تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از ماتریس همبستگی و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی پدر پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری بدنی، خشم و نمره کل پرخاشگری نوجوان می باشد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی صرفاً پیش بینی کننده مثبت خصومت نوجوان بوده است و تاکتیک استدلال پدران نیز پیش بینی کننده منفی پرخاشگری (بدنی، خشم) نوجوان بوده است.

تاثیر تعارضات زناشویی

تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی پدر، پرخاشگری کلامی پدر و همچنین تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی مادر پیش بینی کننده منفی عزت نفس نوجوان می باشد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی مادر پیش بینی کننده مثبت سلامت عمومی نوجوان می باشد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی مادر پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری بدنی، خشم، خصومت و نمره کل پرخاشگری نوجوان می باشد. همچنین تاکتیک حل تعارض فیزیکی مادر نیز پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری بدنی و خشم نوجوان می باشد.

در آخر نیز ملاحظه شد که بین دو گروه دختران و پسران درمتغیرهای پژوهش فقط در بعد پرخاشگری بدنی تفاوت وجود دارد که این تفاوت به نفع پسران است.در مجموع یافته ها حاکی از آن بود که استفاده والدین از تاکتیک های مخرب در مواجه با تعارض با همسر ( نظیر پرخاشگری کلامی و فیزیکی) بر اعتماد به نفس، پرخاشگری و سلامت روان نوجوانان تأثیرات منفی دارد و تاکتیک سازنده استدلال تاثیرات مثبت بر همین شاخص های سازگاری روانی دارد.

 

فهرست مطالب

چکیده:    ۱

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه    ۳
۱-۲- بیان مسأله    ۵
۱-۳- ضرورت های انجام تحقیق:    ۱۰
۱-۴- تعاریف نظری متغیرهای پژوهش:    ۱۲
۱-۴-۱- تعارضات زناشویی:    ۱۲
۱-۴-۲- اعتماد به نفس:    ۱۳
۱-۴-۳- پرخاشگری:    ۱۳
۱-۴-۴- سلامت روان:    ۱۳
۱-۵- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش:    ۱۳
۱-۵-۱- تعارضات زناشویی:    ۱۳
۱-۵-۲- اعتماد به نفس:    ۱۴
۱-۵-۳- پرخاشگری:    ۱۴
۱-۵-۴- سلامت روان:    ۱۴
۱-۶- اهداف تحقیق    ۱۴

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

۲-۱- مقدمه    ۱۴
۲-۲- مبانی نظری سازه های پژوهش    ۱۵
۲-۲-۱- تعارضات زناشویی    ۱۵
۲-۲-۱-۳- عوامل تعارض    ۱۸
۲-۲-۱-۴- زمینه های تعارضات زناشویی    ۱۹
۲-۲-۱-۵- نظریه های مربوط به مواجهه با خشونت بین والدین    ۲۰
۲-۲-۱-۵-۱- نظریه فشار روانی بعد از ضربه    ۲۰
۲-۲-۱-۵-۲- فرضیه ایمنی هیجانی    ۲۱
۲-۲-۱-۵-۳- نظریه روابط شیء    ۲۲
۲-۲-۱-۵-۴- فرضیه قطع خانوادگی    ۲۳
۲-۲-۲- اعتماد به نفس    ۲۵
۲-۲-۲-۱- تعریف اعتماد به نفس:    ۲۵
۲-۲-۲-۲- عزت نفس از دیدگاه های مختلف :    ۲۶
۲-۲-۲-۲-۱- عزت نفس از دیدگاه مازلو    ۲۶
۲-۲-۲-۲-۲- عزت نفس از دیدگاه راجرز    ۲۶
۲-۲-۲-۲-۳- عزت نفس از دیدگاه آلفرد آدلر    ۲۷
۲-۲-۲-۲-۴- عزت نفس از دیدگاه کوپراسمیت    ۲۹
۲-۲-۲-۳- اهمیت اعتماد به نفس:    ۳۰
۲-۲-۲-۴- پیامدهای داشتن عزت نفس سالم:    ۳۱
۲-۲-۲-۵- ریشه های رشدی اعتماد به نفس:    ۳۲
۲-۲-۳- پرخاشگری    ۳۳
۲-۲-۳-۱- پرخاشگری به عنوان یک غریزه    ۳۳
۲-۲-۳-۲- پرخاشگری رفتاری    ۳۴
۲-۲-۳-۳- پرخاشگری به عنوان یک قضاوت اجتماعی    ۳۵

تاثیر تعارضات زناشویی

۲-۲-۳-۴-  نظریه های مختلف در مورد علل و عوامل پرخاشگری    ۳۷
نظریه زیستی    ۳۷
نظریه شناختی    ۳۸
نظریه انگیزشی    ۳۸
نظریه یادگیری اجتماعی    ۳۹
نظریه اسناد    ۴۰
۲-۲-۴- سلامت روان    ۴۶
۲-۲-۴-۱- تعریف سلامت روانی    ۴۶
۲-۲-۴-۲- مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف مکتب روان کاوی    ۵۰
۲-۲-۴-۳- عوامل موثر بر بهداشت روانی    ۵۵
۲-۲-۴-۴- ویژگی های افراد برخوردار از سلامت روان  از دیدگاه های مختلف :    ۵۶
دیدگاه روانپزشکی    ۵۶
دیدگاه بوم شناسی    ۵۷
دیدگاه شناختی    ۵۸
دیدگاه های روان تحلیلی    ۶۰
۲-۲-۴-۵- علامت  بهداشت روانی و شخصیت سالم:    ۶۱
۲-۳- تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط تعارضات و کشمکش های والدین با سازگاری فرزندان    ۶۴
پرخشونت‌ترین دوره‌ها    ۷۹
۲-۴- نقد مطالعات انجام شده    ۷۹
۲-۵- نتیجه گیری    ۸۰
۲-۶- فرضیه های تحقیق    ۸۱
۲-۶-۱- فرضیه اصلی    ۸۱
۲-۶-۲- فرضیه جانبی    ۸۱

