دانلود گزارش کارآموزی بانک رفاه

کتابهای مرتبط

توضیحــات تاریخ ارسال : (فروردین ۱۰, ۱۳۹۴)

دانلود کارآموزی کارشناسی حسابداری برای  بانک رفاه

 

تاریخچه بانکداری در ایران:

بانک شاهی ایران:

صرافان ایرانی در مقام مقابله و رقابت با عملیات بانک جدید شرق برخاستند که اولین بانک بود و مرکزش در لندن و حوزه عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود این بانک در سال ۱۲۶۶ شمسی (۱۸۸۸ میلادی) در محل بانک تجاری( بازرگانی سابق) شروع به فعالیت کرد و برای جلب رضایت مشتریان و شروع فعالیت به حسابهای جاری ۵/۲% به حساب سپرده‌های ثابت به مدت ۶ ماه ۴% و یکسال ۶% منفعت می‌داد. بانک با این اقدام خود ۱۲% از نرخ بهره را کاهش داد و برای اولین بار اقدام به انتشار نوعی پول کاغذی به صورت حواله خزانه برای مبلغ ۵قران به بالا و قابل پرداخت در وجه حامل نمود و در سال ۱۲۶۹ در مقابل دریافت ۲۰۰۰۰ لیره‌ انگلیسی کلیه شعب و اثاثه بانک را به بانک شاهی واگذار نمود. ولی قبل از آنکه نتیجه قطعی و نهایی این رقابت حاصل شود حریف زورمند جای بانک شرق را گرفت و این حریف بانک شاهی ایران بود که مبتکر آن پاول‌جولیوس دوریتر در مقابل پرداخت ۴۰۰۰۰ لیره‌ امتیاز عظیمی برای مدت ۷۰ سال برای کشیدن راه‌آهن، حق انحصاری کلیه معادن جز ( طلا،‌ نقره، سنگ‌های قیمتی)، تأسیس بانک و غیره را بدست آورد. ۲۵ ژوئیه ۱۸۷۲ برابر ۱۰ مرداد ۱۲۱۵ شمسی این امتیاز بعدها لغو شد و امتیاز دیگری که اساس آن تأسیس بانک شاهی ایران بود به مدت ۶۰ سال تأسیس گردید. یکی از عملیات عمده این بانک حق انحصاری نشر اسکناس بود. این بانک بر طبق قرارداد تا بهمن سال ۱۳۲۷ شمسی فعالیت می‌کرد.

