دانلود کتاب سرزمین کورها

نام نویسنده:مصطفي اميني
زبان:پارسی
تعداد صفحه:26
قالب:PDF
حجم:524 KB
دانلود کتاب سرزمین کورها

کشور کورھا قصه سرزمینی در میان رشته کوه ھای « آند » می باشد که در منطقه « اکوادر » دارد، مکانی که بعدھا « کشور کورھا » نام گرفت. کشور کورھا بصورت یک دره فرو رفته در اعماق زمین واز …