۵- پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای     ۵۵

۳-۵-۱- مقدمه و تعاریف لازم………………… ۵۵

۲-۵-۳- پایداری مقاوم سیستم های بازه ای. ۵۹

۳-۵-۳- طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا   ۶۴

 

فصل چهارم  : طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت

 

۴-۱- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت   ۶۷

۴-۲- طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick   ۶۹

برای سیستم های قدرت تک ماشینه …….. ۶۹

۴-۲-۱- مدل سیستم………………….. ۶۹

۴-۲-۲- طرح یک مثال………………… ۷۱

۴-۲-۳ – طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 73

۴-۲-۲- بررسی نتایج………………… ۷۷

۴-۲-۵- نقدی بر مقاله………………. ۷۸

۴-۳- بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه    ۸۳

۴-۳-۱- مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه  ۸۳

۴-۳-۲- مشخصات یک سیستم چند ماشینه…… ۸۶

۴-۳-۳-طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت ۹۰

۴-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله……… ۹۳

۴-۴- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه …………………………. ۹۵

۴-۴-۱- اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی ۹۵

۴-۴-۲- مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای……………………………….. ۱۰۱

۴-۴-۳-پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی……………………………….. ۱۰۵

۴-۴-۴- استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم  ۱۰۶

۴-۴-۵- استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم  ۱۱۰

۴-۵- طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (۲)……………………. ۱۱۰

۴-۵-۱- جمع بندی مطالب……………… ۱۱۰

۴-۵-۲-طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار…………………………….. ۱۱۱

۴-۵-۳- مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید……………………………….. ۱۱۳

۴-۵-۴- نتیجه گیری…………………. ۱۱۵

 

فصل پنجم : استفاده از روش طراحی جدید در حل چند مسئله

 

۵-۱- استفاده از روش طراحی جدید در حل چند مسئله ۱۲۱

۵-۲- طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS  ها ۱۲۲

۵-۲-۱- تداخل PSS‌ها ………………. ۱۲۲

۵-۲-۲- بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه ……………………………….. ۱۲۴

۵-۲-۳- استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ ………………………………………….. ۱۲۶

انتخاب مجموعه مدلهای طراحی ……….. ۱۲۷

۵-۲-۴-‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری……………………….. ۱۳۰

۵-۳- طراحی کنترل کننده های بهینه (  فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت ……… ۱۳۲

۵-۳-۱) طراحی کننده فیدبک حالت بهینه .. ۱۳۲

تنظیم کننده  های خطی …………….. ۱۳۳

۵-۳-۲-کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه………………………. ۱۳۴

۵-۳-۳-طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم ……………………………….. ۱۳۶

۵-۳-۴- پاسخ سیستم به ورودی پله ……. ۱۴۰

 

فصل ششم : بیان نتایج

 

۶-۱- بیان نتایج ………………….. ۱۴۴

۶-۲- پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر…….. ۱۴۷

مراجع…………………………… ۱۴۸

ضمیمه الف – معادلات دینامیکی ماشین سنکرون ۱۵۴

ضمیمه ب – ضرایب K1 تا K6 ………….. 156

ضمیمه پ – برنامه ریزی غیر خطی……… ۱۵۸

 

قیمت فایل ۳۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه استفاده از پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) جهت بهبود میرایی نوسانات با فرکانس کم سیستم

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...