آموزش تمرکز حواس ترجمه سهراب نیازی

نام نویسنده:سهراب نیازی
زبان:پارسی
تعداد صفحه:150
قالب:PDF
حجم:1.16 MB
آموزش تمرکز حواس ترجمه سهراب نیازی

دربارۀ کتاب آموزش تمرکز حواس کتاب آموزش تمرکز حواس – از یکی از فیلسوفان و مرتاضان هندی پرسیدند آیا پس از این همه دانش و فرزانگی و هنوز هم به این کار مشغولید؟ گفت آری گفتند چگونه!؟ گفت وقتی غذا میخورم صرفاً غذا میخورم و وقتی می خوابم فقط می خوابم. این شاید بزرگترین ثمره […]