جزئیات محصول
زبان فارسی
صفحات 251
پسوند فایل: docx
حجم فایل: 196 KB
تاریخ انتشار ۰۸ دی ۱۳۹۷
دسته بندی
رای خود را ثبت کنید

بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش – انسان ها با عناصر دعا و نیایش، سعی در ایجاد ارتباط با خدا و تقّرب به درگاه او دارند، به راستی در هستی بی کران ما که روزگار دل مردگی های بشر است تنها وجود قدرت لایتناهی و متعالی معبودی می تواند تسلّی بخش لحظه هایمان شود که قلب هایمان با ذکرش آرامش پیدا می کند. اینجاست که دلهره ها رنگ می بازند و وجود سرشته شده از غم آدمی غرق نیاز می شود.احتیاج به راز و نیاز با خدا و شاید حتی گله و شکایت به درگاه او، انسان را به سوی نیایش سوق می دهد و احتیاج به راز و نیاز در پهنه ی پر افت و خیز ادبیات جلوه ی بیشتری داشته است.

بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش

زیرا شاعران در مقایسه با دیگران از روحیه ی ظریف و لطیف تری برخوردارند و به همان نسبت زبان گیراتری برای این کار دارند. تأملی در اشعار شاعران در قرون گذشته تاکنون بیان کننده ی این امر است که در اکثریت آن ها نیایش به عنوان یکی از ارکان برجسته ی اشعار آن ها و شاید مهم ترین آن ها بوده است. شاید این طور به نظر برسد که در شعر معاصر، این موضوع جلوه ی کمتری داشته باشد حال آن که این موضوع یکی از دغدغه های شاعران معاصر است.

فهرست مطالب

چکیده۱

فصل اول: کلیات تحقیق۲

۱-۱ مقدمه تحقیق ۳
۱-۲ بیان مسئله ۶
۱-۳ سوالات تحقیق۸
۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق۸
۱-۵ پیشینه ی تحقیق۹
۱-۶ اهداف تحقیق۱۰
۱-۷ فرضیه های تحقیق۱۰
۱-۸ تعاریف واژه های کلیدی۱۱
۱-۹ حدود و قلمرو تحقیق۱۲

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق۱۳

۲-۱ نماز۱۴
۲-۱-۱ عبادت و ماهیت آن۱۶
۲-۱-۲ نام های نماز ۱۹
۲-۱-۳ تاریخچه ی نماز و پرستش۲۰
۲-۱-۴ اشکال نماز۲۲
۲-۱-۴-۱ نماز در ادیان بدوی۲۳
۲-۱-۴-۲ دین زرتشت۲۵
۲-۱-۴-۳ دین یهود۲۸
۲-۱-۴-۴ دین مسیح۳۰
۲-۱-۴-۵ دین اسلام۳۲
۲-۱-۵ نظریه های نماز۳۴
۲-۱-۶ آداب نماز۳۷
۲-۱-۷ مفاهیم نماز۳۸
۲-۱-۷-۱ تسبیح ۳۸
بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش
۲-۱-۷-۲ ذکر۳۹
۲-۱-۷-۳ توحید۴۱
۲-۱-۸ اهمیت و اسرار نماز۴۲
۲-۲ نیایش۴۴
۲-۲-۱ آداب نیایش۴۷
۲-۲-۲ اهداف نیایش۴۸
۲-۲-۳ مفاهیم نیایش۴۹
۲-۲-۳-۱ مناجات۴۹
۲-۲-۳-۲ دعا۵۰
۲-۲-۳-۲-۱ فوائد دعا۵۲
۲-۲-۳-۲-۲ آثار دعا۵۴
۲-۳-نقش نماز و نیایش در اندیشه ی شاعران کهن و معاصر۵۵