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

تاریخچه بانکداری در ایران ………………………………………………………………………………………………….. ۲

تاریخچه بانک رفاه کارگران ………………………………………………………………………………………………… ۳

معرفی بانک رفاه کارگران ……………………………………………………………………………………………………. ۳

بانک استقراضی ایران …………………………………………………………………………………………………………. ۵

چارت سازمانی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶

موقعیت و آدرس بانک …………………………………………………………………………………………………………. ۶

تسهیلات ارضی و صادراتی بانک رفاه …………………………………………………………………………………. ۷

تسهیلات قبل از صدور کالا………………………………………………………………………………………………….. ۷

مبلغ تسهیلات …………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

مدت بازپرداخت تسهیلات …………………………………………………………………………………………………… ۸

نرخ تسهیلات ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹

وثایق ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹

نحوه اعطای تسهیلات………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

اعمال نظارت بانک …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

ارائه مدارک مربوط به صادرات انجام شده…………………………………………………………………………… ۱۰

بازپرداخت ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

تسهیلات بعد از صدور کالا………………………………………………………………………………………………….. ۱۲

مبلغ تسهیلات ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

مدت بازپرداخت تسهیلات ………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

نرخ تسهیلاتی پرداختی ………………………………………………………………………………………………………. ۱۳

وثایق قابل قبول برای اعطای تسهیلات …………………………………………………………………………….. ۱۳

نحوه اعطای تسهیلات………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

اعمال نظارت بانک……………………………………………………………………………………………………………… ۱۴

بازپرداخت ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

تسهیلات ارزی……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

نوع تسهیلات………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

سقف فردی تسهیلات…………………………………………………………………………………………………………. ۱۵

کارمزد تعهد………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

نرخ سود تسهیلات ……………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

دوره بازپرداخت ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۶

عقد قرارداد وثایق………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

انواع خدمات ریالی و ارزی بانک رفاه…………………………………………………………………………………… ۱۷

انواع سپرده های بانکی……………………………………………………………………………………………………….. ۲۰

حساب قرض الحسنه پس انداز……………………………………………………………………………………………. ۲۰

قرض الحسنه پس انداز عادی……………………………………………………………………………………………… ۲۱

قرض الحسنه پس انداز ویژه ………………………………………………………………………………………………. ۲۱

حساب قرض الحسنه جاری ……………………………………………………………………………………………….. ۲۱

مزایای حساب جاری همراه برای مشتریان در شعب مجهز به این سیستم ……………………………. ۲۲

حساب جاری دومنظوره ………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار…………………………………………………………………………………. ۲۳

حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی …………………………………………………………………… ۲۳

حساب سپرده کوتاه مدت ویژه ……………………………………………………………………………………………. ۲۳

حساب سپرده سرمایه گذاری بلندمدت…………………………………………………………………………………. ۲۴

سپرده سرمایه گذاری مدت‌دار قابل تقسیم ………………………………………………………………………….. ۲۴

شرایط تعیین سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت ……………………………………………………………….. ۲۴

انواع تسهیلات بانک رفاه …………………………………………………………………………………………………… ۲۵

سایر خدمت بانک رفاه ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

انواع واحدهای مربوط به حسابداری ……………………………………………………………………………………. ۳۶

حسابرسی ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

انواع حسابرسان…………………………………………………………………………………………………………………… ۳۷

وظایف سازمان حسابرسی ………………………………………………………………………………………………….. ۳۸

حسابداری دولتی…………………………………………………………………………………………………………………. ۳۹

خصوصیات حسابداری دولتی ………………………………………………………………………………………………. ۳۹

اصول کلی حسابداری دولتی ………………………………………………………………………………………………. ۴۰

حسابداری بودجه ………………………………………………………………………………………………………………… ۴۲

تهیه و تنظیم بودجه در بانک ………………………………………………………………………………………………. ۴۳

مسئول بودجه در بانک ……………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

حسابداری مالی ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۴

حسابداری مدیریت …………………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

انواع حسابهای مورد استفاده ……………………………………………………………………………………………….. ۵۰

هزینه ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱

حسابهای انتظامی ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۳

تنخواه گردان ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴

سپرده ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۵

حساب بستانکاران ………………………………………………………………………………………………………………. ۵۶

حواله (عهده شعبه ها)………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

سرمایه ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

دارائی جاری ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸

دارائی ثابت ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

نقطه سر به سر …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

نقش حسابداران در برنامه ریزی و ارزیابی نتایج …………………………………………………………………… ۵۸

برنامه های جاری و در دست اقدام ……………………………………………………………………………………… ۶۱

انواع گزارشات تهیه شده در حسابداری ……………………………………………………………………………….. ۶۲

انواع دفاتر مورداستفاده در حسابداری ………………………………………………………………………………….. ۷۲

ثبت عملیات مربوط به تنخواه گردان …………………………………………………………………………………… ۷۴

ثبت عملیات مربوط به سپرده ……………………………………………………………………………………………… ۷۶

بستن حساب سپرده ……………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

کاربرد سرفصل های حسابهای انتظامی ………………………………………………………………………………. ۷۸

بستن حسابها در پایان سال ………………………………………………………………………………………………… ۸۰

حسابهای سنواتی ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

فرم های مورد استفاده در حسابداری …………………………………………………………………………………… ۸۲

پیشنهادات و انتقادات …………………………………………………………………………………………………………. ۸۵

فرمها

پیوستها

 

قیمت فایل ۲۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین گزارش کارآموزی بانک رفاه

