دانلود مقاله بررسی اثرات مکانیزه شدن امور اداری سازمان آموزش و پرورش بر افزایش بهره وری

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (آذر ۲۷, ۱۳۹۴)

 

دانلود مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت بررسی اثرات مکانیزه شدن امور اداری سازمان آموزش و پرورش بر افزایش بهره وری (مطالعه موردی:سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان در سال ۸۵)

 

چکیده‌:

 

تلاش برای بهبود بهره وری ‌، تلاش برای زندگی بهتر افراد و جامعه است کوششهای همه جانبه سازمانها و خصوصاً آموزش و پرورش در جهت ارتقای بهره وری‌، کوششی مستمر و برای تداوم حیات و رشد و توسعه در عرصه فعالیتهای اجتماعی و آموزشی است. در این راستا استفاده از کلیه ابزارها‌، از جمله رایانه‌، راهگشای سازمانها در دستیابی هر چه سریعتر به نتایج حصول به اهداف سازمانی است.

 

این مقاله با هدف بررسی اثرات مکانیزه شدن امور اداری سازمان آموزش و پرورش بر افزایش بهره وری‌، درصدد است تا برای بهینه سازی سیستمها و روشهای اجرایی و دستیبابی به نظامی کارآمد‌، هزینه ها را کاهش‌، سرعت انجام امور را بیشتر‌، رضایت ارباب رجوع را بالاتر و رضایت شغلی کارکنان را در سطح مورد انتظار ببیند. قلمرو مکانی این تحقیق سازمان آموزش و پرورش‌ استان خوزستان در سال ۱۳۸۵ می باشد. جامعه آماری این پژوهش ۱۳۰ نفر از کارکنان این سازمان و نمونه آماری شامل ۴۸ نفر که از روش مورگان و از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی‌ از نوع همبستگی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی‌، آزمون کای- دو‌، تحلیل واریانس چند متغییری و روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضمناً از نرم افزارSPSS جهت تسریع در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد و در سطح معنی دار a=/05 فرضیه های زیر مورد تائید قرار گرفتند.

 

۱٫         بین مکانیزه شدن خدمات سازمان آموزش و پرورش وکاهش هزینه ها رابطه معنی دار وجود دارد.
۲٫         بین مکانیزه شدن خدمات سازمان آموزش و پرورش و رضایت شغلی کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد.
۳٫         بین مکانیزه شدن خدمات سازمان آموزش و پرورش و سرعت انجام کار رابطه معنی دار وجود دارد.
۴٫         بین مکانیزه شدن خدمات سازمان آموزش و پرورش رضایت ارباب رجوع رابطه معنی دار وجود دارد.

 

در نتیجه مکانیزه کردن امور اداری و خدمات سازمان آموزش و پرورش باعث افزایش بهره وری نیروی انسانی می شود. لذا پیشنهاد می شود تا با طراحی‌، تدوین و استقرار سیستم متناسب با سازمان و استفاده از متخصصان بیشتر و با تجربه و استفاده از تجزیه و تحلیلهای محیطی راه را برای رسیدن به اهداف‌، علایق و وابستگیهای منابع انسانی به سازمان هموار نمود.

 

کلمات کلیدی‌:
مکانیزاسیون‌
بهره وری نیروی انسانی‌
سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان

 

مقدمه :

 

توسعه جوامع و ورود به عصر جدید‌، عصر اطلاعات و ارتباطات نتیجه رشد و ارتقاء بهره وری است که نمونه بارز آن استفاده بیشتر از اتوماسیون و کاربرد رایانه‌، در سازمانها در کنار سیستمهای نوین مدیریتی می باشد. نوآوری در زمینه تکنولوژی منبع مهم افزایش بهره وری است‌، افزایش تولید کالا و خدمات و بهبود کیفیت از طریق بکارگیری اتوماسیون و تکنولوژی اطلاعات قابل دستیابی است اتوماسیون می تواند موجب صرفه جوئی و کاهش هزینه و افزایش سرعت در ارائه خدمات شود. طی سه دهه گذشته اتوماسیون و توسعه روزافزون تکنولوژی مهمترین سهم را در افزایش بهره وری داشته اند.

