دانلود کتاب تئوری اقتصاد خرد

نام نویسنده:یوسف فرجی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:452
قالب:PDF
حجم:6.46 MB
دانلود کتاب تئوری اقتصاد خرد

دانلود کتاب تئوری اقتصاد خرد در عصر کنونی اقتصاد خرد نقش مهمی در تصمیم گیری های تجاری ، مدیریتی و به ویژه درک اینکه چگونه اقتصاد جدید وظایف خود را انجام می دهد . در حقیقت هدف اصلی از نگارش این کتاب بسط سادۀ مطلب از طریق ابزار ها و اصولی است که برای درک […]