دانلود مقاله متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (خرداد ۲۶, ۱۳۹۴)

متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی

 

چکیده

 

نظر به اینکه دلیل اصلی شکست سیستم های پایگاه داده تحلیلی، عدم تشخیص لزوم ایجاد آنهاست، تحلیل لزوم ایجاد پایگاه داده تحلیلی دارای اهمیت بسیار زیادی بوده و در این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد. به این منظور ابتدا انواع پرس و جو  دسته بندی شده و سپس بر روی یک پایگاه داده نمونه و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن با سایزهای مختلف اعمال شد و دیدیم که در رابطه با پرس و جوهای چندبعدی  و مجتمع ، وجود پایگاه داده تحلیلی ضروری بوده و در رابطه با پرس و جوهای تودرتو  و پیوندی ، استفاده از پایگاه داده تحلیلی مفید بوده و برای پری و جوهای ساده  و محاسباتی ، استفاده از پایگاه داده مناسب تر می باشد. در این مقاله، هدف از متدولوژی، ارائه یک چهارچوب کاری است.

 

کلمات کلیدی:
پایگاه داده
پایگاه داده تحلیلی
پرس و جو
طراحی پایگاه داده تحلیلی
متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی

 

مقدمه

 

با بررسی منابع مختلف، دیدیم که به چگونگی ساخت پایگاه داده تحلیلی بسیار پرداخته شده است. ساخت پایگاه داده تحلیلی شامل مراحل زیر است:
– انتخاب فرایند تجاری: این فرایند، فرایند عملیاتی اصلی در سازمان مورد نظر می باشد . سازمان مورد نظر شامل چندین سیستم می باشد که در آن داده ها برای پایگاه داده تحلیلی جمع آوری می شوند.

 

– انتخاب دانه : دانه در واقع یک رکورد در جدول حقیقت می باشد و می تواند یک تراکنش خاص باشد.
– انتخاب بعدها : مانند زمان، محصول و مشتری به همراه شناسایی ویژگیهای آن بعد.
– انتخاب حقایق قابل اندازه گیری جدول حقایق : این حقایق مقادیر شمارشی و افزودنی می باشند.
– تشخیص پارامترهای تحلیلی: رکوردی که خلاصه ای از بعضی رکوردهای جدول حقیقت سطح پایه را ارائه می دهد.

 

پس از ساخت چهارچوب اصلی پایگاه داده تحلیلی، فعالیتهای زیر به منظور پرکردن اطلاعات آن باید صورت گیرد:
آماده سازی، یکپارچگی، تحلیل سطح بالا، خصوصی سازی
آماده سازی برای هر منبعی انجام می شود و شامل استخراج داده، پاکسازی آن و احتمالا بایگانی آن قبل یا بعد از پاکسازی می باشد. قدم دوم شامل تطبیق داده و یکپارچگی آن می باشد که پاکسازی چند منبعه می باشد. قدم سوم محاسبه دیدهای تحلیلی از دیدهای پایه و در واقع ایجاد پارامترهای تحلیلی می باشد. قدم چهارم شامل استخراج و خصوصی سازی اطلاعات، در واقع ایجاد پایگاه پردازش تحلیلی خاص  می باشد.

 

نظر به اینکه فعالیتهای فوق زمانبر و پرهزینه می باشند، تصمیم گیری اینکه آیا واقعا در کاربرد موردنظر ما پایگاه داده تحلیلی لازم می باشد یا خیر، بسیار مورد اهمیت بوده و علت اصلی شکست سیستم های دارای پایگاه داده تحلیلی، ایجاد آنها در مواقعی است که واقعا مورد نیاز نمی باشند. تشخیص این مساله بسیار مورد اهمیت بوده و در منابع مختلف به آن پرداخته نشده است. به این منظور ابتدا باید کاربران سیستم شناسایی شوند و در صورت نیاز کاربران به تصمیم گیری های مدیریتی، دانه سیستم و نوع پرس و جو های درخواستی آنها از سیستم شناسایی شود. در این مقاله لزوم ایجاد پایگاه داده تحلیلی، با توجه به نوع پرس و جو که قرار است در سیستم مورد نظر پاسخگویی شود مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع با توجه به اینکه سیستم ما باید پاسخگو به چه نوع پرس و جویی باشد، تشخیص می دهیم که آیا پایگاه داده تحلیلی لازم است و یا اینکه پایگاه داده کفایت می کند. بنابراین به این منظور قدم اول شناسایی پرس و جو های سیستم آتی است.

