ابعاد رفتار شهروندی سازمان و عوامل مختلف مثبت و منفی موثر بر آن

توضیحــات تاریخ ارسال : (آذر ۱۳, ۱۳۹۶)

دانلود پایان نامه رشته مدیریت ابعاد رفتار شهروندی سازمان و عوامل مختلف مثبت و منفی موثر بر آن

مقدمه

به اعتقاد ارگان (۱۹۹۰)، یکی از اصلی ترین دلایل موفقیت سازمانهای پیش رو امروزی، وجود کارکنانی می باشد که فراتر از مسئولیتهای رسمیشان درسازمان فعالیت نموده و بسیار بیشتر ازانتظارات شغلی خود برای سازمانشان سرمایه گذاری می نمایند. اندیشمندان علوم رفتاری این تمایل افراد را برای مشارکت مشتاقانه در امورات سازمانی و اشتیاق آنها در راستای منافع سازمانی که فراتر از تعهدات رسمی آنها می باشد را رفتارشهروندی سازمانی نامیده اند.(بین نگا گایپ[۱] ، ۲۰۰۵).

هرچند که اولین بار واژه رفتار شهروندی سازمانی بوسیله اورگان و همکارانش در سال ۱۹۸۳ به کار گرفته شد، ولی قبل از او افرادی همچون “کتز”[۲] و “کاهن با تمایز قائل شدن بین عملکرد نقش و ” رفتارهای نوآورانه و خودجوش” در دهه هفتاد و هشتاد میلادی و قبل تر از آنها “چستربارنارد”با بیان مفهوم تمایل به همکاری” درسال ۱۹۳۸ میلادی، این موضوع را مورد توجه قرار دادند. (مقیمی، ۱۳۸۴ ).

قسمت اعظم مطالعاتی که راجع به رفتار شهروندی سازمانی تاکنون انجام گرفته است توسط پاداسکف و همکارانش و عمدتا متمرکز بر روی شناخت انواع این رفتارها بوده است. این افراد توانستند با بازنگری انواع نوشتارهای علمی راجع به OCB در حدود ۳۰ نوع از رفتارهای بالقوه و مستعد شهروندی سازمانی را در ۷ طبقه کلی قرار دهند. این رفتارها عبارتند از :

۱)     کمک به دیگران

۲)     جوانمردی

۳)     وفاداری نسبت به سازمان

۴)     اطاعت سازمانی

۵)     ابتکار فردی

۶)     فضیلت مدنی

۷)     خود بهبودی  (آنیت سومچ ،۲۰۰۴)

در مورد تعاریفی که از رفتار شهروند سازمانی تاکنون انجام شده است، تعاریف چندگانه ارگان قابلیت روشنگری بیشتری نسبت به سایرین را دارد. وی در سال ۱۹۸۸ رفتار شهروند سازمانی را اینگونه تعریف کرده است:

رفتارهایی مرتبط با افراد و سازمان که منشا آنها عواملی غیر از انتظارات شغلی بوده و ره آورد آن افزایش اثربخشی سازمانی می باشد. (آنیت سومچ ،۲۰۰۴).

وی همچنین در سال ۱۹۹۸، OCB را اینگونه تعریف نمود:

ابعاد رفتار شهروندی سازمان و عوامل مختلف

رفتاری که از روی میل و اراده فردی بوده و بطور مستقیم یا صریح از طریق سیستم پاداش رسمی سازمانی مورد تقدیر قرار نمی گیرد، ولی باعث ارتقائ عملکرد اثربخش سازمان میگردند.(مارکوزی و زین ، ۲۰۰۴).

این تعاریف بیانگر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی سازمانی می باشد: اولا اینکه این رفتارها کاملا داوطلبانه بوده و جز وظایف رسمی شخص نمی باشد. ثانیا پیامد نهایی این رفتارها در راستای منافع سازمان بوده و مغایر با اهداف اصلی سازمان نمی باشد. ثالثا ماهیت چند بعدی این رفتارها را مشخص می کند. به عبارت دیگر این رفتارها هم منشا شخصیتی دارند و هم می توانند از عوامل زمینه ای و ساختاری در سازمان شکل بگیرند. توضیح اینکه بیشتر تحقیقاتی که در مورد رفتار شهروندی سازمان تاکنون انجام گرفته است، تمرکز خود را بر روی ویژگیهای شخصیتی افراد قرار داده اند، به عنوان مثال اکثر محققان اهمیت ارتباط رفتار شهروندی سازمانی و رضایت ، تعهد، جوانمردی ، نگرشهای شغلی  و … را مورد توجه قرار داده اند. اما همانگونه که ذکر شد، این رفتارها علاوه بر منشاهای شخصیتی، می توانند ناشی از عوامل زمینه ای نیز باشند. به عنوان مثال پاداسکوف  در سال ۲۰۰۰ عوامل زمینه ای زیر را در ایجاد رفتارهای شهروندی سازمانی موثر اعلام نمود:

