دانلود خلاصه کتاب تئوری سازمان استیفن رابینز

نام نویسنده:استیفن رابینز
زبان:پارسی
تعداد صفحه:58
قالب:PDF
حجم:1 MB
دانلود خلاصه کتاب تئوری سازمان استیفن رابینز

تئوری ، مجموعه ای است از مفاهیم و روابط که درون نوعی تبیین از پدیده ی مورد بررسی ، به هم پیوند داده می شوند . برای مثال ، سازمان می تواند به عنوان نوعی ساختار اجتماعی تئوریزه شود که از طریق تعارض بر سر روابط قدر ت خلق می شود و در ساختار فیزیکی ، فن آوری و فرهنگ متجلی می گردد. همین طور ، سازمان ممکن است به عنوان نوعی فن آوری تئوری پردازی (تئوریزه ) شود که براساس تصمیم هایی خلق شده است که مستلزم چیدمان یا ترتیبات ساختاری ، فرهنگی و فیزیکی خاص است . در عین حال قبل از آن که از شما انتظار رود، دست به تئوری سازی بزنید باید مفاهیم بنیادی را درک کنید.