جزئیات محصول
زبان فارسی
صفحات 165
پسوند فایل: docx
حجم فایل: 2 MB
تاریخ انتشار ۱۰ دی ۱۳۹۷
دسته بندی
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی
2 امتیاز 3.5 ستاره

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی

هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره مناطق (شرق ،غرب، مرکز ، شمال،جنوب،) شهر تهران است.

روش: بدین منظور تعداد( ۱۳۸ مرد و ۱۱۲ زن ) متأهل که به دلیل داشتن روابط فرازناشویی به یکی از مراکز مشاوره فوق مراجعه کردند انتخاب گردیدند. پژوهش به شیوه ی پیمایش و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است و پرسشنامه در سنجش نرم افزاری با آلفا کرونباخ ۷/۰ مورد تایید قرارگرفت.چارچوب نظری مورد استفاده در این پژوهش شامل نظریه های ارضاء نیاز “دریگوتاس وراسبالت “، نظریه گسترش خود “آرون وآرون” ، “نورمن وآرون” ، نظریه نقص یا کمبودکه مبتنی بر دو نظریه ارضاء نیاز و گسترش خود ، نظریه سرمایه گذاری راسبالت ، نظریه کنترل اجتماعی تراویس هیرشی می باشد که نشان میدهد روابط فرازناشویی از عوامل اجتماعی و متغیرهای زمینه ای تأثیر پذیر می باشد.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی

نتایج : یافته های پژوهش نشان می دهد که بین رضایت زناشویی و تمایل به روابط فرازناشویی رابطه معنی دار و خطی منفی نسبتا خوبی وجود دارد. یعنی با افزایش رضایت زناشویی، روابط فرازناشویی کاهش می یابد.درحالیکه. بین رسانه و روابط فرازناشویی رابطه معنادار وخطی مثبت نسبتا خوبی وجوددارد. یعنی با افزایش استفاده از رسانه ، روابط فرازناشویی هم زیاد می شود. بین دین و تمایل به روابط فرازناشویی رابطه معنادار وخطی منفی وجود دارد. به عبارتی با کاهش میزان دینداری فرد، روابط فرازناشویی افزایش می یابد .

با بررسی متغیرهای زمینه ای ، همچنین بین زنان ومردان ، از لحاظ تمایل به روابط فرازناشویی تفاوت معناداری پیدا نشد.ونیزمیان نوع شغل وتحصیلات از نظر تمایل به روابط خارج از زناشویی ،رابطه معناداری یافت نشد. درصورتی که میان میزان مصرف الکل ، ارتباط با دوستان ومیزان ارتباط با نفرسوم با تمایل به روابط فرازناشویی رابطه خطی مثبت ومعناداری وجود دارد. به طور کلی هر چه مصرف الکل و ارتباط صمیمانه با نفرسوم وارتباط با دوستان زیاد شود، تمایل به این روابط نیز افزایش پیدا می کند.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

۳-۳ مقدمه و بیان مسئله ۳
۱-۳ سؤالات پژوهش ۵
۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۶
اهداف پژوهش ۷

فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیق و مبانی نظری

۱مقدمه پیشینه مطالعاتی تحقیق ۱
۱ ۳ ۳ پژوهش های انجام شده درخارج از کشور
– – ۱ ۳ ۱ پژوهش های انجام شده درداخل کشور ۳۶
نظریه های جامعه شناختی(نظریه های کلان)
– – ۱ ۱ ۳ نظریه آسیب شناسی اجتماعی ۱۱
۱-۱-۳-۳ نظریه کنترل شخصی ۱۲
۱-۱-۳-۱ نظریه راسل ۱۵
۱-۱-۳-۱ نظریه برچسب)انگ زنی( ۱۵
۱ -۱-۳-۲ نظریه بی سازمانی اجتماعی ۱۱
۱ -۱-۳-۵ نظریه انحراف رفتاری ۱۱
۱ -۱-۳-۶ نظریه کنش اجتماعی ۱۳
۱-۱-۳-۷ نظریه یونگ ۱۰
– – – ۱ ۱ ۳ ۱ نظریه تقلید ۱۰
– – – ۱ ۱ ۳ ۳ نظریه طبقه پایین ۱۳
– – – ۱ ۱ ۳ ۳۰ نظریه پنجره های شکسته ۱۱
– – – ۱ ۱ ۳ ۳۳ نظریه کارن هورنای ۱۱
– – – ۱ ۱ ۳ ۳۱ تئوری تشکلات متمایز ۱۲
– – – ۱ ۱ ۳ ۳۱ نظریه والترباگست ۱۲
– – – ۱ ۱ ۳ ۳۲ نظریه یادگیری اجتماعی ۱۵
– – – ۱ ۱ ۳ ۳۵ نظریه بازدارندگی ۱۶
– – – ۱ ۱ ۳ ۳۶ نظریه شهرنشینی ۱۷
– – – ۱ ۱ ۳ ۳۷ تئوری آنومی)فرصت و ساختار( ۱۱
– – – ۱ ۱ ۳ ۳۱ نظریه تضاد ۱۱
– – – ۱ ۱ ۳ ۳۳ نظریهاشاعه فرهنگی ۱۳
– – – – ۱ ۱ ۳ ۱۰ نظریه فشار جامعه شناختی روانشناختی ۲۰
– – – ۱ ۱ ۳ ۱۳ نظریه کنترل اجتماعی ۲۳
۲-۲-۲ نظریه های روانشناختی(نظریه های خرد)

