دانلود کتاب شوالیه های معبد

نام نویسنده : هارون یحیی
زبان : پارسی
تعداد صفحه : 186
قالب : PDF
حجم : 7.56 MB
دانلود کتاب شوالیه های معبد

کتاب «فراماسونری جهانی» نقّادانه به بررسی ریشه‌های فراماسونری و اهداف و فعالیت‌های آن می‌پردازند. در این کتاب خواننده خلاصه‌ای از نبرد ماسون‌ها علیه مذهب توحیدی در طول تاریخ را مطالعه خواهد نمود. ماسون‌ها نقش مهمی در بیگانه‌ سازی ملل اروپایی از مذهب و مأنوس ساختن آنها به فلسفه‌ی مادّه انگار و انسان محور بازی کرده‌اند. […]