فصل سوم: حوزه ی تحقیق۶۵

۳-۱ محمد حسین شهریار۶۶
۳-۱-۱ سبک شعری۶۷
۳-۱-۲ آثار۶۸
۳-۲- حمید سبزواری۷۰
۳-۲-۱ شعر و اندیشه۷۲
۳-۲-۲ تأثیر پذیری۷۳
۳-۲-۳ آثار۷۴
۳-۳ فریدون مشیری۷۵
۳-۳-۱ سبک شعری۷۶
۳-۳-۲ آثار۷۷
۳-۴ سهراب سپهری۷۸
۳-۴-۱ مقام شعری و سبک۷۹
۳-۴-۲ آثار۸۰
بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش
۳-۵ فروغ فرخزاد۸۱
۳-۵-۱ شعر و اندیشه۸۲
۳-۵-۲ آثار۸۳
۳-۶ طاهره صفارزاده۸۴
۳-۶-۱ ادوار شعری و آثار۸۶
۳-۷ سلمان هراتی۸۷
۳-۷-۱ شعر و اندیشه۸۸
۳-۷-۲ آثار۸۹
۳-۸ سال شمار زندگی قیصر امین پور۹۰
۳-۸-۱ ویژگی های شعری و آثار ۹۳

فصل چهارم : داده های تحقیق۹۵

۴-۱ محمد حسین شهریار۹۶
۴-۱-۱ تسبیح۱۰۰
۴-۱-۲ مناجات۱۰۱
۴-۱-۳ دعا۱۰۳
۴-۱-۴ ذکر۱۰۵
۴-۱-۵ توحید۱۰۸
۴-۱-۶ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش۱۱۰
۴-۲ حمید سبزواری۱۱۴
۴-۲-۱ دعا۱۱۶
۴-۲-۲ ذکر۱۱۸
۴-۲-۳ تسبیح۱۱۸
۴-۲-۴ نماز۱۱۹
۴-۲-۵ مناجات۱۲۱
۴-۲-۶ توحید۱۲۴
۴-۲-۷ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش۱۲۵
۴-۳ فریدون مشیری۱۲۸
۴-۳-۱ مناجات۱۲۹
۴-۳-۲ دعا۱۳۰
۴-۳-۳ نماز۱۳۳

بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش
۴-۳-۴ توحید۱۳۵
۴-۳-۵ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش۱۳۶
۴-۴ سهراب سپهری۱۳۹
۴-۴-۱ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش۱۶۲
۴-۵ فروغ فرخزاد۱۶۴
۴-۵-۱ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش۱۷۹
۴-۶ طاهره صفارزاده۱۸۰
۴-۶-۱ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش۱۹۵
۴-۷ سلمان هراتی۱۹۸
۴-۷-۱ نیایش در شعر هراتی۱۹۸
۴-۷-۱-۱ نیایش واره ی اول۱۹۹
۴-۷-۱-۲ نیایش واره ی دوم۲۰۰
۴-۷-۱-۳ نیایش واره ی سوم۲۰۱
۴-۷-۱-۴ نیایش واره ی چهارم۲۰۳
۴-۷-۱-۵ نیایش واره ی پنجم۲۰۴
۴-۷-۱-۶ نیایش واره ی ششم۲۰۵
۴-۷-۱-۷ نیایش واره ی هفتم۲۰۶
۴-۷-۱-۸ نیایش واره ی هشتم۲۰۷
۴-۷-۱-۹ نیایش واره ی نهم۲۰۸
۴-۷-۱-۱۰ نیایش واره ی دهم۲۰۹
۴-۷-۱-۱۱ نیایش واره ی یازدهم۲۱۰
۴-۷-۱ ۱۲ نیایش واره ی دوازدهم۲۱۱
۴-۷-۱-۱۳ نیایش واره ی سینزدهم۲۱۲
۴-۷-۱-۱۴ نیایش واره ی چهاردهم۲۱۴
۴-۷-۱-۱۵ نیایش واره ی پانزدهم ۲۱۵
۴-۷-۲ مناجات۲۱۶

بینش و جهان بینی شاعران معاصر نسبت به مسئله نماز و نیایش
۴-۷-۳ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش۲۱۸
۴-۸ قیصر امین پور۲۱۹
۴-۸-۱ نماز۲۱۹
۴-۸-۲ نیایش۲۲۲
۴-۸-۳ دعا۲۲۳
۴-۸-۴ توحید۲۲۵
۴-۸-۵ بسامد واژگان و اجزاء و مفاهیم نماز و نیایش۲۳۲

فصل پنجم : نتیجه ی تحقیق و ارائه ی پیشنهادات ۲۳۵

نتیجه ی تحقیق۲۳۶
ارائه ی پیشنهادات۲۳۷

منابع ۲۴۰

قیمت فایل فقط ۱۳۵۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت ب...