منبع دانلود کتاب الکترونیکی

PBN

بررسی تاثیر تعارضات زناشویی در سازگاری فرزندان

توضیحــات تاریخ ارسال : (آذر ۱۱, ۱۳۹۷)

بررسی تاثیر تعارضات زناشویی در سازگاری فرزندان – این پایان نامه تاثیر تعارضات زناشویی در سازگاری فرزندان که شامل اعتماد به نفس، پرخاشگری و سلامت روان می باشد را بررسی می کند

این پایان نامه در مورد تعارض زناشویی با هدف بررسی، نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس، پرخاشگری، سلامت روان) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی تشکیل می دهند. روش نمونه گیری این تحقیق به صورت تصادفی می باشد. ابزارهای اندازه گیری شامل: پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر، پرسشنامه پرخاشگری، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه سلامت عمومی می باشد.

تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از ماتریس همبستگی و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی پدر پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری بدنی، خشم و نمره کل پرخاشگری نوجوان می باشد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی صرفاً پیش بینی کننده مثبت خصومت نوجوان بوده است و تاکتیک استدلال پدران نیز پیش بینی کننده منفی پرخاشگری (بدنی، خشم) نوجوان بوده است.

تاثیر تعارضات زناشویی

تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی پدر، پرخاشگری کلامی پدر و همچنین تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی مادر پیش بینی کننده منفی عزت نفس نوجوان می باشد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی مادر پیش بینی کننده مثبت سلامت عمومی نوجوان می باشد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی مادر پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری بدنی، خشم، خصومت و نمره کل پرخاشگری نوجوان می باشد. همچنین تاکتیک حل تعارض فیزیکی مادر نیز پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری بدنی و خشم نوجوان می باشد.

در آخر نیز ملاحظه شد که بین دو گروه دختران و پسران درمتغیرهای پژوهش فقط در بعد پرخاشگری بدنی تفاوت وجود دارد که این تفاوت به نفع پسران است.در مجموع یافته ها حاکی از آن بود که استفاده والدین از تاکتیک های مخرب در مواجه با تعارض با همسر ( نظیر پرخاشگری کلامی و فیزیکی) بر اعتماد به نفس، پرخاشگری و سلامت روان نوجوانان تأثیرات منفی دارد و تاکتیک سازنده استدلال تاثیرات مثبت بر همین شاخص های سازگاری روانی دارد.

 

فهرست مطالب

چکیده:    ۱

فصل اول – کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه    ۳
۱-۲- بیان مسأله    ۵
۱-۳- ضرورت های انجام تحقیق:    ۱۰
۱-۴- تعاریف نظری متغیرهای پژوهش:    ۱۲
۱-۴-۱- تعارضات زناشویی:    ۱۲
۱-۴-۲- اعتماد به نفس:    ۱۳
۱-۴-۳- پرخاشگری:    ۱۳
۱-۴-۴- سلامت روان:    ۱۳
۱-۵- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش:    ۱۳
۱-۵-۱- تعارضات زناشویی:    ۱۳
۱-۵-۲- اعتماد به نفس:    ۱۴
۱-۵-۳- پرخاشگری:    ۱۴
۱-۵-۴- سلامت روان:    ۱۴
۱-۶- اهداف تحقیق    ۱۴