فصل سوم – روش تحقیق

۳-۱- مقدمه    ۷۱
۳-۲- روش تحقیق    ۷۱
۳-۳- جامعه آماری    ۷۱
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری    ۷۲
۳-۴-۱- جنسیت    ۷۲
۳-۴-۲- سن    ۷۲
۳-۵- ابزارهای سنجش    ۷۲
۳-۵-۱- پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر    ۷۳
۳-۵-۲- پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ    ۷۴
۳-۵-۳- پرسشنامه پرخاشگری    ۷۵
۳-۵-۴-پرسشنامه سلامت عمومی ( ۱۲ سوالی )    ۷۷
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:    ۷۹
۳-۷- روش اجرای پژوهش    ۸۰
۳-۸- ملاحظات اخلاقی    ۸۰

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه    ۸۲
۴-۲- یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش    ۸۲
۴-۳- ماتریس همبستگی مربوط به متغیر های پژوهش    ۸۳
۴-۴- بررسی فرضیه های پژوهش    ۸۵
۴-۵- یافته های جانبی پژوهش (بررسی تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش)    ۱۰۰

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه    ۱۰۳
۵-۲- یافته های فرضیه های اصلی پژوهش    ۱۰۳
۵-۳- یافته های فرضیههای جانبی پژوهش    ۱۰۳
۵-۴- نتیجه گیری نهایی    ۱۱۲
۵-۵- پیشنهاد های کاربردی    ۱۱۶
۵-۶- محدودیت های پژوهش    ۱۱۷
۵-۷- پیشنهادهای پژوهشی    ۱۱۸
منابع و مآخذ۱۲۰
منابع فارسی    ۱۲۱
منابع لاتین    ۱۲۶

پیوست ها

الف)پرسشنامه پرخاشگری:    ۱۳۸
ب) پرسشنامه عزت نفس:    ۱۴۰
ج) پرسشنامه سلامت عمومی:    ۱۴۱
د) پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض والدین:    ۱۴۲
چکیده انگلیسی    ۱۴۳

فهرست جدول ها

جدول ۳-۱: مشخصات جامعه آماری    ۷۱
جدول ۳-۲: مشخصات افراد نمونه بر حسب متغیر جنسیت    ۷۲
جدول ۳-۳: یافته های توصیفی متغیر سن    ۷۲
جدول ۴-۱: یافته های توصیفی پرخاشگری و ابعاد آن    ۸۲
جدول ۴-۲: یافته های توصیفی متغیرهای عزت نفس و سلامت عمومی    ۸۲
جدول ۴-۳: یافته های توصیفی تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر    ۸۳
جدول۴-۴: همبستگی متغیرهای پژوهش    ۸۴
جدول۴-۵: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری بدنی نوجوان    ۸۵
جدول۴-۶: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری بدنی نوجوان    ۸۵
جدول۴-۷: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری کلامی نوجوان    ۸۶
جدول۴-۸: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری کلامی نوجوان    ۸۷
جدول۴-۹: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۸۷
جدول۴-۱۰: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۸۸
جدول۴-۱۱: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خصومت (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۸۹
جدول۴-۱۲: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خصومت (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۸۹
جدول۴-۱۳: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی نمره کل متغیر پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۹۰
جدول۴-۱۴: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر نمره کل پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۹۰
جدول۴-۱۵: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر عزت نفس (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۹۱
جدول۴-۱۶: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر عزت نفس بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۹۱

تاثیر تعارضات زناشویی

جدول۴-۱۷: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۹۲
جدول۴-۱۸: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۹۲
جدول۴-۱۹: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری بدنی نوجوان    ۹۳
جدول۴-۲۰: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری بدنی نوجوان    ۹۳
جدول۴-۲۱: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری کلامی نوجوان    ۹۴
جدول۴-۲۲: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری کلامی نوجوان    ۹۴
جدول۴-۲۳: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۵
جدول۴-۲۴: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۵
جدول۴-۲۵: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خصومت (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۶
جدول۴-۲۶: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خصومت(نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۶
جدول۴-۲۷: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی نمره کل متغیر پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۷
جدول۴-۲۸: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر نمره کل پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۷
جدول۴-۲۹: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر عزت نفس (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۸
جدول۴-۳۰: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر عزت نفس بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۸
جدول۴-۳۱: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۹
جدول۴-۳۲: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۹
جدول ۴-۳۳: مقایسه دو گروه دختر و پسر در متغیرهای پژوهش    ۱۰۱