جزئیات محصول
زبان پارسی
صفحات 135
پسوند فایل: docx
حجم فایل: 214 KB
تاریخ انتشار ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
دسته بندی
الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل
2 امتیاز 5 ستاره
برچسب ها

الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل این پژوهش از نوع پژوهش های همبستگی بود که با هدف اصلی پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روی فرسودگی شغلی و ابعاد آن (شدت و فراوانی) و تعارض کار و خانواده (زمان ،رفتار ،توان فرسایی)کارکنان زن دانشگاه های یاسوج آزاد و همچنین هدف تعیین رابطه تعارض کار – خانواده با فرسودگی شغلی انجام پذیرفت .

نمونه مورد بررسی شامل ۱۵۵ نفر زن بودند .در راستای نتیجه گیری از یافته های بدست آمده ابتدا نتایج مربوط به سوال های پژوهش که شامل یک سوال اصلی وسه سوال فرعی بود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. سپس نتایج بدست آمده از این پژوهش با نتایج حاصل از سایر پژوهش هایی که در قسمت تحقیقات پیشین بیان گردید ، مقایسه و بحث می گردد و تبیین های احتمالی برای نتایج بدست آمده مطرح و در نهایت پس از مباحث مطرح شده به محدودیت های پژوهش و پیشنهاد های لازم جهت انجام پژوهش های آینده پرداخته می شود .در پایان نیز کاربست های پژوهش ذکر خواهد شد .

الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل

فهرست مطالب

چکیده ۱

فصل اول: کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه ۳
۱-۲- بیان مسئله ۵
۱-۳- اهمیت وضرورت پژوهش ۱۳
۱-۴- اهداف پژوهش ۱۵
۱-۵- هدف اصلی: ۱۵
۱-۶- اهداف فرعی: ۱۵

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

۲-۱- فرسودگی شغلی ۱۷
۲-۱-۱- مراحل پنجگانه فرسودگی شغلی ۱۸
۲-۱-۲- دلایل فرسودگی شغلی ۱۹
۲-۱-۳- رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی ۲۰
۲-۱-۴- رویکرد روانشناختی – اجتماعی ۲۲
۲-۱-۵- رویکرد بالینی ۲۴
۲-۱-۶- علائم هشداردهنده فرسودگی شغلی ۲۶
۲-۲- تعارض کار- خانواده ۲۸
۲-۳- رضایت شغلی ۳۳
۲-۳-۱- ارتباطات در سازمانها به سه گروه تقسیم می شود: ۴۴
۲-۳-۲- ارتباط رضایت شغلی با سایر عوامل: ۴۵
۲-۳-۳- رضایت شغلی و سلامتی جسمی ۴۶
۲-۳-۴- عوامل سازنده رضایت شغلی ۴۷
۲-۳-۵- تعیین رضایت شغلی: ۵۳
۲-۴- پیشینه تحقیق ۵۵
۲-۵- سوال های پژوهش : ۶۰
۲-۶- تعاریف مفهومی ( نظری) و عملیاتی متغیر ها ۶۱
۲-۶-۱- تعریف نظری رضایت شغلی ۶۱
۲-۶-۲- تعریف عملیاتی رضایت شغلی ۶۱
۲-۶-۳- تعریف نظری فرسودگی شغلی ۶۱
۲-۶-۴- تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی ۶۲
۲-۶-۵- تعریف نظری تعارض کار و خانواده ۶۲
۲-۶-۶- تعریف عملیاتی تعارض کار و خانواده ۶۲
۲-۷- جمع بندی ۶۳

فصل سوم: روش پژوهش

الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل
۳-۱- مقدمه ۶۵
۳-۲ – روش پژوهش ۶۵
۳-۳- جامعه آماری ۶۵
۳-۴- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری ۶۵
۳-۵- ابزار گردآوری داده ها ۶۶
۳-۵-۱- اطلاعات جمعیت شناختی ۶۶
۳-۵-۲- پرسشنامه رضایت شغلی ۷۱
۳-۵-۲-۱- سنجش روایی و پایایی ۷۱
۳-۵-۳- پرسش نامه فرسودگی شغلی مزلچ ۷۲
۳-۵-۳-۱- روش نمره گذاری ۷۳
۳-۵-۳-۲- سنجش روایی و پایایی ۷۴
۳-۵-۴- پرسشنامه تعارض کار و خانواده ۷۶
۳-۵-۴-۱- سنجش روایی و پایایی ۷۶
۳-۶- روش تجزیه و تحلیل داده ها ۸۱
۳-۷- روش اجرای تحقیق : ۸۱

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱- نتایج پردازش اطلاعات بر مبنای یافته های توصیفی ۸۳
۴-۲- نتایج تحلیل یافته ها بر مبنای سوالات پژوهش ۸۵

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل
۱-۵- مقدمه ۹۰
۵-۲- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته های پژوهش ۹۰
۵-۲-۱- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته اول پژوهش ۹۰
۵-۲-۲- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته دوم پژوهش ۹۴
۵-۲-۳- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته سوم پژوهش ۹۶
۵-۲-۴- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته چهارم پژوهش ۹۷
۵-۳- محدودیت های پژوهش ۹۹
۵-۴- پیشنهاد های کاربردی ۹۹
۵-۵- پیشنهاد های پژوهشی ۱۰۰

منابع

منابع فارسی ۱۰۲
منابع لاتین ۱۰۷

پیوست ها

پرسشنامه تعارض کار- خانواده ۱۱۴
پرسشنامه رضایت شغلی ۱۱۶
پرسشنامه فرسودگی شغلی ۱۱۷
چکیده انگلیسی ۱۱۹

فهرست جداول

جدول ۳-۱: حجم نمونه بر اساس سن ۶۶
جدول ۳-۲ : حجم نمونه بر اساس وضعیت تأهل ۶۷
جدول ۳-۳ : حجم نمونه بر اساس وضعیت تحصیلی ۶۹
جدول ۳- ۴: حجم نمونه بر اساس سابقه کار ۷۰
جدول ۳-۵: ضرایب روایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده . ۷۲
جدول ۳-۶ :شاخص های برازش ساختار عاملی مقیاس تعارض کار-خانواده ۷۲
جدول ۴-۱:داده های توصیفی ۸۳
جدول ۴-۲ :داده های توصیفی ۸۴
جدول ۴-۳ : جدول ضریب همبستگی بین فرسودگی شغلی و تعارض کار-خانواده با رضایت شغلی ۸۵
جدول۴-۴ : جدول پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روی مولفه های فرسودگی شغلی ۸۶
جدول ۴-۵ :جدول پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روی ابعاد تعارض کار-خانواده ۸۷
جدول۴-۶ : جدول پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روی فرسودگی شغلی و تعارض کار و خانواده ۸۸

الگوی رضایت شغلی بر مبنا فرسودگی شغلی در زنان شاغل

فهرست نمودارها

نمودار ۳-۱ : ویژگی های سن گروه نمونه مورد مطالعه ۶۷
نمودار ۳-۲ : ویژگی های وضعیت تأهل گروه نمونه مورد مطالعه ۶۸
نمودار۳-۳ : ویژگی های وضعیت تحصیلی گروه نمونه مورد مطالعه ۶۹
نمودار ۳-۴ : ویژگی های سابقه کار گروه نمونه مورد مطالعه ۷۰

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت ب...