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

۲-۱- مقدمه    ۱۴
۲-۲- مبانی نظری سازه های پژوهش    ۱۵
۲-۲-۱- تعارضات زناشویی    ۱۵
۲-۲-۱-۳- عوامل تعارض    ۱۸
۲-۲-۱-۴- زمینه های تعارضات زناشویی    ۱۹
۲-۲-۱-۵- نظریه های مربوط به مواجهه با خشونت بین والدین    ۲۰
۲-۲-۱-۵-۱- نظریه فشار روانی بعد از ضربه    ۲۰
۲-۲-۱-۵-۲- فرضیه ایمنی هیجانی    ۲۱
۲-۲-۱-۵-۳- نظریه روابط شیء    ۲۲
۲-۲-۱-۵-۴- فرضیه قطع خانوادگی    ۲۳
۲-۲-۲- اعتماد به نفس    ۲۵
۲-۲-۲-۱- تعریف اعتماد به نفس:    ۲۵
۲-۲-۲-۲- عزت نفس از دیدگاه های مختلف :    ۲۶
۲-۲-۲-۲-۱- عزت نفس از دیدگاه مازلو    ۲۶
۲-۲-۲-۲-۲- عزت نفس از دیدگاه راجرز    ۲۶
۲-۲-۲-۲-۳- عزت نفس از دیدگاه آلفرد آدلر    ۲۷
۲-۲-۲-۲-۴- عزت نفس از دیدگاه کوپراسمیت    ۲۹
۲-۲-۲-۳- اهمیت اعتماد به نفس:    ۳۰
۲-۲-۲-۴- پیامدهای داشتن عزت نفس سالم:    ۳۱
۲-۲-۲-۵- ریشه های رشدی اعتماد به نفس:    ۳۲
۲-۲-۳- پرخاشگری    ۳۳
۲-۲-۳-۱- پرخاشگری به عنوان یک غریزه    ۳۳
۲-۲-۳-۲- پرخاشگری رفتاری    ۳۴
۲-۲-۳-۳- پرخاشگری به عنوان یک قضاوت اجتماعی    ۳۵

تاثیر تعارضات زناشویی

۲-۲-۳-۴-  نظریه های مختلف در مورد علل و عوامل پرخاشگری    ۳۷
نظریه زیستی    ۳۷
نظریه شناختی    ۳۸
نظریه انگیزشی    ۳۸
نظریه یادگیری اجتماعی    ۳۹
نظریه اسناد    ۴۰
۲-۲-۴- سلامت روان    ۴۶
۲-۲-۴-۱- تعریف سلامت روانی    ۴۶
۲-۲-۴-۲- مفهوم سلامت روان از دیدگاه های مختلف مکتب روان کاوی    ۵۰
۲-۲-۴-۳- عوامل موثر بر بهداشت روانی    ۵۵
۲-۲-۴-۴- ویژگی های افراد برخوردار از سلامت روان  از دیدگاه های مختلف :    ۵۶
دیدگاه روانپزشکی    ۵۶
دیدگاه بوم شناسی    ۵۷
دیدگاه شناختی    ۵۸
دیدگاه های روان تحلیلی    ۶۰
۲-۲-۴-۵- علامت  بهداشت روانی و شخصیت سالم:    ۶۱
۲-۳- تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط تعارضات و کشمکش های والدین با سازگاری فرزندان    ۶۴
پرخشونت‌ترین دوره‌ها    ۷۹
۲-۴- نقد مطالعات انجام شده    ۷۹
۲-۵- نتیجه گیری    ۸۰
۲-۶- فرضیه های تحقیق    ۸۱
۲-۶-۱- فرضیه اصلی    ۸۱
۲-۶-۲- فرضیه جانبی    ۸۱

فصل سوم – روش تحقیق

۳-۱- مقدمه    ۷۱
۳-۲- روش تحقیق    ۷۱
۳-۳- جامعه آماری    ۷۱
۳-۴- نمونه و روش نمونه گیری    ۷۲
۳-۴-۱- جنسیت    ۷۲
۳-۴-۲- سن    ۷۲
۳-۵- ابزارهای سنجش    ۷۲
۳-۵-۱- پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر    ۷۳
۳-۵-۲- پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ    ۷۴
۳-۵-۳- پرسشنامه پرخاشگری    ۷۵
۳-۵-۴-پرسشنامه سلامت عمومی ( ۱۲ سوالی )    ۷۷
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:    ۷۹
۳-۷- روش اجرای پژوهش    ۸۰
۳-۸- ملاحظات اخلاقی    ۸۰

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- مقدمه    ۸۲
۴-۲- یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش    ۸۲
۴-۳- ماتریس همبستگی مربوط به متغیر های پژوهش    ۸۳
۴-۴- بررسی فرضیه های پژوهش    ۸۵
۴-۵- یافته های جانبی پژوهش (بررسی تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش)    ۱۰۰

