دانلود پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی بررسی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع

 

(مورد مطالعه: صنایع کوچک ارومیه)

 

چکیده

 

با توجه به محیط رقابتی امروز، اهمیت برنامه های بهبود کیفیت به منظور دستیابی به کیفیت محصولات و خدمات، کاهش هزینه ها و افزایش کارایی بیش از پیش آشکار می شود. برنامه های بهبود کیفیت به منظور افزایش کیفیت محصولات و خدمات در صنایع کوچک به اجرا گذارده می شود که به علت ویژگیهای خاص این صنایع، استقرار این برنامه ها دارای محدودیتهایی می باشد.
پژوهشهای زیادی در داخل و خارج از کشور، عوامل موثر بر اجرای برنامه های بهبود کیفیت ( عوامل درون سازمانی و برون سازمانی ) را مورد بررسی قرار داده اند. از جمله این عوامل می توان بر حمایت مدیریت، آموزش، و فرهنگ سازمانی ( عوامل درون سازمانی )، فرهنگ جامعه، محیط پویا یا ایستا و وضعیت اقتصادی ( عوامل برون سازمانی ) اشاره کرد.
هدف از پژوهش حاضر بررسی تنگنا ها و مشکلات اجرای برنامه های بهبود کیفیت در شهرک های صنعتی شهرستان ارومیه می باشد. مطالعه از طریق آزمونهای آماری و با استفاده از نرم افزارهای آماری تحلیل گردید.
یافته های این پژوهش، فرضیه وجود رابطه بین تکنولوژی، نگرش مدیران و کارکنان، تخصص و محدودیتهای اقتصادی، با اجرای برنامه های بهبود کیفیت را تایید کردند. به عبارت دیگر پنج عامل تکنولوژی، نگرش مدیران و کارکنان به برنامه های بهبود کیفیت، تخصص مدیران و مسئولین کیفیت و محدودیتهای اقتصادی از عواملی می باشند که استقرار برنامه های بهبود کیفیت را به شدت تحت تاثیر قرار می دهند. در واقع نقص در این عوامل می تواند، از موانع اجرای برنامه های بهبود کیفیت محسوب شود.

 

کلمات کلیدی
بهبود کیفیت
برنامه های بهبود کیفیت
بهبود کیفیت صنایع

 

بیان مسئله

 

صنایع کوچک به عنوان استراتژی مهم برای کاهش بیکاری محسوب می شوند. همچنین این صنایع به علت ویژگیهای خاص آن از جمله انعطاف پذیری، رفتار خلاقانه و تصمیم گیری سریع که از مزیت های آن محسوب می شود. همچنین معایبی از جمله، محدودیتهای مالی و انسانی و اطلاعاتی، مورد توجه می باشند (Cemal Akyüz, Akyüz, Serin, Cindik,2006 ). استقرار برنامه های بهبود کیفیت در این صنایع نیازمند در نظر گرفتن این ویژگیها می باشد که ممکن است در راستای آن محدودیتها و مشکلاتی وجود داشته باشد.

محدودیت ها و موانع در پیاده سازی

بر اساس بررسیهای انجام شده رقابت فروشندگان و عرضه کنندگان یک محصول و یا خدمت به اشکال گوناگونی ظاهر می شود لکن مهمترین جنبه آن کیفیت است (فاطمی قمی، ۱۳۷۰). همچنین کیفیت یکی از مهمترین عواملی است که می تواند به عنوان عاملی مؤثر در کسب درآمد مورد نیاز صنایع و نهایتاً کشور تأثیر بسزایی داشته باشد (مهرگان، ۱۳۷۹). سازمانها برای رسیدن به حد مطلوب کیفیت از برنامه های مختلفی از جمله بسترسازی فرهنگی، مدیریت کیفیت جامع، کنترل کیفیت آماری، روش QFD ، آموزش پرسنل و …استفاده میکنند. اجرای صحیح و مؤثر این برنامه ها در سازمانها، توأم با مشکلاتی است که سازمانها با آن درگیر می باشند.
بر اساس بررسیهای انجام شده از منابع داخلی، برنامه های بهبود کیفیت در داخل کشور بیشتر در زمینه خدمات(بانکها و بیمارستانها) و صنایع تولیدی بزرگ مورد توجه قرار گرفته است و اهتمام چندانی به اجرای این برنامه ها در صنایع کوچک صورت نگرفته است (وطن خواه، گوهری، عبدی، ۱۳۸۹؛مهرگان ۱۳۷۹). از این رو در این پژوهش با در نظر گرفتن شرایط و ویژگیهای خاص صنایع کوچک سعی در شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای برنامه های بهبود کیفیت و موانع و تنگناهای عمده بر سر راه استقرار این برنامه ها، شده است

