منبع دانلود کتاب الکترونیکی

PBN

بررسی همجنس گرایی در دین و روانشناسی

توضیحــات تاریخ ارسال : (آذر ۷, ۱۳۹۷)

بررسی همجنس گرایی در دین و روانشناسی –  هدف پژوهش حاضر، بررسی همجنس گرایی از نگاه دین و روانشناسی است تا نقطه نظرات دینی و آراء اندیشمندان در روانشناسی را نقد و بررسی کند.

این پایان نامه در مورد همجنسگرایی است و عنوان آن بررسی همجنس گرایی از نگاه دین و روانشناسی می باشد.

انسان غرایز و امیال فراوانی دارد که از ابتدای خلقت همراه او بوده و رفتار و کردار آن را تحت الشعاع قرار می دهد.

برخی از این غرایز، غرایزی است که آنها را با عبارت غرایز اولیه یاد می کنند که در

صورت عدم ارضای آن غرایز، حیات انسانی به خطر افتاده و انسان را به سوی مرگ می کشاند، مانند غریزه تشنگی و گرسنگی.

 

بررسی همجنس گرایی

اما برخی دیگر از غرایز وجود دارند که عدم ارضای یا ارضای نا صحیح آن، حیات انسانی را به خطر نمی اندازد،

اما صدمات و زیانهای جبران ناپذیری را برای انسان به همراه دارد که گاهی اثرات این صدمات تا آخر عمر

نیز همراه انسان باقی می ماند، مانند غریزه جنسی که این غریزه با توجه به ساخت طبیعی انسان و

ویژگی های منحصر به فرد این غریزه باید ارضاء و تعدیل گردد،

وگرنه صدمات و خسارت های به روند طبیعی زندگی انسان وارد ساخته و

آن را از بهره گیری طبیعی غرایز و لذت ها محروم می سازد

همجنس گرایی یکی از گرایشات جنسی است که با توجه به گرایش انسان از دیرباز به این نوع ارتباط جنسی،

از سوی فرهنگ ها، باورها، ادیان و دانش امروزی مورد تائید و توجه، و همچنین مورد مذمت و نکوهش قرار گرفته است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی همجنس گرایی از نگاه دین و روانشناسی است

تا نقطه نظرات دینی و آراء اندیشمندان در روانشناسی را نقد و بررسی کند.

بدین منظور منابع دست اول ادیان توحیدی و غیر توحیدی، همچنین منابع بروز روانشناسی از جمله کتاب ها،

مقالات و سایت های مربوط به مباحث روانشناسی جنسی- تربیتی به دقت جستجو گردید. و یافته ها به روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی گردآوری شد

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:کلیات و مفهوم شناسی    ۸

۱.کلیات    ۸
۱.۱. بیان مسئله:    ۸
۱.۲. بیان اهمیت و ضرورت پژوهش    ۱۱
۱.۳. پیشینه تحقیق    ۱۲
۱.۴. سوالهای اصلی    ۱۶
۱.۵. سوالهای فرعی    ۱۶
۱.۶. فرضیه    ۱۶
۱.۷ .روش تحقیق    ۱۷
۲. مفهوم شناسی    ۱۷

 

فصل دوم:همجنس گرایی از دیدگاه دین    ۲۰

۲.۱. همجنس گرایی از دیدگاه یهودیت    ۲۰
۲.۱.۱. غریزه جنسی و اهمیت آن در دین یهود    ۲۲
۲.۱.۲. انحرافات جنسی    ۲۵
۲.۱.۳. همجنس گرایی    ۲۸
۲.۱.۴. مجازات های دین یهود برای همجنس گرایان    ۳۴
۲.۱.۴.۱. مجازات های بدنی سالب حیات    ۳۵
۲.۱.۴.۲. مجازات های الاهی    ۳۹
۲.۲ .همجنس گرایی از نگاه مسیحیت    ۴۱
۲.۲.۱. رسالت حضرت عیسی۷و قوانین مسیحیت    ۴۲
۲.۲.۲. جایگاه غریزه جنسی در مسیحیت    ۴۶
۲.۲.۳. انحرافات جنسی در مسیحیت    ۴۹
۲.۲.۴. تاریخچه همجنس گرایی در دین مسیحیت    ۵۳
۲.۲.۵. احکام مسیحیت در باب همجنس گرایی    ۵۴
۲.۲.۵.۱. ادله مخالفان همجنس گرایی و گناه شمردن آن    ۵۴
کتاب مقدس:    ۵۵
طبیعت انسانی:    ۵۷
مشیت الهی در نظام خانواده    ۵۸
۲.۲.۵.۲.  ادله موافقان همجنس گرایی و گناه نشمردن آن    ۵۹
۲.۲.۶.  برخورد مسیحیت درباره ی همجنس گرایی    ۶۱
۲.۳. همجنس گرایی از نگاه مکاتب و ادیان دیگر    ۶۵
۲.۳.۱. همجنس گرایی در هندوئیسم    ۶۶
۲.۳.۲. همجنس گرایی از دیدگاه هیجرائیسم    ۶۸
۲.۳.۳. همجنس گرایی از دیدگاه جینیسم    ۷۳
۲.۳.۴. همجنس گرایی از دیدگاه بودیسم    ۷۵
۲.۳.۵. همجنس گرایی از دیدگاه آئین سیک    ۷۹
۲.۳.۶. همجنس گرایی از دیدگاه دین زردشت    ۸۱
۲.۳.۶.۱. جایگاه غریزه جنسی و ارضای صحیح آن در دین زردشت    ۸۲

 

بررسی همجنس گرایی

۲.۳.۶.۲. همجنس گرایی و احکام آن در دین زردشت    ۸۶
۲.۳.۷. همجنس گرایی از دیدگاه بابیت و بهائیت    ۹۰
۲.۳.۸. همجنس گرایی از دیدگاه مکتب فکری اشو    ۱۰۰
۲.۴. همجنس گرایی در دین اسلام    ۱۰۷
۲.۴.۱. تربیت جنسی و ضرورت آن در دین اسلام    ۱۰۹
۲.۴.۲. تاریخچه همجنس گرایی در منابع اسلامی    ۱۱۲
۲.۴.۳. همجنس گرایی در قرآن و روایات    ۱۱۸
۲.۴.۳.۱. همجنس گرایی از نوع لواط    ۱۱۸
۲.۴.۳.۲. همجنس گرایی از نوع مساحقه    ۱۲۳
۲.۴.۴. عوامل همجنس گرایی در دین اسلام    ۱۲۶
۲.۴.۴.۱. ضعف یا عدم وجود عفت ورزی و خود مهارگری    ۱۲۷
۲.۴.۴.۲ .ازدواج نکردن و یا عدم ارضای صحیح جنسی در قالب ازدواج    ۱۳۱
۲.۴.۴.۳ .عوامل محیطی– اجتماعی    ۱۳۴
۲.۴.۴.۴ .علاقه به وطی مردان    ۱۳۷
۲.۴.۴.۵ .اختلال در هویت جنسی و تشابه به جنس مخالف    ۱۳۸
۲.۴.۴.۶ .بوسیدن و مالش بدن همجنس    ۱۴۳
۲.۴.۴.۷ .ملاعبه های همجنس گرایانه    ۱۴۵
۲.۴.۴.۸. نظر بازی یا تماشاگری جنسی    ۱۴۶
۲.۴.۵. احکام و مجازات همجنس گرایی در فقه شیعه    ۱۴۸
۲.۴.۵.۱ .احکام و مجازات لواط    ۱۴۸
۲.۴.۵.۲ .احکام و مجازات مساحقه    ۱۵۹
۲.۴.۶ .احکام همجنس گرایی در فقه اهل سنّت    ۱۶۰

