جزئیات محصول
زبان فارسی
صفحات 186
پسوند فایل: Doc
تاریخ انتشار ۰۴ دی ۱۳۹۶
دسته بندی
جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن
1 امتیاز 5 ستاره

دانلود پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی

جایگاه داوری در آیین دادرسی مدنی ایران و موارد بطلان آن

چکیده:

نهاد داوری از قدیم الایام مورد توجه مردم بوده و با توجه به مزیت‌های آن بردادرسی‌های قضایی، در بعد داخلی از اهمیت ویژه در کشور ما برخودار است. هدف این نهاد، رأی داوری است و با صدور رأی داوری این نهاد به هدف غایی و نهایی خود می‌رسد. البته برای این رأی نیز اوصاف و شرایطی از جمله موجه و مدلل بودن، قصد انشاء وغیره در نظر گرفته شده است که با وجود تمام این اوصاف و ویژگی‌ها رأی داوری مورد قبول قرار می‌گیرد و در صورت مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق و یا اینکه صدور رأیی توسط داور خارج از موضوع داوری و حدود اختیارات خود و یا پس از انقضای مدت داوری باشد رأی داور ابطال خواهد شد.
 طرح دعوای ابطال رأی داور نیز واجد شرایطی است که  از جمله مهلت طرح دعواست که این مهلت در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده و برای طرح دعوای ابطال نیز باید به دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مراجعه کرد. دعوای ابطال رأی داوری همانند هر دعوای دیگری برای خود ذینفع وخوانده دارد. ذینفع در دعوای ابطال نوعاً محکوم علیه رأی داوری و خوانده نیز تمام افرادی هستند که در جریان صدور رأی حضور داشته‌اند و رسیدگی به این دعوا نیز مستلزم رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و در مواردی قانون داوری تجاری بین المللی است.
در این مختصر سعی بر آن شده است تا در حد امکان با بهره‌گیری از قوانین و کتب حقوقی و سایر منابع مرتبط، به تجزیه وتحلیل موضوع پرداخته و با انعکاس اهمیت موضوع داوری و نقش مهم آن در حل و فصل سریع اختلافات به بررسی وتبیین مفهوم بطلان و تأثیر آن بر آرای داوری ونیز به تبیین جایگاه واقعی این نهاد درجلوگیری از اطاله دادرسی و کاهش پرونده های قضایی و نهایتاً احقاق حق زیان دیده بپردازد.

واژگان کلیدی:

داور
رأی داوری
بطلان
دعوای ابطال

بیان مسئله

داوری یکی از ریشه دارترین شیوه‌های حل و فصل دعاوی و اختلافات در میان عامه مردم است و از نهادهای بسیار دیرینه در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام به شمار می‌آید. این نهاد یکی از احکام امضایی شرع مقدس است. با توجه به ارزش روز افزون داوری، آشنایی با این نهاد اهمیت ویژه‌ای دارد. در کشور ما با وجود  تصویب مقرررات مربوط به داوری در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و همچنین اصلاحات بعدی در سال ۱۳۸۱، که باب هفتم آن اختصاص به مقررات داوری دارد طی مواد ۴۰۴ الی ۵۰۱ به آن اشاره شده، در مقایسه با کشورهای پیشرفته به لحاظ استقبال مردم کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
در هر حال در کنار این قانون در ایران، قانون برجسته دیگر ی وجود دارد که به قواعد و مقررات داوری و به دعاوی خاص تجاری بین المللی اختصاص دارد و آن قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ می‌ باشد. این دو قانون که در حقیقت قواعد داوری داخلی ایران را تشکیل می‌دهند، دو سیستم داوری مستقل، جامع و کامل را می‌سازند و قواعد مختص شناسایی و اجرای رأی داوری را هم دارا هستند.
داوری در مفهوم حقوقی عبارت از این است که اصحاب دعوا به میل واراده خود موافقت کنند که به جای آن‌که دعاوی آن‌ها در مراجع دادگستری رسیدگی شود توسط افراد مورد اعتماد آن‌ها صورت گیرد. مقصود از داوری، حل و فصل دعاوی بر  طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می‌کنند. قانون گذار انتخاب داور را از سه طریق پیش بینی نموده است. گاه ممکن است داور از طریق اصحاب دعوا و گاهی توسط شخص ثالث ویا از طریق دادگاه تعیین شود.
از طرفی داور باید دارای شرایط ثبوتی و سلبی برای انجام وظیفه  داوری برخوردار باشد. به موجب ماده ۴۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا را دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلافات خود را اعم از اینکه در دادگاه‌ها مطرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهد. بعد از ارجاع امر داور یا داوران در محدوده مقررات داوری و موافقت نامه داوری به رسیدگی می‌پردازند. رأی داور همانند رأی دادگاه باید موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد. چنانچه رأی داور غیر موجه یا بدون دلیل یا مخالف قوانین موجد حق باشد ذینفع حق دارد ابطال رأی را از دادگاه درخواست کند.
درخواست حکم بطلان رأی داور مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی نیست. شکایت نسبت به رأی داور اثر تعلیقی براجرای رأی داور ندارد و مانع اجرای آن نیست برای اعتراض به رأی داور قانون‌گذار در ماده ۴۸۹ موارد و جهاتی را پیش بینی کرده و تصریح نموده که رأی داور در هر یک از آن موارد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۲
الف) بیان مسئله ۲
ب) سوالات تحقیق ۳
ج) فرضیه‌ها ۳
د) اهداف تحقیق ۳
هـ) پیشنه تحقیق ۳
و) روش تحقیق ۴
ز)سازماندهی تحقیق ۴