 

فهرست مطالب

 

چکیده

 

فصل اول : کلیات

 

بیان مسئله
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
اهداف مشخص تحقیق
فرضیات پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم
تعاریف و اصطلاحات
برنامه ریزی کیفیت
صنایع کوچک
برنامه کسب و کار
تکنولوژی
محدودیتهای اقتصادی
سطح تخصص
کیفیت

 

فصل دوم : ادبیات تحقیق

 

تاریخچه و سیر تحول نظریه های بهبود کیفیت
ضرورت کنترل کیفیت
نتایج تحقیقات در زمینه استقرار کنترل کیفیت

مکانیزم روش QFD
مراحل QFD
نتایج تحقیقات در زمینه QFD
مدل کانو
مکانیزم ISO
تاریخچه ISO
تعریف استاندارد ISO
نتایج تحقیقات در زمینه ISO
مکانیزم مدیریت کیفیت
اصول مدیریت کیفیت
نتایج تحقیقات مدیریت کیفیت
مکانیزم مدیریت کیفیت جامع
اصول مدیریت کیفیت جامع

نتایج تحقیقات مدیریت کیفیت جامع
مدل جایزه کیفیت دمینگ
مدل جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج
مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت
فن کیفیت خدمات
روش جوران
مدل هزینه یابی فرآیندی

مدل کوه یخ
روش BSC
روش تاگوچی
روش ایشی کاوا
مدل مدیریت کیفیت جامع پیشرفته

 

فصل سوم : روش تحقیق

 

مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
نمونه آماری
روش آماری
اعتبار پرسشنامه
مشخصات پرسشنامه
فرآیند پژوهش

 

فصل چهارم : توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها

 

ارائه و تجزیه و تحلیل داده ها
بررسی سؤال اول
بررسی سؤال دوم
بررسی سؤال سوم
بررسی سؤال چهارم
بررسی سؤال پنجم
بررسی سؤال ششم
بررسی سؤال هفتم
بررسی سؤال هشتم
بررسی سؤال نهم
بررسی سؤال دهم
بررسی سؤال یازدهم
بررسی سؤال دوازدهم
بررسی سؤال سیزدهم
بررسی سؤال چهاردهم
بررسی سؤال پانزدهم
بررسی سؤال شانزدهم
بررسی سؤال هفدهم
بررسی سؤال هجدهم
بررسی سؤال نوزدهم
بررسی سؤال بیستم
بررسی سؤال بیست و یکم
بررسی سؤال بیست و دوم
بررسی سؤال بیست و سوم
بررسی سؤال بیست و چهارم
بررسی سؤال بیست و پنجم
بررسی سؤال بیست و ششم
بررسی سؤال بیست هفتم
بررسی سؤال بیست و هشتم
بررسی سؤال بیست و نهم
بررسی سؤال سی ام
آزمون فرضیه ها
بررسی فرضیه اول
بررسی فرضیه دوم
بررسی فرضیه سوم
بررسی فرضیه چهارم
بررسی فرضیه پنجم

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

 

مقدمه
فرآیند پژوهش
نتیجه گیری
پیشنهادات
پیشنهاد برای محققین آینده
منابع و ماخذ داخلی
منابع و ماخذ خارجی
پیوست

 

فهرست اشکال

 

شکل ۱-۱ رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته ۸
شکل ۲-۱ مکانیزم QFD 16
شکل۲-۲ مراحل QFD 17
شکل ۲-۳ مدل کانو ۱۹
شکل ۲-۴ مدل تعامل بخشهای مختلف سازمان تولیدی ۳۲
شکل ۲-۵ نمودار چارچوب ساده شده مدل دمینگ ۴۳
شکل ۲-۶ مدل مالکوم بالدریج با رویکرد سیستمی ۴۵

 

فهرست جداول

 