 

در سالهای اخیر‌، افزایش کیفیت و کمیت خدمات‌ آموزشی‌، توسعه سازمانی‌، ایجاد رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع در ردیف مهمترین اهداف و آرمانهای وزارت آموزش و پرورش است بستر سازی برای گسترش استفاده از فناوریهای نوین ارتباطی یکی از راهبردهایی است که می تواند به جریان افزایش بهره وری در آموزش و پرورش سرعت بخشد و جبران عقب ماندگیهای سالهای گذشته را در پی داشته باشد. در طول تاریخ فعالیتهای بشری‌، افزایش و ارتقا‌ء بهره وری بعنوان یکی از مهمترین و اساسی ترین اهداف‌، همواره موردنظر بوده است. تنها در طول ۱۵ سال اخیر افزایش بهره وری در سطح جهان ۴۵ برابر شده است که این افزایش معجره آسا بطور عمده نتیجه بهبود در سیستمهای نرم افزاری و مدیریتی سازمانها بوده است تکنیکها و ابزارهای بسیاری بمنظور افزایش سطح بهره وری مورد استفاده بشر قرار گرفته است‌،

 

شاید از همه ابزارهای مورد استفاده شده رایانه‌، بیشترین سهم را در رسیدن به بشر به این هدف داشته است. امروز تمام کشورهای جهان در پی بدست آوردن پیشرفتهایی در زمینه بهره وری هستند بدین معنی که بتوانند با مصرف منابع و هزینه های کمتر به مقدار تولید بیشتر دست یابند در دنیای رقابت آمیز امروز‌، بهره وری بعنوان یک فلسفه و یک دیدگاه مبتنی بر استراژی بهبود مهمترین هدف سازمانها را تشکیل می دهد که می تواند همچون زنجیری فعالیت کلیه آحاد جامعه را بهم مرتبط سازد‌، بهبود بهره وری یک تفکر و جهان بینی است مبتنی بر بالابردن توان آفرینش‌، قدرت خلق و میزان استعداد‌‌، تلفیق جامعه و سازمانها با تحولات تکنولوژی و عملی و اقتصادی جهان فلسفه بهبود بهره وری در سازمانها باعث می گردد تا نیروی انسانی بتواند درست فکر کند‌، نوآوری و نگرش سیستماتیک پیدا کند. افزایش بهره وری به اشکال مختلف می تواند صورت گیرد از تغییر عملکرد یک شخص در سازمان تا تغییر در استفاده از امکانات فنی‌، در ارائه خدمات سازمانی.

 

در بسیاری از سازمانها مدیران بیشتر وقت خود را صرف انجام فعالیتهای جاری سازمان می‌کنند در حالی که لازم است وقت بیشتری را صرف برنامه ریزی‌، نوآوری و کنترل فعالیتهای برای افزایش بهره وری کنند با استفاده از سیستمهای مکانیزه‌، مدیران مرزهای مدیریت سنتی و دیکته شده از قبل را در نوردیده و در روند بهبود مدیریت در راستای نیل به اهداف سازمانی‌، تلاش خواهند کرد.

 

فهرست مطالب

 

بررسی اثرات مکانیزاسیون اداری بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان آموزش و پرورش استان خوزستان در سال ۸۵ ۱
چکیده‌: ۲
کلمات کلیدی‌: ۳
مقدمه : ۳
بیان مسأله ۴
اهداف تحقیق ۵
هدف اصلی پژوهش ۵
اهداف فرعی پژوهش ۵
اهمیت و ضرورت تحقیق ۵
فرضیات تحقیق ۶
بهره وری ۱ ۷
تعاریف بهره وری: ۷
تعریف سازمان بین المللی کار (ILO)[3] 1 7
تعریف سیستمی بهره وری ۸
نقش عوامل مؤثردر ارتقای بهره وری از دیدگاه ارزشی اسلام ۸
اهم  آثار عوامل رفاهی در ارتقای بهره وری نیروی انسانی ۹
عوامل مؤثر بر بهره وری ۱۳
مکانیزاسیون ۱۵
«اتوماسیون» نقطه پایانی بر کاغذ بازی اداری: ۱۶
•         فعالیتهای هر دفتر به سه بخش ذخیره سازی‌، بهره برداری و ارتباط تقسیم می شود: ۱۶
نمونه آماری و روش نمونه گیری ۱۷
طرح تحقیق ۲۰
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۲۰

 

قیمت فایل ۱۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت بررسی اثرات مکانیزه شدن امور اداری سازمان آموزش و پرورش بر افزایش بهره وری

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

نــظرات کاربــران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.