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی

– – – ۱ ۱ ۱ ۳ نظریه تکامل ۲۱
۱-۱-۱-۱ نظریه کنترل ۲۱
– – – ۱ ۱ ۱ ۱ نظریه ارضاء نیاز ۲۳
– – – ۱ ۱ ۱ ۲ نظریه گسترش خود ۵
– – – ۱ ۱ ۱ ۵ نظریه نقص یا کمبود ۵۳
– – – ۱ ۱ ۱ ۶ نظریه وابستگی متقابل ۵۳
– – – ۱ ۱ ۱ ۷ نظریه سرمایه گذاری ۵۱
– – – ۱ ۱ ۱ ۱ نظریه سه وجهی عشق ۵۱
– ۱ ۱ چارچوب نظری ۵۲
– ۵۳ ۱ ۲ مدل نظری شماره ۳
۲-۳-۱ ۶۰ مدل نظری شماره ۱
۲-۱-۱ ۶۳ مدل نظری شماره ۱
۵-۱ فرضیات پژوهش ۶۱

فصل سوم :روش پژوهش

مقدمه ۶۱
– ۱ ۳ روش تحقیق و ابزارسنجش ۶۱
– ۱ ۱ جامعه آماری ۶۲
۱-۱ حجم نمونه ۶۲
– ۱ ۲ روش نمونه گیری ۶۵
– ۱ ۵ ابزارگردآوری اطلاعات ۶۶
– ۱ ۶ واحد تحلیل ۶۷
– ۱ ۷ متغیرهای تحقیق ۶۷

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر روابط فرازناشویی
– ۱ ۱ تعریف مفاهیم ۶۱
– ۱ ۳ جدول عملیات سازی ۷۷
– – ۱ ۳۰ مقیاس های سنجش)پایایی اعتبار( ۱۵
– ۱ ۳۳ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل

مقدمه ۱۷
فرض نرمال بودن داده ها و آمارتوصیفی نمونه ی موردمطالعه ۱۱
بررسی مشخصات عمومی پاسخگویان ۱۳
آزمون
فرضیات ۳۳

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری و پیشنهادها

مقدمه ۳۳۰
– ۵ ۳ مروری بریافته ها ۳۳۰
– – ۵ ۳ ۳ خلاصه یافته های استنباطی و آزمون فرضیات ۳۳۳
– – ۵ ۳ ۱ نتیجه گیری ۳۳۲
– – ۵ ۳ ۱ محدودیت های پژوهش ۳۳۵
– – ۵ ۳ ۲ پیشنهادهای پژوهش ۳۳۶

منابع ومآخذ ۱۱۱
پیوست ها ۱۲۱

فهرست جداول :

-۳ فرض نرمال بودن داده ها ۱۱
-۱ جدول توزیع فراوانی جنسیت ۱۳
-۱ جدول توزیع فراوانی طول مدت ازدواج ۳۰
-۲ جدول توزیع فراوانی سن فرد ۳۳
-۵ جدول توزیع فراوانی سن همسر ۳۱
-۶ جدول توزیع فراوانی تعداد فرزند ۳۱
-۷ جدول توزیع فراوانی میزان تحصیلات فرد ۳۲
-۱ جدول توزیع فراوانی میزان تحصیلات همسر ۳۵
-۳ جدول توزیع فراوانی شغل فرد ۳۷
-۳۰ جدول توزیع فراوانی شغل همسر ۳۱

فهرست نمودارها:

– – ۲ ۳ ۳ نمودارتوزیع فراوانی جنسیت ۳۰
– – ۲ ۳ ۱ نمودارتوزیع فراوانی طول مدت ازدواج ۳۳
– – ۲ ۳ ۱ نمودارتوزیع فراوانی سن فرد ۳۱
– – ۲ ۳ ۲ نمودارتوزیع فراوانی سن همسر ۳۱
– – ۲ ۳ ۵ نمودارتوزیع فراوانی تعداد فرزند ۳۲
– – ۲ ۳ ۶ توزیع فراوانی میزان تحصیلات فرد ۳۵
– – ۲ ۳ ۷ توزیع فراوانی میزان تحصیلات همسر ۳۶
– – ۲ ۳ ۱ توزیع فراوانی شغل فرد ۳۱
– – ۲ ۳ ۳ توزیع فراوانی شغل همسر ۹۹

قیمت فایل فقط ۹۵۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت ب...