جدول ۴-۱ فراوانی تاثیر ماشین آلات و تجهیزات در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ۷۰
فراوانی تاثیر برنامه ریزی تکنولوژی در برنامه کسب و کار ۷۲ جدول ۴-۲
جدول ۴-۳ فراوانی تاثیر برنامه کسب و کار در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ۷۳
جدول ۴-۴ نقش سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری ۷۵
جدول ۴-۵ فراوانی تاثیر تبلیغات ایزو در عدم اعتماد به این برنامه ها ۷۶
جدول ۴-۶ فراوانی رقابت میان کارخانه ها ۷۸
جدول ۴-۷ فراوانی علاقمندی مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ۷۹
جدول ۴-۸ فراوانی همکاری متقابل مدیران برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ۸۱
جدول ۴-۹ فراوانی تاثیر برنامه های بهبود کیفیت در بهبود کیفیت محصولات ۸۲
جدول ۴-۱۰ فراوانی تاثیر وجود سود های کاذب زمین در انگیزه مدیران ۸۴
جدول ۴-۱۱ فراوانی تاثیر فرهنگ کیفیت در استقرار سیستمهای بهبود کیفیت ۸۵
جدول ۴-۱۲ فراوانی آگاهی مدیران با برنامه های بهبود کیفیت ۸۷
جدول ۴-۱۳ فراوانی بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت ۸۸
جدول ۴-۱۴ فراوانی استفاده از برنامه ریزی کیفیت ۹۰
جدول ۴-۱۵ فراوانی تخصص مسئولین کنترل کیفیت ۹۱
جدول ۴-۱۶ فراوانی تاثیر بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت در استقرار این برنامه ها ۹۳
جدول ۴-۱۷ فراوانی آموزشهای تخصصی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت ۹۴
جدول ۴-۱۸ فراوانی نرخ بهره بانکها در استقرار برنامه های بهبود کیفیت ۹۶
جدول ۴-۱۹ فراوانی حضور واسطه ها و دلال ها در استقرار سیستم بهبود کیفیت ۹۷
جدول ۴-۲۰ فراوانی حمایت موسسات دولتی و غیر دولتی برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ۹۹
جدول ۴-۲۱ فراوانی تاثیر تجهیزات در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ۱۰۰
جدول ۴-۲۲ فراوانی انجام برنامه ریزی مالی برای استقرار سیستمهای بهبود کیفیت ۱۰۲
جدول ۴-۲۳ فراوانی تاثیر عدم وجود بازار رقابتی در استقرار سیستمهای کیفیت ۱۰۳
جدول ۴-۲۴ فراوانی علاقمندی و انگیزه کارکنان ۱۰۵
جدول ۴-۲۵ فراوانی همکاری متقابل کارکنان برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ۱۰۶
جدول ۴-۲۶ فراوانی آشنایی کارکنان با سیستمهای کیفیت ۱۰۸
جدول ۴-۲۷ فراوانی تاثیر قدرت خرید مردم در انگیزه کارکنان ۱۰۹
جدول ۴-۲۸ فراوانی تاثیر کالاهای چینی در انگیزه کارکنان ۱۱۱
جدول ۴-۲۹ فراوانی همکاری کارکنان با مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ۱۱۲
جدول ۴-۳۰ فراوانی تاثیر امنیت شغلی بر انگیزه کارکنان ۱۱۴
جدول ۴-۳۱ جدول توافقی سوالات ۱،۲،۳،۴،۵،۶ ۱۱۷
جدول ۴- ۳۲ جدول توافقی سوالات ۷،۸،۹،۱۰،۱۱ ۱۱۹
جدول ۴- ۳۳ جدول توافقی سوالات ۱۲،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷ ۱۲۱
جدول ۴- ۳۴ جدول توافقی سوالات ۱۸،۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۳ ۱۲۳
جدول ۴- ۳۵ جدول توافقی سوالات ۲۴،۲۵،۲۶،۲۷،۲۸،۲۹،۳۰ ۱۲۵

 

فهرست نمودار ها

 