۱)   ویژگیهای سازمانی

۲)   ویژگیهای شغلی

۳)   رفتار رهبری

از انواع رویکردهای دیگری که در طبقه بندی انواع رفتار شهروندی سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است، می توان به نقطه هدف این نوع رفتارها اشاره کرد.ویلیامز و اندرسون (۱۹۹۱)، دو طبقه کلی ازOCB را مطرح نموده اند که عبارتست از:

۱)   OCBI: رفتارهایی که نتایج و مزایای آنها در بدو امر و مستقیما عاید کارکنان سازمان شده و سازمان بطور غیر مستقیم منتفع می گردد.(مانند کمک به همکاران جدیدالورود، کمک به کارکنانی که غیبت کرده اند و …)

۲)    OCBO: به رفتارهایی اطلاق می گردد که نتایج حاصل از آنها، مستقیما سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد.(مانند حساسیت درحفظ اموال سازمان، اطاعت پذیری و ….). (آنیت سومچ ،۲۰۰۴).

 

[۱] Bihn Nga Giap

[۲] . Katz

[۳] . Kahn

[۴] . Innovative and spontaneous behaviors

[۵] . Chester Barnard

[۶] . Willingness to cooperate

[۷] Anit somech

[۸] Anit somech

[۹] Markoczy & Xin

[۱۰] Anit somech                                                                    

کلمات کلیدی:

کارکنان

عمکرد سازمان رفتار شهروندی سازمانی

فهرست مطالب

رفتار شهروندی سازمانی
 ۲-۲-۱) مقدمه (تعاریف و تاریخچه )
۲-۲-۲) انواع رفتار شهروندی
۲-۲-۳) ابعاد رفتار شهروندی سازمان
۲-۲-۳-۱) فداکاری
۲-۲-۳-۲) توجه و  احترام
۲-۲-۳-۳) وظیفه‌شناسی
۲-۲-۳-۴)پایداری یا تحمل پذیری
۲-۲-۳-۵) مشارکت مدنی

۲-۲-۴) عوامل تاثیرگذار بر رفتارشهروندی سازمانی

۲-۲-۵) چگونه رفتار شهروندی بر عمکرد سازمان تاثیر می گذارد؟
۲-۲-۶) سرمایه اجتماعی به عنوان مزیت رقابتی
۲-۲-۶-۱) ابعاد سرمایه اجتماعی
۲-۲-۶-۱-۱) بعد ساختاری سرمایه اجتماعی
۲-۲-۶-۱-۲)بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی
۲-۲-۶-۱-۳)بعد شناختی سرمایه اجتماعی

۲-۲-۶-۲) الگوی ارتباط رفتارشهروندی و توسعه سرمایه اجتماعی و تاثیر آن در عملکرد سازمانی

۲-۲-۷) عواملی که شهروندی کارکنان را ارتقاء و پرورش می‌‌دهند:
۲-۲-۷-۱) رضایت شغلی
۲-۲-۷-۲)رهبری تحول آفرین
۲-۲-۷-۳) درگیری شغلی و شغل‌ها و مأموریتهای جذاب
۲-۲-۷-۴) حمایت سازمانی
۲-۲-۷-۵) عدالت سازمانی
۲-۲-۷-۶)خصوصیات و خصلت‌های شخصی کارکنان

۲-۲-۸) سیاست و اقدامات سازمانی که رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌کنند

۲-۲-۸-۱) استخدام و جذب
۲-۲-۸-۲)آموزش و توسعه
۲-۲-۸-۳)ارزیابی عملکرد و جبران پرداخت
۲-۲-۸-۴) سیستم‌های غیر رسمی رفتار شهروندی را تشویق و ترغیب می‌کنند
۲-۲-۸-۵)پیوند و روابط بین فردگرایی, جمع‌گرایی و رفتار شهروندی سازمانی
۲-۲-۹) رفتارهای ضد شهروندی  و عوامل موثر بر آن
۲-۲-۹-۱) رفتارهای ضد شهروندی

