دانلود کتاب ایران در زمان ساسانیان

نام نویسنده:آرتور امانویل کریستنسن
مترجم:رشید یاسمی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:710
قالب:PDF
حجم:16 MB
دانلود کتاب ایران در زمان ساسانیان

«ایران در زمان ساسانیان»؛ تاریخ ایران ساسانى تا حمله عرب و وضع دولت و ملت در زمان ساسانیان، نوشته کریستین سن، ترجمه رشید یاسمى این کتاب به انگلیسى نوشته شده و به وضع دولت و دربار ساسانى و احوال مردمان آن روزگار پرداخته است. نویسنده سى سال پیش از پرداختن به این کتاب، شاهنشاهى ساسانیان […]