آموزش خط میخی فارسی باستان

نام نویسنده:فرهاد نیلوفری
زبان:پارسی
تعداد صفحه:15
قالب:PDF
حجم:1.02 MB
آموزش خط میخی فارسی باستان

فارسی باستان به الفبایی نوشته شده است که میخی نامیده می شود .ظاهرا داریوش بزرگ دستور داده است که الفبایی برای فارسی باستان ساخته و این زبان بدان نوشته شود . الفبای فارسی باستان از …