دانلود پایان نامه رشته برق

تشریح و تقسیم بندی انواع اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور

هدف از این پایان نامه تشریح و تقسیم بندی انواع اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور می باشد

چکیده:
در این پایان نامه ابتدا به مقدمه کوتاهی در مورد دامنه و مدت افت ولتاژ می پردازیم. سپس انواع اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور را تقسیم بندی می کنیم و سپس انتقال افت ولتاژهای ناشی از خطاهای متقارن و نامتقارن را از طریق این اتصالات توضیح می دهیم و در جدولی طبقه بندی می کنیم و اثر آن را بر روی ترانسفورماتورهای شبیه سازی شده خواهیم دید.
افت ولتاژها عبارت از کاهش کوتاه مدت rms ولتاژ است که بواسطه اضافه بارها وراه اندازی موتورهای بزرگ ایجاد می شود. این توجه به افت ولتاژها عمدتاً به واسطه مشکلاتی است که برای انواع تجهیزات حساس به وجود می آورند مانند: درایوهای کنترل سرعت، تجهیزات کنترل فرآیند و کامپیوترها که به دلیل حساسیتشان در این زمینه بد نام هستند.

انواع اتصالات سیم

دامنه یک افت ولتاژ را به چند روش می توان معین کرد. اکثر مونیتورهای موجود، دامنه افت ولتاژ را ازrms  ولتاژها بدست می آورند. ولی این شرایط ممکن است در آینده کاملاً تغییر کند. چند راه دیگر برای تعیین مقدار سطح ولتاژ وجود دارد. دو مثال واضح آن یکی دامنه هارمونیک اصلی (فرکانس قدرت) ولتاژ و دیگری پیک ولتاژ در هر سیکل یا نیم سیکل هستند. تا زمانی که ولتاژ سینوسی است مهم نیست که rms ولتاژ، مولفه اصلی ولتاژ یا پیک ولتاژ برای بدست آوردن دامنه افت استفاده شود. ولی بویژه در حین افت ولتاژ اینگونه نیست.معمولاً تجهیزات به سطح ولتاژ پایین تری نسبت به سطحی که خطا اتفاق می افتد متصل می شود. بنابراین ولتاژ پایانه تجهیزات نه تنها به ولتاژ pcc بستگی دارد بلکه به اتصال سیم پیچ ترانس بین pcc و پایانه تجهیزات هم بستگی دارد.نقطه یpcc  نقطه ای است که خطا و بار از آن نقطه تغذیه می شود، بعبارت دیگر جریان بار و جریان خطا در این نقطه از هم جدا می شود.
کلمات کلیدی:

خطاهای متقارن و نامتقارن

اتصالات سیم پیچی ترانسفورماتور

ترانسفورماتورهای شبیه سازی شده

فهرست مطالب
چکیده:۳
۳-۱ مقدمه۳
۳-۲ دامنه افت ولتاژ۴
۳-۳ مدت افت ولتاژ۴
۳-۴ اتصالات سیم پیچی ترانس۵
۳-۵ انتقال افت ولتاژها از طریق ترانسفورماتور۶
۳-۵-۳ خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره، ترانسفورماتور نوع دوم۷
۳-۵-۴ خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث، ترانسفورماتور نوع دوم۸
۳-۵-۵ خطای تکفاز، بار با اتصال ستاره،۸
۳-۵-۶ خطای تکفاز، بار با اتصال مثلث،۸
۳-۵-۷ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره،۹
۳-۵-۹ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره،۱۰
۳-۵-۱۰ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث،۱۰
۳-۵-۱۱ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال ستاره،۱۰
۳-۵-۱۲ خطای دو فاز به هم، بار با اتصال مثلث،۱۰
۳-۵-۱۳ خطاهای دو فاز به زمین۱۱
۳-۶ جمعبندی انواع خطاها۱۳
شکل (۳-۱) دیاگرام فازوری خطاها۱۴
۳-۷ خطای TYPE A ، ترانسفورماتور DD14
شکل (۳-۳)  شکل موج ولتاژ VBC
شکل (۳-۲) شکل موج ولتاژ VAB15
شکل (۳-۵)  شکل موج ولتاژ VAB
     شکل (۳-۴) شکل موج ولتاژ VCA15
شکل (۳-۷) شکل موج جریان IB
        شکل (۳-۶) شکل موج جریان IA16
شکل (۳-۹) شکل موج جریان IA
        شکل (۳-۸) شکل موج جریان IA16
۳-۸ خطای TYPE B ، ترانسفورماتور DD17
شکل (۳-۱۰)  شکل موجهای ولتاژ VA , VB , VC17
شکل (۳-۱۱)  شکل موجهای ولتاژ VA , VB , VC18
شکل (۳-۱۲)  شکل موجهای جریان IA , IB , IC19
۳-۹ خطای TYPE C ، ترانسفورماتور DD19
شکل (۳-۱۳)  شکل موجهای ولتاژ VA , VB , VC20
شکل (۳-۱۴)  شکل موجهای ولتاژ VA , VB , VC21
شکل (۳-۱۵)  شکل موجهای جریان , IB IA21
شکل (۳-۱۶)  شکل موج جریان IA22

