دانلود کتاب صد جنگ بزرگ تاریخ

نام نویسنده:علی غفوری
زبان:پارسی
تعداد صفحه:199
حجم:2.07 MB
دانلود کتاب صد جنگ بزرگ تاریخ

دانلود کتاب صد جنگ بزرگ تاریخ جنگ، پیکار، نبرد یا زورآزمایی میان دو یا چند گروه استکه ممکن است با خشونت شدید همراه باشد.جنگ میان کشورها از شدیدترین و پر تلفات‌ترین جنگها می‌تواند باشد. در طی بیش از سه هزار و پانصد سال تاریخ مضبوط بشریت، تنها ۲۷۰ سال بدون جنگ وجود داشته است. بنابراین […]