دانلود کتاب ایران باستانی

نام نویسنده:حسن پیرنیا
زبان:پارسی
تعداد صفحه:616
قالب:PDF
حجم:16.65 MB
دانلود کتاب ایران باستانی

مقصود از تالیف این کتاب نمایاندن ایران قدیم است به طوری که بوده یعنی به طوری که از نوشتجات مورخین قدیم و اسناد تاریخی ملی ما و حضریات و اکتشافات در امکنه تاریخی و تبعات محققین جدید بر می آید در نیل به مقصود مذکور ما بین تفصیل و اختصار حد وسط اختیار شده زیرا […]