۲-۲-۹-۲)عوامل تاثیر گذار بر رفتار ضد شهروندی در محیط های فروش

۲-۲-۹-۲-۱)عدالت سازمانی
۲-۲-۹-۲-۲)رقابت های درون موسسه
۲-۲-۹-۲-۳)استرس شغلی
۲-۲-۹-۲-۴)تناسب سازمانی
۲-۲-۹-۲-۵)حیطه کنترل
۲-۲-۹-۲-۶)درون گرائی
۲-۲-۹-۲-۷) خودکنترلی

۲-۲-۱۰) جنبه‌های منفی رفتار شهروندی (کنترل و مهار برخی از دامهای بالقوه رفتار شهروندی سازمانی)

۲-۲-۱۰-۱) شهروندی و مدیریت تسخیر احساسات
۲-۲-۱۰-۲)هزینه‌های بالقوه رفتار شهروندی
۲-۲-۱۰-۳)شهروندی افزاینده (روز افزون)

۲-۲-۱۱) روابط بین شهروندی عادی و رفتار شهروندی

۲-۲-۱۲) آیا شهروندان خوب عادی, شهروندان خوب سازمانی را بناء می‌کنند؟
۲-۳) بررسی ارتباط میان یادگیری سازمانی و رفتار شهروند سازمانی
۲-۴) پیشینه تحقیق
  منابع

قیمت فایل فقط ۲۴,۰۰۰ تومان

ابعاد رفتار شهروندی سازمان و عوامل مختلف مثبت و منفی موثر بر آن

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

کتاب های مرتبط

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب زن بودن نوشتۀ تونی گرنت

کتاب زن بودن رویکردی استثنایی نسبت به زنانگی ترسیم می‌کند. به زنان چهارچوب ذهنی صحیحی برای پیوند خوردن با مرد می‌دهد و به تفاوت‌های روانشناسانه و بیولوژیکی میان جنسیت‌ها می‌پردازد و حاوی مباحثی است که مخاطب آن فقط زنان نیستند، آگاهی تمامی زنان و مردان از مباحث این کتاب ضرورت امروز زیستن است. مقدمه مؤلف […]

73 فروش
59,000 ریال
73 فروش

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

57 فروش
37,000 ریال
57 فروش
زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

دانلود کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن

در کتاب زندگی نزیسته‌ ات را زندگی کن (به انگلیسی: Living Your Unlived Life) روانشناس مشهور رابرت آ. جانسون فرضیه‌ای ساده ولی دگرگون کننده ارائه می‌دهد؛ هوش و استعداد نهفته و پرورش نیافته ما وقتی بطور کامل در زندگی بروز نداشته باشد، ممکن است به مشکلات بسیاری منتهی شود، مثل افسردگی، اختلافات زناشویی، مشکلات شغلی […]

37 فروش
49,000 ریال
37 فروش
تاملات در فلسفه اولی

دانلود کتاب تاملات در فلسفه اولی دکارت

تاملات در فلسفه اولی نام کتابی از رنه دکارت است که در آن به شرح نظرات خویش راجع به وجود نفس، خدا و هستی پرداخته‌ است. رنه دکارت در این کتاب همواره اندیشید که دو مساله مربوط به خدا و نفس ،  در صدر مسائلی است که باید آنها را با برهان فلسفی اثبات نمود  […]

33 فروش
20,000 ریال
33 فروش

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

32 فروش
69,000 ریال
32 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

30 فروش
30,000 ریال
30 فروش

دانلود کتاب زن کامل نوشته مارابل مورگان

دربارۀ کتاب کتاب زن کامل کیست و چه خصوصیات و ویژگی‌هایی دارد؟ چگونه زنی باشیم؟ آیا به کمال رسیدن زن تنها در تصورات ما می‌گنجد یا به راستی وجود دارد؟ این پرسش‌ها و مانند آن در ذهن همه زن‌ها وجود دارد. نقش‌های گوناگون زن در اجتماع و خانواده و همچنین ساختار فیزیولوژیکی خاص او باعث […]

17 فروش
59,000 ریال
17 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