دانلود جزوه کامل تحلیل سازه ۱ و ۲

زبان:پارسی
تعداد صفحه:187
قالب:PDF
حجم:1.24 MB
دانلود جزوه کامل تحلیل سازه ۱ و ۲

جزوه تحلیل سازه ۱: ۱-دو فرض اساسی در تحلیل سازه ۲-معادلات تعادل در صفحه های صفحه ای ۳-سازه ها ۴-انواع سازه های معین ۵-پایداری و ناپایداری یک سازه ۶-ناپایداری خارجی هندسی ۷-تعیین ناپایداری و درجه نامعینی قالبها ۸-روش های تعیین درجه نامعینی تابها ۹-روش کادر بسته ۱۰-معادله دیفرانسیل تعادل تیرها ۱۱-قوعد مربوط به رسم تیر […]

طراحی و تحلیل سقف های پلیسه ای یا مشبک

نام نویسنده:محمد طهماسبی - فاطمه کمانی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:105
قالب:PDF
حجم:1.69 MB
طراحی و تحلیل سقف های پلیسه ای یا مشبک

سیستم سقفهای مشبک یا صندوقه ای متشکل از تیرهای است که با فواصل منظم نسبت به هم بهصورت عمود بر هم قرار گرفته وبا دال سقف یکپارچه اند.
کاربرد:در فضاها و اتاقهای بزرگ نظیر سالنهای تئاتر -نمایشگاهها -فرودگاهها وسایر محلهایی که …

روش تحلیل، مدلسازی و معیارهای پذیرش

نام نویسنده:دکتر حسن مقدم، استاد دانشگاه صنعتی شریف
زبان:پارسی
تعداد صفحه:22
قالب:PDF
حجم:842 KB
روش تحلیل، مدلسازی و معیارهای پذیرش

آیین نامه بهسازی اصولاً دو روش تحلیل را مشخص نموده است : خطی و غیرخطی . هریک از این دو روش به دو
صورت استاتیکی و دینامیکی میتوانند اجرا شوند . روش خطی کم و بیش مشاب ه آیین نامه ۲۸۰۰ است و با
شرایطی که آیین نامه بهسازی تعیین کرده تقریباً در شرایط خیلی محدودی قابل بکارگیری است و در واقع هدف
آیین نامه بهسازی این است که طراحان عمدتاً برای تحلیل سازه از …