دانلود کتاب صافی سطح

نام نویسنده:رحمان آقاپور
زبان:پارسی
تعداد صفحه:14
قالب:PDF
حجم:512 KB
دانلود کتاب صافی سطح

دانلود کتاب صافی سطح – ساختار صافی با مفھوم خشنی و صافی سطح معین میشود . حالت بی نظمی که درسطح قطعات در اثر براده برداری بوجود میاید . توسط پارامترھای مختلف زیر مورد بررسی قرار میگیرند . در شکل زیر خشنی سطح ، تموجی ، فرم و جھت خطوط خشنی روی قطعه کار نشان […]