دانلود کتاب حماسه بابک خرم دین

نام نویسنده:نادعلی همدانی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:309
قالب:PDF
حجم:4.20 MB
دانلود کتاب حماسه بابک خرم دین

بابک خرم دین را به حق باید بزرگترین قهرمان و پهلوانی ترین چهرۀ تاریخ مبارزه های استقلال طلبانه و نهضت های مقاومت ایرانیان در برابر سلطۀ ویرانگر اعراب دانست و این تنها بدان دلیل نیست که بابک طولانی ترین و کوبنده ترین مبارزه ها را بر ضد اعراب پیش برد و بیست و دو سال […]