دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اجتماعی ارزیابی دلایل حضور یا عدم حضور دانش آموزان در فعالیتهای ورزشی بیرون از مدرسه

 

هدیه:پرسشنامه منحصر به فرد این پایان نامه بصورت رایگان ضمیمه شده است🙂
مقدمه :
امروزه پیشرفت علم و بدنبال آن صنعت و تکنولوژی موجبات تغییرات زیادی در زندگی انسانها شده است . نهضت ماشینی شدن جوامع با همه خدمتی که به بشریت کرده ، مشکلات فقر حرکتی را به دنبال داشته است . انسان درگیر زندگی ماشینی بعد از فراغت کار دارای اوقاتی می باشد که با توجه به علایق و امکانات خود، به فعالیتهایی برای رفع خستگی ، تمدد اعصاب از قبیل تماشای تلویزیون ، هنر ، ورزش ، تفریح و گردش … می پردازد . ورزش از جمله فعالیتهای است که ، می توان با هزینه کمتر و بهره گیری بیشتر و در مقایسه با سایر برنامه ها  اجرا کرد.(۱۶)
مدت زمانی که صرف فعالیتهایی جسمانی نوجوانان می شود درسه دهه اخیر بطور عمده ای کاهش یافته است . پیشرفت در صنعت ، باعث شده است که فعالیتهای منظم روزانه آسانتر انجام گیرند ودر اغلب حرفه ها پیشرفت های صنعتی موجباتی را فراهم آورده که خطر زیاد و آسیب دیدگی شغلهایی که نیازمند فعالیت جسمانی هستند، کاهش یابد . به هر حال ، تکنولوژی باعث افزایش ایمنی شغلها شده است ، در عوض، میزان فعالیت جسمانی بعضی از شغلها به میزان زیادی کاهش یافته است .(۲۷)
ورزش در تمام دوران زندگی انسانها حائز اهمیت است ، ولی چون مبنای تربیت جسمی و روحی در سنین جوانی گذاشته می شود ، باید اهمیت بیشتری برای ورزش در این دوران قائل بود . ورزش علاوه بر آنکه ، موجب می شود جوانان سرگرمی مناسبی برای گذراندن اوقات فراغت خود داشته باشند ، در تأمین سلامت جسمی و روحی آنان تأثیر بسیار دارد . بسیاری از آثار نامطلوب محیط اجتماعی ، اقتصادی ، وضع خانوادگی ، وراثت و نظایر آن با استفاده از ورزش می تواند کاهش یافته یا حتی بطور کلی از میان برود .(۱۹)
کلمات کلیدی:
ورزش

فراغت

تفریحات سالم

فعالیتهای ورزشی

اوقات خارج از مدرسه

بیان مسئله :
با توجه به اینکه حدود   جمعیت کشور را دانش آموزان تشکیل می دهند.در بخشی از ساعات زندگی روزانه ، خارج از تعهدات درسی ، اجتماعی و خانوادگی می توانند به تفریحات سالم بپردازندو استفاده مطلوب و مناسب از این ساعات فراغت می تواند نتایج بسیار ارزشمند جسمانی ، روانی ، اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته باشد . اگر ما بخواهیم که در آینده جامعه ای سالم و با نشاط داشته باشیم ، نیاز داریم که ورزش در بین دختران و پسران ، از تحکیم ، استواری ، پویایی وتحرک برخوردار باشد(۱۱) با در نظر گرفتن اینکه جمعیت زیادی از کشور به علل گوناگون دچار فقر حرکتی هستند ، این عامل خطرناکتر است و می تواند پیامدهای منفی و مخربی را به همراه داشته باشد و می طلبد که در این باره چاره اندیشی شود.(۱۶)
فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
کلیات تحقیق۱
۱-۱: مقدمه :۱
۱- ۲: بیان مسئله :۴
۱-۳:ضرورت و اهمیت تحقیق :۵
۱-۴ :اهداف تحقیق :۸
الف- هدف کلی :۸
ب – اهداف ویژه:۸
ج – فرضیه های تحقیق:۹
۱-۵: پیش فرض های تحقیق :۱۰
۱-۶ :محدودیت های تحقیق :۱۰
الف – محدودیت های قابل کنترل :۱۰
ب – محدودیت های خارج از کنترل :۱۱
۱-۷ : تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق:۱۱
فصل دوم – مبانی نظری و ۱۳
۲-۱ : مقدمه:۱۴
۲-۲ : زمینه های نظری تحقیق  :۱۵

مشخصات فراغت در دوران جدید۱۸

 

الف – نقش عوامل اجتماعی در گذراندن اوقات خارج از مدرسه :۱۹

ب- نقش خانواده در گذراندن اوقات خارج از مدرسه :۲۰

پ- نقش مدرسه در گذراندن اوقات خارج از مدرسه :۲۱

ت- نقش آموزش و پرورش درگذراندن اوقات خارج از مدرسه :۲۲

ج – نقش عوامل اقتصادی در گذراندن اوقات خارج از مدرسه:۲۳

چ- نقش فضا و امکانات ورزشی درگذراندن اوقات خارج از مدرسه:۲۴

ح – نقش منابع انسانی  در گذراندن اوقات خارج از مدرسه:۲۴

خ – نقش علاقه و تندرستی در گذراندن اوقات خارج از مدرسه:۲۵

۲-۳  : تحقیقات انجام شده داخل کشور۲۶
۲- ۴ :تحقیقات انجام شده در خارج از کشور :۴۲
۲-۵ : نتیجه گیری از یافته های تحقیقات :۵۳
فصل سوم:روش تحقیق ۵۴
۳-۱ : مقدمه :۵۴
۳-۲ : روش تحقیق :۵۵
۳-۳ : جامعه آماری :۵۵
۳-۴ : نمونه آماری :۵۵
۳-۵ : متغیر های تحقیق:۵۷
الف – اطلاعات شخصی که شامل :۵۷
ب – متغیرهای تحقیق شامل:۵۸
۳-۶ : ابزار اندازه گیری :۵۹
۳- ۷ : روش جمع آوری اطلاعات:۶۰
۳-۸ : روشهای آماری :۶۰
فصل چهارم: یافته های پژوهش ۶۲
یافته های پژوهش۶۲
۴-۱- مقدمه۶۳
۴-۲- یافته های پژوهش۶۳
۴-۲-۱- توصیف یافته های تحقیق۶۳
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری ۹۹
۵-۱: مقدمه :۹۹
۵-۲ :خلاصه تحقیق :۱۰۰
۵-۳ :نتایج تحقیق :۱۰۲
۵-۴ :بحث ونتیجه گیری:۱۰۸

تاثیر تحصیلات والدین در شرکت یا عدم شرکت دانش آموزان۱۰۸

۵- ۵ : نتیجه گیری کلی تحقیق۱۱۳
۵-۶: پیشنهادهای برخاسته از تحقیق :۱۱۵
۵-۷  : پیشنهاد برای تحقیقات بعدی :۱۱۷
منابع و مأخذ :۱۱۸
فارسی:۱۱۸
انگلیسی۱۲۰