 

فصل سوم:همجنس گرایی از دیدگاه روانشناسی    ۱۶۳

همجنس گرایی در روانشناسی    ۱۶۴
۳.۱. مفاهیم کلیدی در مطالعه رفتارها و گرایشات جنسی انسان    ۱۶۶
۳.۱.۲. هویت جنسی    ۱۶۹
۳.۱.۳. نقش جنسی    ۱۷۲
۳.۱.۴. گرایش جنسی    ۱۷۳
۳.۱.۵. اختلالات عملکرد جنسی    ۱۷۶
۳.۱.۶. تفاوت انحراف و اختلال جنسی از دیدگاه فروید    ۱۸۱
۳.۱.۷. همجنس گرایی    ۱۸۲
۳.۲. تاریخچه ای از همجنس گرایی در فرهنگ های مختلف    ۱۸۳
۳.۳. ماهیت و سبب شناسی روابط با همجنس    ۱۸۷
۳.۳.۱. میزان شیوع و بروز همجنس گرایی    ۱۹۰
(جدول۱-۳ مقیاس گرایش جنسی کینزی)    ۱۹۱
۳.۳.۲. همجنس گرایی عارضه ای روانی یا گرایش جنسی بهنجار    ۱۹۴
۳.۳.۳. برون آیی و اهمیت آن    ۱۹۵
۳.۳.۴. رابطه جنسی بین محارم همجنس    ۱۹۹
۳.۴ .عوامل گرایش به همجنس گرایی    ۲۰۲
۳.۴.۱. زمینه روانشناختی    ۲۰۴
۳.۴.۲. ناهمنوای یا عدم تطابق جنسیتی در دوران کودکی    ۲۰۸
۳.۴.۳. عوامل پیش از تولد    ۲۱۱
۳.۴.۴. زمینه فرهنگی- اجتماعی    ۲۱۳
۳.۴.۵. زمینه ژنتیکی    ۲۱۴
۳.۴.۶. زمینه هورمونی    ۲۱۷
۳.۴.۷. ساختار مغز    ۲۱۹
۳.۴.۸. برانگیختگی تعمیم یافته (ناآشنا هوس انگیز می شود)    ۲۲۲
۳.۴.۹. ترجیح جنسی    ۲۲۵
۳.۴.۱۰. انتخاب طبیعی    ۲۲۵
۳.۴.۱۱. تبدیل خواهی جنسی    ۲۲۶

 

فصل چهارم:بحث و نتیجه گیری    ۲۳۱

بحث و نتیجه گیری    ۲۳۲
محدودیت های پژوهش    ۲۵۸
پیشنهادات    ۲۵۸
منابع    ۲۶۱
منابع فارسی    ۲۶۱
کتاب    ۲۶۱
مقالات    ۲۶۶
منابع لاتین    ۲۶۷
کتاب    ۲۶۷
مقالات    ۲۶۹
وب سایت رسمی    ۲۶۹

قیمت فایل فقط ۱۴۵۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

95 فروش
59,000 ریال
95 فروش

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

60 فروش
37,000 ریال
60 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

40 فروش
49,000 ریال
40 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

35 فروش
20,000 ریال
35 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

33 فروش
69,000 ریال
33 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

32 فروش
30,000 ریال
32 فروش

دانلود کتاب زن کامل نوشته مارابل مورگان

دربارۀ کتاب کتاب زن کامل کیست و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه زنی باشیم؟ آیا به کمال رسیدن زن تنها در تصورات ما می‌گنجد یا به راستی وجود دارد؟ این پرسش‌ها و مانند آن در ذهن همه زن‌ها وجود دارد. نقش‌های گوناگون زن در اجتماع و خانواده و همچنین ساختار فیزیولوژیکی خاص او باعث […]

18 فروش
59,000 ریال
18 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