دانلود کتاب زندگانی شاه عباس اول

نام نویسنده:نصرالله فلسفی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:1299
قالب:PDF
حجم:38 MB
دانلود کتاب زندگانی شاه عباس اول

شاه عباس جوانی باهوش و مدبر وجور و قدرت جو و آهندل و بیرحم و سخت کش بود . بدستیاری این صفات نیک و بد در مدت کوتاهی مدعیان قدرت شاه و سران صاحب نفوذ قزلباش را از میان برداشت و چنانکه آرزوی ایرانیان بود دست بسیاری از سرداران و حکام ترک نژاد را از […]