 

پس از شناسایی پرس و جو های مورد نیاز سیستم، با توجه به جدول ارائه شده در بخش خلاصه (جدول ۱۶)، اگر پاسخگویی به نوعی از پرس و جوهای مطرح در کاربرد مورد نظر، نیاز به پایگاه داده تحلیلی داشت، پایگاه داده تحلیلی باید ایجاد شود.
به این منظور ابتدا به تعریف پرس و جو می پردازیم. پرس و جو یک واحد کاری است در سیستم های اطلاعاتی که برخلاف تراکنش در سیستم های عملیاتی، شامل درج، بهنگام سازی و پاک کردن نمی باشد. تراکنش یک برنامه اجرایی است که به داده های مختلف دسترسی پیدا کرده و گاها آنها را بهنگام سازی می کند. این برنامه اجرایی با زبانهای برنامه نویسی سطح بالا (مانند SQL، C و جاوا) نوشته می شود و با دستور Begin Transaction شروع شده و با End Transaction خاتمه می یابد و دارای خصوصیات زیر است:

 

– اتمیک: هر تراکنش یا تمام دستوراتش اجرا می شود و یا اینکه هیچ یک از دستوراتش اجرا نمی شوند.
– سازگاری: اجرای تراکنش به تنهایی، سازگاری پایگاه داده را تضمین می کند.
– جدایی: اجرای همزمان تراکنشها باعث اثر جانبی تراکنشها بر روی هم نمی شود. در واقع به نظر می رسد که هر تراکنش به تنهایی اجرا می شود.
– پایداری: پس از اجرای تراکنش، تغییری که در پایگاه داده ایجاد می کند، از بین نخواهد رفت حتی اگر سیستم دچار خرابی شود.
حال آنکه پرس و جو تنها به واکشی و ارائه داده مورد درخواست می پردازد.

 

در این گزارش ابتدا انواع پرس و جو دسته بندی شده و ساختار داده ای هر یک ارائه می شود. هدف از این دسته بندی، تشخیص لزوم ایجاد پایگاه داده تحلیلی با توجه به انواع پرس و جو که به آن اعمال می شود می باشد. بنابراین، پس از آن، نحوه پاسخگویی هر یک از این انواع بر روی پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن در سایزهای مختلف ارزیابی می شود. به این منظور مقاله ارائه شده دارای هفت بخش دیگر است. در بخش یک، انواع پرس و جو دسته بندی می شود و ساختار داده ای هر دسته ارائه می شود. در بخش دوم، پارامترهای ارزیابی سیستم در رابطه با پرس و جو ارائه می شود. در بخش سوم، یک پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن به منظور انجام آزمایشات معرفی می شوند. بخش چهارم شامل بررسی نحوه پاسخگویی پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی به انواع پرس و جوهای دسته بندی شده بوده و در بخش پنجم، نتایج آزمایشات بررسی می شود. خلاصه مقاله در بخش ششم ارائه شده و در نهایت، بخش هفتم دربرگیرنده فهرست منابع می باشد.

 

فهرست

 

