دانلود کتاب عین و عینیت

نام نویسنده:نظری کانت
زبان:پارسی
تعداد صفحه:20
قالب:PDF
حجم:318 KB
دانلود کتاب عین و عینیت

انقلاب کپرنیکی کانت و گشودن طریقی بینابین تجربه گرایی و عقلگرایی، بر محور ارائه تلقی نوینی از عین و شیء و عینیت صورت گرفت. تبدیل شیء به موضوع و متعلق، و گذر از موضوع و متعلق به متعلق شناخت و مفهوم متعلق شناخت و مصبوغ به صبغه راهی طولانی است که کانت در فاصله گرفتن از سنت های پیشین ،« عین » ذهن دانستن در وحدت بخشی به کثرات « متعلق » فلسفی طی کرد. تدقیق و موشکافی در کارکرد مفهوم حسی و در قالب قضیه درآوردن آنها، و پی جویی از نقش سایر مفاهیم خصوصاً مقولات فاهمه در نسبت با عین و کارکرد وحدت بخشی، از دیگر موضوعات مرتبط با بحث می باشد. نحوهی امکانپذیری احکام تألیفی پیشینی و نیز وجه تمایز و تفاوت احکام تجربی در فلسفه کانت ابتناء دارد. « عین » از احکام ادراکی ذهنی هم به نوعی بر تلقی خاص از عینیت و حقیقت هم از نظر کانت در پرتو این بحث ایضاح می شود.