دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی مقایسه ای شرط ضمان در فقه و حقوق ایران

چکیده:

 

شرط ضمان در عقود اذنی توافقی است که طرفین بصورت شرط نتیجه در کنار عقد اصلی می آورند و به موجب آن مسئولیت متعهد را افزایش می دهند در مورد حکم این شرط قانون گذار یک قاعده کلی وضع نکرده است در عاریه قانونگذار در ماده ۶۴۲ ق. م این شرط را صحیح اعلام می کند و فقها نیز بالاجماع آن را پذیرفته اند. در حالی که در مضاربه ماده ۵۵۸ ق.م این شرط را باطل و مبطل عقد اعلام می کند اما در مورد سایر عقود اذنی قانون حکمی ندارد و بین حقوق دانان و فقها در مورد صحت شرط ضمان اختلاف وجود دارد و بیشتر تردیدها در مورد ودیعه است . چرا که جایگاه اصلی امانت در ودیعه می باشد در حالی که امانت در سایر عقود جنبه فرعی دارد اکثریت فقها و بعضی از حقوق دانان برای بطلان شرط سه دلیل می آورند.
ان را مخالف با مقتضای ذات عقد و مخالف قاعده احسان و نامشروع اعلام می کنند در حالی که اکثریت حقوق دانان با اعتماد به این که شرط ضمان در عقود اذنی صحیح می باشد به انشای عقد مضاربه که بنابر نص صریح قانون باطل و مبطل عقد است و حتی اگر ضمانت به صورت قرارداد و مستقل یا به صورت شرط ضمن عقله دیگری نیز صحیح است و به سایر عقود امانی مانند اجاره نیز تسرعی می یابد.در مورد آثار این شرط نیز می توان گفت که با شرط ضمان امین مسئول هر گونه تلف یا نقصانی در مال مورد عقدی شود و حتی اگر تعدی و تفریط نکرده باشد و با اثبات قوه قاهره نیز از مسئولیت بری نمیشود اما آن چه باید به آن توجه کرد این است که چوم مسئولیت امین قراردادی می باشد باید قصد واقع طرفین در هنگام تشکیل عقد نیز توجه کرد و اراده آن ها حدود مسئولیت را معین می کند.
واژگان کلیدی:
مضاربه
ودیعه
عاریه
اثر شرط
عقود اذنی
شرط ضمان

بررسی مقایسه ای شرط ضمان در فقه و حقوق ایران

مقدمه
حقوقدانان عقود را از لحاظ آثار آنها به عقود تملیکی ، عهدی ، اذنی تقسیم می کنند . عقد اذنی عقدی است که اثر اصلی آن ایجاد اذن باشد مانند ودیعه و عاریه و وقتی مالک اذن گیرنده را بر مال خود برای نگهداری یا استفاده از آن و یا انجام اعمال دیگر بر روی مال مسلط می کند . ید اذن گیرنده امانی می باشد و فقط در صورتی مسئول است که تعدی و تفریط کرده باشد . در مواد ۶۱۴، ۶۴۰، ۶۶، ۵۵۶، ۵۰ق .م.اما موضوعی که می خواهیم بررسی کنیم این است که آیا طرفین می توانند ید امانی ، اذن گیرنده را به ضمانی تبدیل کنند و با درج شرط ضمان در عقد او را مسئول هرگونه تلف و نقصانی در مال مورد عقد قرار دهند و همچنین در صورت صحت این شرط چه آثاری را خواهند

 

فهرست مطالب

 

فصل اول: کلیات

 

مقدمه ۳
مفهوم و ماهیت شرط ۳
تعریف شرط ۳
نتایج وابستگی شرط به قرارداد اصلی ۶
اقسام شروط ضمن عقد ۸
شرایط صحت شروط ضمن عقد ۹
مفهوم ضمان ۱۰
ضمان و اقسام آن ۱۰
مبنای مسئولیت در اسلام ۱۲
اقسام مسئولیت در فقه و قانون مدنی ۱۳
شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی ۱۴
مسقطاط ضمان ۱۶
بیان قاعده مسئولیت متصرف مال غیر ۲۰
شمول قاعده مسئولیت متصرف مال غیر ۲۰
نقش قرارداد در مسئولیت ۲۱
شرط افزایش مسئولیت ۲۳
شرط استثناکننده مسئولیت ۲۴

