دانلود کتاب ایرج میرزا

نام نویسنده:ایرج میرزا
زبان:پارسی
تعداد صفحه:382
قالب:PDF
حجم:22.88 MB
دانلود کتاب ایرج میرزا

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در اح‍وال‌ و آث‍ار و اف‍ک‍ار و اش‍ع‍ار ای‍رج‌‌م‍ی‍رزا و خ‍ان‍دان‌ و ن‍ی‍اک‍ان‌ او‏‫   ایرج میرزا فرزند غلام حسین میرزای قاجار و او پسر ملک ایرج بن فتحعلی شاه است . بدین ترتیب فتحعلی شاه قاجار اعلای وی بود و پدران ایرج ، تا نیای بزرگ وی فتحعلی شاه همه شاعر بوده اند […]