انواع اتصالات سیم

شکل (۳-۱۶)  شکل موج جریان IB22
شکل (۳-۱۷)  شکل موج جریان IC23
۳-۱۰ خطاهای TYPE D و TYPE F و TYPE G ، ترانسفورماتور DD23
۳-۱۱ خطای TYPE E ، ترانسفورماتور DD23
شکل (۳-۱۸)  شکل موجهای ولتاژ VA , VB , VC24
شکل (۳-۱۹)  شکل موجهای جریان IA , IB , IC24
۳-۱۲ خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور YY24
۳-۱۳ خطاهای نامتقارن ، ترانسفورماتور YGYG24
۳-۱۴ خطای TYPE A ، ترانسفورماتور DY25
شکل (۳-۲۰)  شکل موجهای ولتاژ VA , VB , VC25
شکل (۳-۲۱)  شکل موجهای جریان IA , IB , IC25
شکل (۳-۲۲)  شکل موجهای جریان IA , IB , IC26
۳-۱۵ خطای TYPE B ، ترانسفورماتور DY26
۳-۱۶ خطای TYPE C ، ترانسفورماتور DY28
۳-۱۷ خطای TYPE D ، ترانسفورماتور DY30
۳-۱۸ خطای TYPE E ، ترانسفورماتور DY31
۳-۱۹ خطای TYPE F ، ترانسفورماتور DY32
۳-۲۰ خطای TYPE G ، ترانسفورماتور DY34
۳-۲۱ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE A36
شبیه سازی با PSCAD36
شبیه سازی با برنامه نوشته شده۳۸
۳-۲۲ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE B41
شبیه سازی با PSCAD41
شبیه سازی با برنامه نوشته شده۴۴
۳-۲۳ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE C47
شبیه سازی با PSCAD47
شبیه سازی با برنامه نوشته شده۴۹
۳-۲۴ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE D52
شبیه سازی با PSCAD52
شبیه سازی با برنامه نوشته شده۵۵
۳-۲۵ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE E58
شبیه سازی با PSCAD58
شبیه سازی با برنامه نوشته شده۶۰
۳-۲۶ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE F63
شبیه سازی با PSCAD63
شبیه سازی با برنامه نوشته شده۶۶
۳-۲۷ شکل موجهای ولتاژ – جریان ترانسفورماتور پنج ستونی برای خطای TYPE G69
شبیه سازی با PSCAD69
شبیه سازی با برنامه نوشته شده۷۱
۳-۲۸ شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه ۱۴ باس IEEE برای خطای TYPE D در باس ۵  با مقدار  ۷۵
۳-۲۹ شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه ۱۴ باس IEEE برای خطای TYPE G در باس ۵  با مقدار  ۸۱
۳-۳۰ شکل موجهای ولتاژ – جریان چند باس شبکه ۱۴ باس IEEE برای خطای TYPE A در باس ۵  با مقدار  ۸۷
منابع۹۳

قیمت فایل فقط ۴۵۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت
54 امتیاز 3.7 ستاره

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو
40 امتیاز 3.6 ستاره

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم
30 امتیاز 3.6 ستاره

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟
16 امتیاز 4.4 ستاره