دانلود کتاب کنترل پروژه

نام نویسنده:هادی شيرويه زاد
زبان:پارسی
تعداد صفحه:124
قالب:PDF
حجم:686 KB
دانلود کتاب کنترل پروژه

دانلود کتاب کنترل پروژه     مفاهیم و کلیات :   تعریف پروژه خصوصیات پروژه انواع پروژه ارکان پروژه مراحل انجام پروژه مدیریت پروژه     تعریف پروژه :   مجموعه اقدامات و عملیات خاص، متشکل از فعالیتهایی دارای روابط منطقی با یکدیگر است که برای نیل به هدف یا اهداف معینی انجام می شوند […]