دانلود مقاله نظریه گینزبرگ

مقدمه و تاریخچه:

درسال ۱۹۵۱گینزبرگ (اقتصاددان) به همراه سه همکارش گینسبرگ (روان پزشک)اکسلارد(جامعه شناس)وهرما(روانشناس)برای اولین بار در دانشگاه کلمبیا کتاب انتخاب شغل را منتشر نمودندکه دو تاثیر فوری داشت:

۱.ارائه یک تئوری مشخص از تصمیم گیری شغلی
۲.معرفی انتخاب شغل به عنوان فرایندی رو به رشد ازسالهای اواخرکودکی تا اوائل جوانی(کرایتز۱۹۶۹)گینزبرگ،گینسبرگ،اکسلاردو هرما(۱۹۵۱)یک بنیاد جدیدی را در نظریه روانشناسی رشدشغلی که مغایر با نظریه های ایستای خصیصه عامل بود عنوان نمودند و ادعا کردند که رشد حرفه ای ،فرایندی رشدی است که در طول زندگی بوجودمی آید.آنها هم چنین عنوان کردند که انتخابهای شغلی بوسیله سازش ها ، توصیف و توجیه می شوند.انتخاب شغل یکبارصورت می گیرد و دوره این انتخاب غیرقابل برگشت است .

گینزبرگ(۱۹۷۲)در سالهای بعد هردو قضایایی که مطرح کرد را تغییر داد . نظریه گینزبرگ تاثیر نسبا ثابتی را بر روی مدل خصیصه عامل گذاشت(براون۲۰۰۲).زمانی که این نظریه برای اولین بار مطرح شد طرفداران و نیز مخالفان فراوانی را در بین مشاوران و متخصصان راهنمایی شغلی و حرفه ای بوجود آورد.گینزبرگ قبل از ارائه نظریه اش در دانشگاه کلمبیا به تحقیق درباره رفتارانسان مشغول بودو سعی داشت بین روانشناسی و علوم اجتماعی سازش و رابطه ای بوجودآورد.گینزبرگ درباره نقش کار در جامعه تحقیق می کرد که سرانجام پس از همکاری با سه محقق دیگرنظریه اش نظریه اش درباره سیر تکاملی انتخاب شغل و حرفه ارائه داد(اوسیپو ۱۹۶۸).گینزبرگ قبل از ارائه نظریه اش درباره رفتار انسان تحقیق می کرد و سعی برایجادرابطه میان روانشناسی و علوم اجتماعی داشته و تحقیقش متمرکز بر نقش کار درجامعه بوده است(کرایتز۱۹۶۹).

کلمات کلیدی:
شغل
انتخاب
نظریه گینزبرگ
خدمات مشاوره ای

مفاهیم بنیادی:

گینزبرگ و همکارانش تاکید زیادی یروی نقش عوامل احساسی و رشد شغلی اعمال می کند اگرچه تحقیق آنان به طور قابل ملاحظه ای در نشان دادن نقش بخصوصی که عوامل احساسی در انتخاب شغل بازی می کنند،موفق نبوده اند.در طرح تحقیق آنان راه درازی را برای بیرون آوردن مدارکی که از نظر احساسی بی ثبات بودند رفتند.علیرغم جداسازی موارد زیادی شواهدی از مشکلات احساسی در مصاحبه های فشرده نشان داده اند. مشاهده مواردی در نمونه که از نظر احساسی مشکل داشتند محققین را بر این داشت که نتیجه گیری کنند که مشکلات عاطفی ، عوامل مهمی در انحراف الگوهای انتخاب شغل که آنان گاهگاهی مشاهده کرده اند دارند.
نویسندگان تئوری نتیجه گرفتند که ۴ ترکیب مهم به فرد در عمل انتخاب در بزرگسالی کمک می کنند عبارتند از:آزمودن رشد ،یک دیدگاه زمانی مناسب،توانایی به تعویق انداختن لذت،توانایی پذیرش و انجام سازگاری در نقشه های شغلی خود.اگر بیشتر این ترکیبات برای رشدمناسب دچار شکست شوند،یک الگوی منحرف شغلی بوجود می آید. این باز هم منطقی به نظر می رسد که این چهارویژگی برای یک رشد شغلی مناسب به شکست بینجامد(اوسیپو۱۹۶۸).

فهرست مطالب

نظریه گینزبرگ ۲
تاریخچه ومقدمه: ۲
مفاهیم بنیادی: ۳
در نظریه گینزبرگ سه اصل وجوددارد: ۵
اصل اول تئوری گینزبرگ شامل ۶مرحله به شرح زیر می باشد: ۶
عوامل موثر در تغییر ناپذیری انتخاب شغل از نظر گینزبرگ: ۱۰
مراحل سیر تکاملی انتخاب شغل: ۱۳
عوامل مؤثر برانتخاب ۳۲
تغییرات د رانتخاب الگو: ۳۷
مشکلات انتخاب ۳۹
تجدیدنظر در عقاید گینزبرگ: ۴۰
توصیه های مهم گینزبرگ جهت تدارک خدمات مشاوره ای: ۴۱
نظرگینزبرگ دررابطه با راهنمایی و مشاوره حرفه ای : ۴۱
تحقیقات گینزبرگ: ۴۳
تحقیقات انجام شده: ۴۳
ارزشیابی نظریه گینزبرگ: ۵۰
محدودیتها: ۵۵
کاربرد نظریه گینزبرگ: ۵۵
نتیجه: ۵۶
جمع بندی نظریه گینزبرگ ۵۷
فهرست منابع ۵۸

قیمت فایل ۱۹,۰۰۰ تومان

خرید آنلاین مقاله نظریه گینزبرگ

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما