آموزش تمرکز حواس،ترجمه سهراب نیازی

نام نویسنده:ترجمه: سهراب نیازی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:150
حجم:921KB
آموزش تمرکز حواس،ترجمه سهراب نیازی

از یکی از فیلسوفان و مرتاضان هندی پرسیدند آیا پس از این همه دانش و فرزانگی و هنوز هم به این کار مشغولید؟ گفت آری گفتند چگونه!؟ گفت وقتی غذا میخورم صرفاً غذا میخورم و وقتی می خوابم فقط می خوابم…