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

افزودن نــسخه صوتی

افـــزودن تصویر

افزودن برچسب

پرفروش ترین کتاب ها

دانلود کتاب سکوت سوزان کین

دربارۀ کتاب کتاب سکوت قدرت درون‌گراها در جهانی که از سخن گفتن نمی‌ایستد» کتاب سکوت در سال ۲۰۱۲ در آمریکا به چاپ رسید و در همان سال پرفروش ترین کتاب سال نیویورک تایمز/ واشینگتن پست/ لوس آنجلس تایمز/ NPR/ INDIE/هفته نامه ناشران آمریکا شناخته شد. همچنین موسسه آمازون آن را در لیست سه کتاب برتر […]

5 فروش
69,000 ریال
5 فروش

دانلود کتاب بهترین سال زندگی تو

کتاب بهترین سال زندگی تو روشی اثبات شده برای رسیدن به اهداف بزرگ در این کتاب، نشان‌تان می‌دهم که چگونه در چند ماه به چیزی برسید که بقیه در کل زندگی به آن می‌رسند. اگر انگیزه و شور فراوان برای دوباره طراحی‌کردن آینده‌تان دارید، این برنامه برای شماست. هر وقت از من درباره‌ی مهارت شماره‌ی […]

3 فروش
37,000 ریال
3 فروش

دانلود کتاب جهان هولوگرافیک مایکل تالبوت

دربارۀ کتاب کتاب جهان هولوگرافیک آیا جهان ما واقعی است یا هولوگرامی در پهنه گیتی؟ آیا روزی می توان پرده از راز هستی برداشت و پاسخ مناسبی برای پرسشهای بشر یافت؟ از این دست پرسشها در تمام اعصار ذهن بشر را درگیر خود کرده است، یکی از آن رویدادها در سال ۱۹۸۲ در دانشگاه پاریس […]

2 فروش
49,000 ریال
2 فروش

دانلود کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم

کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم بدون شک مطمئن‌ترین کتاب در زمینه عاشق کردن دیگران است! می‌توانم این اطمینان را بدهم که تا به امروز هیج کتابی با محتویاتی حتی نزدیک به این کتاب نوشته نشده است. کتاب چگونه هر کسی را عاشق خود کنیم صد در صد تضمین نمی‌کند که شخصی مورد […]

1 فروش
59,000 ریال
1 فروش

دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم

دربارۀ کتاب دانلود کتاب چگونه با هرکسی صحبت کنیم: ۹۲ راهکار ساده برای رسیدن به موفقیت بزرگ در روابط آیا تاکنون اشخاص موفقی را تحسین کرده‌اید که به نظر می‌رسد آنچه را می‌خواهند در اختیار دارند؟ این اشخاص را می‌بینید که در جلسات تجاری و در مهمانیهای اجتماعی با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس […]

1 فروش
30,000 ریال
1 فروش

دانلود کتاب ملت عشق

کتاب ملت عشق نوشته الیف شافاک ( -۱۹۷۱) نویسنده ترک است، که در ایران با ترجمه ارسلان فصیحی منتشر شده است. این کتاب توانسته با بیش از پانصد بار تجدید چاپ تبدیل به پرفروش‌ترین رمان ترکیه شود و هم چنین به زبانهای گوناگونی نیز ترجمه شده است. کتاب ملت عشق داستان عشق و رهایی است. […]

0 فروش
59,000 ریال
0 فروش

دانلود کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن

درباره کتاب : کتاب مردی به نام اوه–فردریک بکمن اثر «فردریک بکمن»، وبلاگ‌نویس سوئدی است که در مدت کوتاهی تبدیل به یکی از پرفروش‌ترین رمان‌های جهان شد. این کتاب تا کنون به بیش از سی زبان ترجمه و منتشر شده است. اما استقبال از این کتاب تنها محدود به علاقه‌مندان به رمان نبود. سخت‌ترین منتقدان […]

0 فروش
39,000 ریال
0 فروش

نــظرات کاربــران

نظر شما درباره این صفحه چیست؟