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

۵-۱- مقدمه    ۱۰۳
۵-۲- یافته های فرضیه های اصلی پژوهش    ۱۰۳
۵-۳- یافته های فرضیههای جانبی پژوهش    ۱۰۳
۵-۴- نتیجه گیری نهایی    ۱۱۲
۵-۵- پیشنهاد های کاربردی    ۱۱۶
۵-۶- محدودیت های پژوهش    ۱۱۷
۵-۷- پیشنهادهای پژوهشی    ۱۱۸
منابع و مآخذ۱۲۰
منابع فارسی    ۱۲۱
منابع لاتین    ۱۲۶

پیوست ها

الف)پرسشنامه پرخاشگری:    ۱۳۸
ب) پرسشنامه عزت نفس:    ۱۴۰
ج) پرسشنامه سلامت عمومی:    ۱۴۱
د) پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض والدین:    ۱۴۲
چکیده انگلیسی    ۱۴۳

فهرست جدول ها

جدول ۳-۱: مشخصات جامعه آماری    ۷۱
جدول ۳-۲: مشخصات افراد نمونه بر حسب متغیر جنسیت    ۷۲
جدول ۳-۳: یافته های توصیفی متغیر سن    ۷۲
جدول ۴-۱: یافته های توصیفی پرخاشگری و ابعاد آن    ۸۲
جدول ۴-۲: یافته های توصیفی متغیرهای عزت نفس و سلامت عمومی    ۸۲
جدول ۴-۳: یافته های توصیفی تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر    ۸۳
جدول۴-۴: همبستگی متغیرهای پژوهش    ۸۴
جدول۴-۵: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری بدنی نوجوان    ۸۵
جدول۴-۶: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری بدنی نوجوان    ۸۵
جدول۴-۷: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری کلامی نوجوان    ۸۶
جدول۴-۸: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری کلامی نوجوان    ۸۷
جدول۴-۹: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۸۷
جدول۴-۱۰: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۸۸
جدول۴-۱۱: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خصومت (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۸۹
جدول۴-۱۲: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خصومت (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۸۹
جدول۴-۱۳: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی نمره کل متغیر پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۹۰
جدول۴-۱۴: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر نمره کل پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۹۰
جدول۴-۱۵: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر عزت نفس (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۹۱
جدول۴-۱۶: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر عزت نفس بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۹۱

تاثیر تعارضات زناشویی

جدول۴-۱۷: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۹۲
جدول۴-۱۸: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر    ۹۲
جدول۴-۱۹: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری بدنی نوجوان    ۹۳
جدول۴-۲۰: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری بدنی نوجوان    ۹۳
جدول۴-۲۱: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری کلامی نوجوان    ۹۴
جدول۴-۲۲: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری کلامی نوجوان    ۹۴
جدول۴-۲۳: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۵
جدول۴-۲۴: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۵
جدول۴-۲۵: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خصومت (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۶
جدول۴-۲۶: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خصومت(نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۶
جدول۴-۲۷: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی نمره کل متغیر پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۷
جدول۴-۲۸: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر نمره کل پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۷
جدول۴-۲۹: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر عزت نفس (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۸
جدول۴-۳۰: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر عزت نفس بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۸
جدول۴-۳۱: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۹
جدول۴-۳۲: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر    ۹۹
جدول ۴-۳۳: مقایسه دو گروه دختر و پسر در متغیرهای پژوهش    ۱۰۱

 

قیمت فایل فقط ۱۴۵۰۰۰ تومان

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

95 فروش
59,000 ریال
95 فروش

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

60 فروش
37,000 ریال
60 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

40 فروش
49,000 ریال
40 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

35 فروش
20,000 ریال
35 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

33 فروش
69,000 ریال
33 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

32 فروش
30,000 ریال
32 فروش

دانلود کتاب زن کامل نوشته مارابل مورگان

دربارۀ کتاب کتاب زن کامل کیست و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه زنی باشیم؟ آیا به کمال رسیدن زن تنها در تصورات ما می‌گنجد یا به راستی وجود دارد؟ این پرسش‌ها و مانند آن در ذهن همه زن‌ها وجود دارد. نقش‌های گوناگون زن در اجتماع و خانواده و همچنین ساختار فیزیولوژیکی خاص او باعث […]

18 فروش
59,000 ریال
18 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