 

فصل دوم: شرط ضمان در عقود اذنی

 

مفهوم و ماهیت عقود اذنی ۲۷
عقد ودیعه ۲۷
عقد عاریه ۲۷
عقد وکالت ۲۸
عقد مضاربه ۲۸
عقد موجد حق انتفاع ۲۸
انعقاد و حکم شرط ضمان درعقود اذنی ۲۹
انعقاد شرط ضمان ۲۹
شرط تبانی ۳۰
شروط ضمن عقد ۳۰
شرط الحاقی ۳۰
چند مسئله در خصوص شرط و عقد ضمان ۳۰
مساله اول :رابطه عقد اصلی و شرط ۳۰
مساله دوم: شرط ضمن عقد جایز ۳۱
حکم شرط ضمان در عقود اذنی ۳۱
قلمرو شرط فزونی مسئولیت در قواعد عمومی ۳۲
حکم شرط ضمان در عقود اذنی ۳۲
شرط ضمان در عقد عاریه ۳۳
شرط ضمان در عقود اذنی که قانون در مورد آنها سکوت اختیار کرده است ۳۴
مخالف بودن شرط با مقتضای ذات عقد ۳۵
الف: مقتضای ذات عقد ۳۶
ب:مقتضای اطلاق عقد ۳۶
نامشروع یا مشروع بودن شرط ضمان در عقد ودیعه ۳۸
امری یا تکمیلی بودن ماده ۶۱۴ ۳۸
مخالفت یا عدم مخالفت شرط ضمان در عقد ودیعه با قاعده احسان ۳۹
شرط ضمان در  عقد مضاربه ۴۱
مفهوم شرط ضمان مضارب ۴۴
مضاربه و خصوصیات آن ۴۴
وضع حقوقی عامل نسبت به سرمایه ۴۷
صورتهای اشتراط ضمان مضارب ۴۸
اشتراط ضمان مضارب در ضمن عقد مضاربه ۴۸
شرط تملیک مجانی به مقدار تلف یا خسارت بصورت الزامی ۴۹
وضع حقوقی شرط ضمان مضارب ۵۰
وضع حقوقی مضاربه به شرط ضمان مضارب ۵۱
دیدگاه مقنن (قانون مدنی ) ۵۱
۱- وضع عاریه به شرط ضمان مستعیر ۵۱
۲- وضع مضاربه به شرط ضمان مضارب ۵۲
ب ـ شرط ضمان مضارب از دیدگاه فقهی و حقوقی ۵۳
شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه، مخالف با مقتضای ذات عقد است ۵۳
شرط ضمان مضارب در عقد مضاربه، مخالف با مقتضای اطلاق عقد است ۵۶
شرط ضمان مضارب به صورت شرط فعل صحیح است ۵۷
نظریه منتخب و استدلال آن ۵۹
وضع حقوقی شرط تملیک مجانی به مقدار تلف یا خسارت بطور لزوم ۶۱

 

فصل سوم: آثار شرط ضمان در عقود اذنی

 

عقود اذنی ۶۴
آثار شرط ضمان در عقود اذنی ۶۷
قرار دادی بودن مسئولیت ۶۷
لزوم ورود خسارت ۶۸
تاثیر عمل مالک و شخص ثالث در ورود خسارت ۶۹
تأثیر اراده طرفین در میزان مسئولیت متهعد ۶۹
نحوه جبران خسارت ۷۰
بررسی قاعده (کل ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده) و عکس آن در عقود اذنی ۷۰
شرط ضمان مبتنی بر قاعده علی الید (در عقود اذنی) ۷۲
ضمان در عقد سرمایه ۷۴
ضمان تصرف در سرمایه ۷۴
شرط عدم ورود خسارت به مالک ۷۶
تملیک مجانی معادل خسارت وارده ۷۶
بررسی شرط تعهد ضامن به جبران خسارت احتمالی ۷۷
مفقود بودن ارکان صحت شرط ۸۳
مخالفت با مقتضاى عقد ۸۶
شرط ضمان، اثر ندارد ۸۷
اجماع ۸۷
انصراف ادله صحت شرط ۸۹
نتیجه گیری ۹۰
فهرست منابع ۹۱

 

قیمت فایل ۱۲۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق بررسی مقایسه ای شرط ضمان در فقه و حقوق ایران

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...