فصل اول: کلیات ۵

مبحث اول: مفهوم تاریخچه و مزایا و معایب داوری۶
گفتار اول: مفهوم داوری۶
بند اول: مفهوم لغوی داوری۶
بند دوم: مفهوم حقوقی داوری۶
بند سوم: مفهوم فقهی داوری۸
گفتار دوم: تاریخچه داوری۸
بند اول: انگیزه‌های داوری در تاریخ حقوق اسلام۱۰
بند دوم: انگیز‌ه‌های ظهور داوری در عصر حاضر۱۱
گفتار سوم: مزایا و معایب و علل رجوع به داوری ۱۲
بند اول: محاسن و معایب داوری۱۲
بند دوم: مزایای داوری در مقایسه با دادگاه‌های دادگستری۱۳
بند سوم: علل رجوع به داوری۱۴
مبحث دوم: اقسام و چگونگی تعیین داور۱۶
گفتار اول: اقسام داوری۱۶
بند اول: داوری اختیاری۱۶
بند دوم: داوری اجباری۱۷
گفتار دوم: چگونگی تعیین داور۱۸
بند اول: تعیین داور توسط اصحاب دعوا۱۸
بند دوم: تعیین داور توسط شخص ثالث۱۹
بند سوم: تعیین داور توسط دادگاه ۲۰
مبحث سوم: مفهوم، محتوا و اوصاف وآثار رأی داوری۲۱
گفتار اول: مقهوم رأی داوری، محتوا و اوصاف آن۲۱
بند اول: تعریف رأی داوری۲۱
بند دوم: محتوای رأی داوری۲۲
بند سوم: اوصاف رأی داوری۲۳
الف) اوصاف درونی رأی داور۲۳
۱- توصیف رأی داور۲۳
۲- قصد انشاء در صدور رأی۲۵
۳- موجه و مدلل بودن رأی داور۲۷
ب) اوصاف بیرونی رأی داور۲۹
۱- داخلی خارجی بودن رأی۲۹
۲- اعلامی و اجرایی بودن رأی داور۳۰
۳- سند عادی یا رسمی بودن رأی۳۱
گفتار دوم: آثار رأی داوری۳۳
بند اول: اثر نسبی و اعتراض ثالث۳۳
بند دوم : بررسی توان اثباتی و توان اجرایی رأی داوری۳۵
بند سوم: رأی داور و دارای اعتبار امر مختومه۳۶
بند چهارم: قابلیت شکایت (اعتراض)۳۷
بند پنجم: فراغ داور۳۸

فصل دوم: ابطال رأی داوری وجهات آن۴۰

مبحث اول: مفاهیم و جهات ابطال رأی داوری۴۱
گفتار اول: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری۴۱
بند اول: رأی قابل ابطال و رأی باطل۴۱
بند دوم: نقش داوران در دعوای ابطال۴۳
بند سوم: تعیین محدوده جهات ابطال رأی داور۴۵
گفتار دوم: ماهیت دعوای ابطال۴۹
مبحث دوم: جهات و موارد ابطال رأی  داوری۵۲
گفتار اول: رأی داور مخالف قوانین موجد حق باشد.۵۲
بند اول: مفهوم قانون و انواع آن۵۲
بند دوم: قوانین تفسیری و قوانین آمره ۵۴
بند سوم: قانون موجد حق و قوانین شکلی۵۵
گفتار دوم: صدور رای خارج از موضوع داوری.۵۷
بند اول: شرایط موضوع داوری۵۸
بند دوم: مصادیق موضوعات غیر قابل ارجاع به داوری۵۹
گفتار سوم: اصدار رأی خارج از حدود اختیارات داوری۶۲
گفتار چهارم: صدور رأی داور پس از انقضای مدت داوری ۶۴
گفتار پنجم: مخالفت رأی داور با موارد ثبت شده در دفتراملاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ۶۶
بند اول: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با مندرجات دفتراملاک۶۶
بند دوم: بطلان رأی داور به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا۶۷
بند سوم: بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مقررات مربوط به اموال غیر منقول۶۸
گفتار ششم: عدم جواز داور یا داوران در  صدور رأی.۶۹
بند اول: شرایط اشخاصی که به عنوان داور انتخاب می‌شوند۶۹
بند دوم: عدم اهلیت مطلق برای داوران۶۹
بند سوم: عدم اهلیت نسبی برای داوران۷۰
گفتار هفتم: عدم اعتبار قرارداد رجوع به داوری۷۲
مبحث سوم: قواعد دادرسی حاکم بر دعوای ابطال و آثار آن۷۳
گفتار اول: مهلت و مرجع صالح برای رسیدگی ۷۳
بند اول: مهلت طرح دعوای ابطال۷۳
بند دوم: مرجع صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوای ابطال۷۸
بند سوم: ذینفع و خوانده دعوای ابطال۸۲
بند چهارم: مالی یا غیر مالی بودن دعوای ابطال۸۴
گفتار دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای ابطال ۸۵
بند اول: لزوم تقدیم دادخواست۸۵
بند دوم: لزوم تشکیل جلسه دادرسی۸۸
بند سوم: لزوم اخذ تامین در دعوای ابطال ۹۱
گفتار سوم: آثار ابطال رأی داوری ۹۲
بند اول: اثر رأی باطل شده۹۲
بند دوم: تصحیح، تفسیر و تکمیل رأی داوری۹۳
بند سوم: درخواست توقف اجرای رأی داوری۹۵
گفتار چهارم: رسیدگی به ماهیت دعوا پس از ابطال رأی داوری۹۶
گفتار پنجم: ابطال بخشی از رأی داور و سرایت آن به بخش‌های دیگر۱۰۰
گفتار ششم: تأثیر دعوای ابطال در اجرای رأی داوری۱۰۲
نتیجه‌گیری و پیشنهادات ۱۰۵
منابع و مأخذ۱۰۷

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...