حکم معامله غرری از منظر فقه امامیه و شافعیه

 

هدف پژوهش حاضر، پرداختن به حکم معامله ی غرری ازمنظر فقه امامیه و شافعیه جهت دست یابی به یک نظریه ی روشن می باشدکه آیا معامله ی غرری موجب عدم نفوذ یا موجب بطلان معامله می شود؟

باتوجه به گسترش جامعه ی بشری و پیچده تر شدن روابط اقتصادی، مبادلات و معاملات نیز میان انسان ها گسترش یافته و بشر را به سوی کسب منافع و درآمدهای بیش تر ترغیب نموده است، لذا قراردادها و معاملات در روابط اقتصادی انسان ها جایگاه ویژه ای دارند.  از سوی دیگر بشر برای دست یابی به منافع و سود بیش تر ناگزیر به انتخاب راه های متعددی است که ممکن است در این مسیر به گونه ای عمل شود که با دستورات شرع منافات داشته باشد.

 

حکم معامله غرری

لذا اسلام  با معاملات و قراردادهای ربوی یا اعمالی چون قمار و نیز معاملات غرری که در واقع معامله بر مجهول و یا شرط مجهول است ، مخالف می باشد؛ زیرا معاملات در اسلام اصولاً تابع « عدالت معاملاتی» هستند و در معامله ی غرری چنین تعادلی وجود ندارد اصل دیگری که در نگرش و جهان بینی اسلام مورد نظر است، اصل مساوات و قسط است که اسلام تمام راه-های کسب دارایی بلاجهت را مسدود نموده و مردم را

به اجرای عدالت اجتماعی و اقتصادی دعوت نموده است تا سعادت اجتماعی میسر گردد. با توجه به این که استیفای نامشروع و دارا شدن بلاجهت به ظلم منتهی می شود و نتیجه ی معامله که همان دارا شدن شی معادل ثمن است حاصل نمی گردد ضرورت دارد، در مورد چگونگی این موضوع بحث و گفتگو شود تا زوایای امر تا حدودی روشن گردیده و ابهامات بر طرف گردد.

 

فهرست مطالب

 

چکیده    ۳
مقدمه    ۴

 

فصل اول کلیات و مفاهیم    ۷

۱-۱-طرح تحقیق    ۸
۱-۱-۱-بیان مسأله    ۸
۱-۱-۲-اهمیت تحقیق    ۱۰
۱-۱-۳- پرسشهای تحقیق    ۱۱
۱-۱-۴- فرضیهها    ۱۱
۱-۱-۵-هدف تحقیق    ۱۲
۱-۱-۶- پیشینهی تحقیق    ۱۲
۱-۱-۷- جنبه ی نو آوری    ۱۳
۱-۱-۸-روش تحقیق    ۱۴
۱-۱-۹-دشواریهای تحقیق    ۱۴
۱-۲-مفاهیم    ۱۴
۱-۲-۱-مفهوم غرر    ۱۵
۱-۲-۲-تعریف لغوی    ۱۵
۱-۲-۳-غرر و عقد غرری در اصطلاح فقهی    ۱۸
مقایسه    ۲۱
ج ) تعریف برگزیده    ۲۴
۱-۲-۴-موارد غرر    ۲۴
احتمال خطر نباید ضعیف باشد    ۲۵
کمی عوض موجب غرر نیست    ۲۶

 

حکم معامله غرری

 

۱-۳-غرر و دیگر اصطلاحات مشابه    ۲۷
۱-۳-۱-غرر و غرور    ۲۷
۱-۳-۲-غرر و جهل    ۲۹
۱-۳-۳-بررسی تأثیر جهل بر عقد بیع  و پیامدهای آن    ۳۰
۱)بیان کیفیت تأثیر جهل بر وضعیت عقد    ۳۰
۲- بررسی اقوال فقها    ۳۲
۳) بیان کیفیت تأثیر جهل در قصد متعاملین    ۳۴
۱-۳-۴-آرای دانشمندان امامیه    ۳۷
۱-۳-۵-آرای دانشمندان شافعی    ۴۰
۱-۳-۶-اشکال    ۴۱
۱-۳-۷-غرر و تدلیس    ۴۴
۱-۳-۷-۱-مهم ترین تفاوت‏های غرر و تدلیس    ۴۸
۱-۳-۸-غرر، قمار و گروبندی    ۴۹
گروبندی    ۵۱
۱-۳-۹-غرر در عرف    ۵۴
۱-۳-۹-۱-غرر در عرف جاهلیّت (قبل از اسلام)    ۵۵
۱-۳-۹-۲-غرر در عرف زمان حاضر    ۶۲