۱- چکیده ۲
۲- کلید واژه ۲
۳- مقدمه ۲
۴- دسته بندی انواع پرس و جو ۳
۵-۲- پرس و جوی ساده ۳
۵-۳- پرس و جوی مجتمع ۴
۵-۴- پرس و جوی تودرتو ۴
۵-۵- پرس و جوی پیچیده ۴
۵-۶- پرس و جوی محاسباتی ۵
۲-۶- پرس و جوی پیوندی ۵
۲-۷- پرس و جوی بزرگ ۵
۲-۸- پرس و جوی چندبعدی ۶
۵- پارامترهای ارزیابی سیستم در رابطه با پرس و جو ۶
۶- معرفی پایگاه داده نمونه و پایگاه داده تحلیلی متناظر با آن به منظور انجام آزمایشات ۶
۶-۱- جدول۱: جدول شخص (Person_Table) 7
۶-۲- جدول۳: جدول شماره تلفن اشخاص (Tel_Table) 8
جدول۴: جدول قرارداد (Contract_Table) 8
۶-۳- جدول۵: جدول تعهدات (Commitment_Table) 8
۶-۴- جدول۶: جدول خسارت (Damage_Table) 8
۶-۵- شکل۱: دیاگرام ارتباطی پایگاه داده ۹
۶-۶- جدول ۷ : جدول حقیقت (Insurance_Fact) 9
۶-۷- جدول ۸ :بعد زمان (Time_Dimension) 9
۶-۸- جدول۹: بعد شخص (Person_Dimension) 9
جدول۱۰ : بعد تعهد (Commitment_Dimension) 9
۷- نحوه پاسخگویی پایگاه داده و پایگاه داده تحلیلی به انواع پرس و جو ۱۱
۵-۱- نتایج اجرای پرس و جوی ساده ۱۱
۵-۲- نتایج اجرای پرس و جوی مجتمع ۱۱
۵-۳- نتایج اجرای پرس و جوی تودرتو ۱۲
۵-۴- نتایج اجرای پرس و جوی پیوندی ۱۲
۵-۵- نتایج اجرای پرس و جوی بزرگ (پرس و جوی دو بعدی) ۱۳
۵-۶- نتایج اجرای پرس و جوی بزرگ (پرس و جوی سه بعدی) ۱۴
۸- بررسی نتایج ۱۵
۹- خلاصه و نتیجه ۱۶
۱۰- فهرست منابع ۱۶

 

قیمت فایل ۲۴,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین مقاله متدولوژی تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

6 فروش
37,000 ریال
6 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

5 فروش
69,000 ریال
5 فروش

دانلود کتاب جهان هولوگرافیک مایکل تالبوت

دربارۀ کتاب کتاب جهان هولوگرافیک آیا جهان ما واقعی است یا هولوگرامی در پهنه گیتی؟ آیا روزی می توان پرده از راز هستی برداشت و پاسخ مناسبی برای پرسشهای بشر یافت؟ از این دست پرسشها در تمام اعصار ذهن بشر را درگیر خود کرده است، یکی از آن رویدادها در سال ۱۹۸۲ در دانشگاه پاریس […]

3 فروش
49,000 ریال
3 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

2 فروش
39,000 ریال
2 فروش

دانلود کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم بدون شک مطمئن‌ترین کتاب در زمینه عاشق کردن دیگران است! می‌توانم این اطمینان را بدهم که تا به امروز هیج کتابی با محتویاتی حتی نزدیک به این کتاب نوشته نشده است. کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم صد در صد تضمین نمی‌کند که شخصی مورد […]

1 فروش
59,000 ریال
1 فروش

دانلود کتاب تقویت تمرکز حواس

دانلود کتاب تقویت تمرکز حواس – تمرکز حواس آن نیرویی است که باعث می‌شود کارهای خود را در زمان کوتاه و دقت بالا انجام دهیم. اگر تمرکز حواس در کودکی فراگرفته و در نوجوانی آن را تقویت نمایید، در میان‌سالی و کهن‌سالی استفاده شایانی می‌برید. بیشتر حوادثی که در زندگی اتفاق می‌افتد و باعث ناکامی‌ها، […]

1 فروش
50,000 ریال
1 فروش

دانلود کتاب نام من سرخ

کتاب نام من سرخ اثر فاخر نویسنده ترک زبان معاصر و برنده جایزه نوبل ادبیات سال ۲۰۰۶، اورهان پاموک است که توسط نشر چشمه به انتشار رسیده است. پاموک در این کتاب با بهره گیری از تکنیک چند صدایی یا پلی فونی توانسته داستان را از منظر شخصیت های مختلف روایت کند به این صورت […]

1 فروش
35,000 ریال
1 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