دانلود کتاب ع‍ق‍ل‌ در ت‍اری‍خ‌

نام نویسنده:گ‌. و. ه‍گ‍ل‌
مترجم:حمید عنایت
زبان:پارسی
تعداد صفحه:350
قالب:PDF
حجم:14.12 MB
دانلود کتاب ع‍ق‍ل‌ در ت‍اری‍خ‌

عقل ، گوهر و قوۀ بی پایان و محتوای بی پایان همۀ هستی های جسمانی و معنوی و همچنین صورت بی پایان – یعنی آن چیزی است که ماده را به جنبش می آورد روح ، ذاتی کامل است . روح ، فرآوردۀ خویش و آغاز و پایان خویش است . کار روح آن است […]