حکم معامله غرری

فصل دوم : قاعدهی غرری و منابع آن    ۶۷

۲-۱-منابع و مستندات قاعده ی غرر    ۶۸
۲-۱-۱-قرآن    ۶۸
۲-۱-۲-سنّت:    ۷۵
۲-۱-۲-۱-معنای بیع غرر در حدیث نبوی (ص)    ۸۲
۲-۱-۲-۲-حکم معاملهی غرری در روایات    ۸۴
۲-۱-۳-اجماع    ۸۷
۲-۱-۴-عقل    ۸۹
بنای عقلا    ۹۰
سیرهی مسلمین    ۹۱
۲-۲-مبانی قاعدهی غرر    ۹۱
۲-۲-۱-اصل داراشدن بلاجهت    ۹۳
۲-۲-۲-اصل «اتقان در عمل» و جلوگیری از نزاع    ۹۴
۲-۳-غرر در معاملات    ۹۷
۲-۳-۱- تعریف معامله    ۹۷

حکم معامله غرری
۲-۳-۲-قلمرو غرر    ۹۸
۲-۳-۲-۱-قلمرو غرر در فقه    ۱۰۰
نتیجه    ۱۰۴
۲-۴- موارد قابل بحث از حیث غرری بودن یا نبودن    ۱۰۵
۲-۵-معیار تشخیص غرر در معامله    ۱۰۸
۲-۵-۱ جایگاه عرف در تشخیص غرر    ۱۰۹
۲-۵-۱-۱- تعریف عرف    ۱۰۹
۲-۵-۲-جایگاه عرف در فقه    ۱۱۱
۲-۵-۳-نقش عرف در تشخیص معاملات غرری    ۱۱۷
۲-۵-۴-تفاوت اساسی بین شرع و عرف    ۱۲۳
۲-۵-۵-نوعی یا شخصی بودنِ معیار تمییز غرر    ۱۲۷
۲-۶-تقسیم غرردرموردمعامله    ۱۳۲
۲-۶-۱-تقسیم غرر از نظر فقهای امامیه    ۱۳۳
۲-۶-۲-تقسیم غرر از نظر دانشمندان شافعی    ۱۳۴
۲-۷-بیع اشیای معدوم    ۱۳۸
۲-۷-۱-آرای فقهای امامیه    ۱۳۸
۲-۷-۱-آرای فقهای شافعی    ۱۴۰
۲-۷-۳-بررسی ادله    ۱۴۱

حکم معامله غرری

فصل سوم : موجبات پیدایش غرر در معامله    ۱۴۴

۳-۱-غرر در مبیع    ۱۴۴
۳-۱-۱-غرر از جهت اصل وجود مبیع    ۱۴۵
۳-۱-۲-غرر از جهت قدرت بر تسلیم    ۱۴۶
الف ) آرای فقهای امامیه و شافعیه    ۱۴۶
۳-۱-۳-غرر از جهت اوصاف مورد معامله    ۱۵۳
الف ) آرای فقهای امامیه وشافعیه    ۱۵۳
۳-۱-۴-چگونگی رفع غرر از مورد معامله    ۱۶۲
۳-۱-۵-استثنائات رفع غرر    ۱۶۶
۳-۲- غرر در ثمن    ۱۶۹
۳-۲-۱-لزوم تعیین ثمن در عقد    ۱۷۰
ابهام در ثمن به دو صورت مطرح میشود:    ۱۷۰
۳-۲-۲-فروش به نرخ روز و بهای متداول در بازار    ۱۷۲
الف) نظر فقهای امامیه و شافعیه    ۱۷۹
۳-۳- غرر در شرط معامله    ۱۸۲
۳-۳-۱-شرط ضمن عقد و شرایط صحت آن    ۱۸۲
۳-۳-۲-معین و معلوم بودن مورد شرط    ۱۸۳
۳-۳-۳-ضابطهی شرط ضمن عقد از نظر فقها    ۱۸۶
۳-۴- جمعبندی    ۱۸۸
۳-۵-نتیجهگیری کلی    ۱۹۱
۳-۶-پیشنهادات    ۱۹۵
فهرست منابع    ۱۹۶
Abstract :    ۲۰۳

 

قیمت فایل فقط ۱۳۵۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...