دانلود کتاب قانون برنامه وبودجه

زبان:پارسی
تعداد صفحه:15
قالب:PDF
حجم:181 KB
دانلود کتاب قانون برنامه وبودجه

فصل اول – تعاریف
ماده ۱ – تعریف اصطلاحات مندرج در این قانون به قرار زیر است:
بند ۱ – سازمان – منظور از سازمان برنامه و بودجه است.
بند ۲ – برنامه درازمدت – منظور برنامه ایست که ضمن آن توسعه اقتصادی و اجتماعی برای یک دوره دهساله یا طولانی تر بعنوان راهنمای برنامه ریزی های پنجساله پیش بینی می شود.
بند ۳ – برنامه عمرانی پنجساله – منظور برنامه جامعی است که برای مدت پنج سال تنظیم و به تصویب مجلسین می رسد و ضمن آن هدفها و سیاستهای توسعه اقتصادی و اجتماعی طی همان مدت مشخص می شود. در این برنامه کلیه منابع مالی دولت و همچنین منابعی که از طرف شرکتهای دولتی و بخش خصوصی صرف عملیات عمرانی می گردد از یک طرف و اعتبارات جاری و عمرانی دولت و هزینه های عمرانی شرکتهای دولتی و بخش خصوصی از طرف دیگر جهت وصول به هدفهای مذکور پیش بینی می گردد.
بند ۴ – برنامه سالانه – منظور برنامه عملیات اجرائی دولت است که سالانه تنظیم و همراه بودجه کل کشور تقدیم مجلس شورای ملی می گردد و ضمن آن در قالب هدفها و سیاستهای مندرج در برنامه عمرانی پنجساله هدفهای مشخص و عملیات اجرائی سالانه هر دستگاه اجرائی با اعتبار مربوط تعیین می شود.
بند ۵ – بودجه عمومی دولت – منظور بودجه أی است که در آن برای اجرای برنامه سالانه منابع مالی لازم پیش بینی و اعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی تعیین می شود.
بند ۶ – اعتبارات جاری – منظور اعتباراتی است که در برنامه عمرانی پنجساله بصورت کلی و در بودجه عممی دولت به تفکیک جهت تأمین هزینه های جاری دولت و همچنین هزینه نگهداشت سطح فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی دولت پیش بینی می شود.