نمودار ۴-۱ فراوانی تاثیر ماشین آلات و تجهیزات در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ۷۱
نمودار ۴-۲ فراوانی تاثیر برنامه ریزی تکنولوژی در برنامه کسب و کار ۷۳
نمودار ۴-۳ فراوانی تاثیر برنامه کسب و کار در توسعه برنامه های بهبود کیفیت ۷۴
نمودار ۴-۴ نقش سیستمهای کنترل کیفیت در بهره وری ۷۶
نمودار ۴-۵ فراوانی تاثیر تبلیغات ایزو در عدم اعتماد به این برنامه ها ۷۷
نمودار ۴-۶ فراوانی رقابت میان کارخانه ها ۷۹
نمودار ۴-۷ فراوانی علاقمندی مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ۸۰
نمودار ۴-۸ فراوانی همکاری متقابل مدیران برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ۸۲
نمودار ۴-۹ فراوانی تاثیر برنامه های بهبود کیفیت در بهبود کیفیت محصولات ۸۳
نمودار ۴-۱۰ فراوانی تاثیر وجود سود های کاذب زمین در انگیزه مدیران ۸۵
نمودار ۴-۱۱ فراوانی تاثیر فرهنگ کیفیت در استقرار سیستمهای بهبود کیفیت ۸۶
نمودار ۴-۱۲فراوانی آگاهی مدیران با برنامه های بهبود کیفیت ۸۸
نمودار ۴-۱۳ فراوانی بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت ۸۹
نمودار ۴-۱۴ فراوانی استفاده از برنامه ریزی کیفیت ۹۱
نمودار ۴-۱۵ فراوانی تخصص مسئولین کنترل کیفیت ۹۲
نمودار ۴-۱۶ فراوانی تاثیر بکارگیری متخصصان بهبود کیفیت در استقرار این برنامه ها ۹۴
نمودار ۴-۱۷ فراوانی آموزشهای تخصصی برای اجرای برنامه های بهبود کیفیت ۹۵
نمودار ۴-۱۸ فراوانی نرخ بهره بانکها در استقرار برنامه های بهبود کیفیت ۹۷
نمودار ۴-۱۹ فراوانی حضور واسطه ها و دلال ها در استقرار سیستم بهبود کیفیت ۹۸
نمودار ۴-۲۰ فراوانی حمایت موسسات دولتی و غیر دولتی برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ۱۰۰
نمودار ۴-۲۱ فراوانی تاثیر تجهیزات در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ۱۰۱
نمودار ۴-۲۲ فراوانی انجام برنامه ریزی مالی برای استقرار سیستمهای بهبود کیفیت ۱۰۳
نمودار ۴-۲۳ فراوانی تاثیر عدم وجود بازار رقابتی در استقرار سیستمهای کیفیت ۱۰۴
نمودار ۴-۲۴ فراوانی علاقمندی و انگیزه کارکنان ۱۰۶
نمودار ۴-۲۵ فراوانی همکاری متقابل کارکنان برای توسعه برنامه های بهبود کیفیت ۱۰۷
نمودار ۴-۲۶ فراوانی آشنایی کارکنان با سیستمهای کیفیت ۱۰۹
نمودار ۴-۲۷ فراوانی تاثیر قدرت خرید مردم در انگیزه کارکنان ۱۱۰
نمودار ۴-۲۸ فراوانی تاثیر کالاهای چینی در انگیزه کارکنان ۱۱۲
نمودار ۴-۲۹ فراوانی همکاری کارکنان با مدیران در اجرای برنامه های بهبود کیفیت ۱۱۳
نمودار ۴-۳۰ فراوانی تاثیر امنیت شغلی بر انگیزه کارکنان ۱۱۵
نمودار ۴-۳۱ توزیع خی دو در فرضیه اول ۱۱۷
نمودار ۴-۳۲ توزیع خی دو در فرضیه دوم ۱۱۹
نمودار ۴-۳۳ توزیع خی دو در فرضیه سوم ۱۲۱
نمودار ۴-۳۴ توزیع خی دو در فرضیه چهارم ۱۲۳
نمودار ۴-۳۵ توزیع خی دو در فرضیه پنجم ۱۲۵

 

فهرست اصطلاحات انگلیسی

 

Balanced Score Card کارت امتیازی متوازن
Business Plan برنامه کسب و کار
European Foundation For Quality Management مدیریت کیفیت بنیاد اروپایی
Kaizen کایزن
Quality کیفیت
Quality Function Deployment توسعه وظایف کیفیت
Quality management مدیریت کیفیت
Quality Planning برنامه ریزی کیفیت
Sanitize سلامت کردن
Self-discipline ایجاد نظم و ترتیب
Small Businesses صنایع کوچک
Standardize استاندارد کردن
Structurize سازماندهی
Systematize روش مند کردن
Total Quality Management مدیریت کیفیت جامع

 

قیمت فایل ۱۲۰,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی بررسی محدودیت ها و موانع در پیاده سازی برنامه های بهبود کیفیت صنایع

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

محصولات پر فروش

پرفروش ترین کتاب های فروشگاه ما

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به ز... 

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ... 

زنان زیرک چرا مردان عاشق زنان زیرک می‌شوند؟

زنان ‌زیرک یا چرا مردها عاشق زنان زیرک می‌شوند؟ کتابی روان‌ ش... 

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای ...