تاریخ قاجار،دوره دورم عصر امتیازات،نهضت تنباکو،اصلاحات فکری،روشنفکران

نام نویسنده:میر هادی حسینی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:23
قالب:PDF
حجم:317 KB
تاریخ قاجار،دوره دورم عصر امتیازات،نهضت تنباکو،اصلاحات فکری،روشنفکران

از اوایل قرن نوزدھم روسیه و انگلیس،( با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران ) برای مستعمره کردن ایران شروع به دست اندازی و تشدید دخالت در امور اقتصادی و سیاسی کشور نمودند. به این ترتیب خاک ایران به صحنه قدرت نمایی و عرصه رویارویی نیرو ھای استعمارگر اروپایی تبدیل شد. تھیه مواد اولیه ارزان برای صنایع رو به توسعه اروپا ، دولتھای استعمارگر را بر آن داشت تا در جریان جستجو برای تھیه مواد خام ارزان و نیز عرضه و فروش محصولات خود بازار بسته ایران را در دست خود بگیرند .

دانلود کتاب تاریخ قاجاریان

نام نویسنده:میرهادی حسینی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:28
قالب:PDF
حجم:339 KB
دانلود کتاب تاریخ قاجاریان

تاریخ قاجار – دوره اول ( از آغا محمد خان تا فتحعلیشاه )

قاجار، قاجاریه یا قاجاریان دودمانی ترک نژاد بودند که از حدود سال ۱۱۷۰ تا ۱۳۰۴ بر ایران فرمان راندند. ایل قاجار یکی از طایفه‌های ترکمان بود که بر اثر یورش مغول از آسیای میانه به ایران آمدند. آنان ابتدا در پیرامون ارمنستان ساکن شدند که شاه عباس بزرگ یک دسته از آنان را در استرآباد (گرگان امروزی) ساکن کرد و حکومت قاجاریه نیز از قاجارهای استرآباد تشکیل یافته‌است. بنیانگذار این سلسله آغامحمد خان است که رسماً در سال ۱۱۷۴ در تهران تاجگذاری کرد و آخرین پادشاه قاجار، احمد شاه است که در سال ۱۳۰۴ برکنار شد و رضاشاه پهلوی، جای او را گرفت.[۸۹] قاجارها قبیله‌ای از ترکمان‌ها بودند که بر اثر یورش مغول از آسیای میانه به آسیای صغیر و سپس ایران آمدند. قبیله قاجار یکی از قبایل قزلباش بود که ارتش صفوی محسوب می‌شد.