تاریخ قاجار،دوره دورم عصر امتیازات،نهضت تنباکو،اصلاحات فکری،روشنفکران

نام نویسنده:میر هادی حسینی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:23
قالب:PDF
حجم:317 KB
تاریخ قاجار،دوره دورم عصر امتیازات،نهضت تنباکو،اصلاحات فکری،روشنفکران

از اوایل قرن نوزدھم روسیه و انگلیس،( با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر ایران ) برای مستعمره کردن ایران شروع به دست اندازی و تشدید دخالت در امور اقتصادی و سیاسی کشور نمودند. به این ترتیب خاک ایران به صحنه قدرت نمایی و عرصه رویارویی نیرو ھای استعمارگر اروپایی تبدیل شد. تھیه مواد اولیه ارزان برای صنایع رو به توسعه اروپا ، دولتھای استعمارگر را بر آن داشت تا در جریان جستجو برای تھیه مواد خام ارزان و نیز عرضه و فروش محصولات خود بازار بسته ایران را در دست خود بگیرند .