::: سـخـن روز : شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار . .

موضوعات

تبلیغات

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 115
قالب : doc
حجم : 307 KB
دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان
:::: توضیحات :
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 20 امتیاز
Loading...

 

دانلود پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان

 

چکیده پایان نامه:

 

موضوع پایان نامه ی حاضر، بررسی عوامل موثر بر ارتکاب سرقت در میان نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان تهران است.سوال اساسی پژوهش حاضر این است که آیا بین نوجوانان سارق و غیرسارق به لحاظ متغیرهای مورد بررسی تفاوت وجود دارد؟بررسی مساله ی نوجوانان از جهات مختلف حائز اهمیت و ضروری است، از دید انسان دوستانه به منظور جلوگیری از تباهی بسیاری از فرزندان و آینده سازان این مملکت، از دیدگاه مددکاری اجتماعی به منظور پیشگیری ثانویه از جرم و جنایت های بزرگتر و از دید اقتصادی بمنظور صرف هزینه های اقتصادی مربوط به دستگیری، محاکمه، اصلاح، بازپروری .
بنابراین هدف این پژوهش مشخص نمودن وضعیت سرقت در جامعه مورد بررسی و خصوصا افراد مورد مطالعه و شناخت نوع سرقت و پی بردن به علل و عوامل موثر در این پدیده می باشد.جهت پی بردن به عوامل موثر از متغیرهای جامعه شناختی نظیر(پایگاه اقتصادی اجتماعی و فرصت های خانوادگی)از متغیرهای روانشناسی اجتماعی نظیر(بعد خانوار، ساخت خانواده، محل تولد)استفاده شده است.که از درون این نظریه ها ۹ متغیر جهت شناسایی و پی بردن به عوامل موثر در این پدیده طراحی شده است که متغیرهای مورد بررسی بین دو گروه سارق و غیرسارق عبارتنداز:
پایگاه اقتصادی اجتماعی، فرصت های خانوادگی، ارتباط با سارقین در میان دوستان و در خانواده، پیوند با خانواده و با جامعه، محل تولد، بعد خانوار، ساخت خانواده.روش تحقیق، روش پیمایشی از نوع علی مقایسه ای بوده و تکنیک مورد استفاده در جمع آوری داده ها پرسشنامه می باشد که محقق با مراجعه به کانون اصلاح و تربیت استان تهران، اطلاعات را جمع آوری کرده است.نمونه گروه سارق به دلیل محدودیت جامعه آماری از نوع نمونه در دسترس یا پوشش کامل می باشد و شامل کلیه ی نوجوانان ۱۸-۱۲ ساله ای است که در زمان انجام پژوهش در کانون اصلاح و تربیت شهر تهران می باشد که جمعا ۲۵ نفر می باشند.نمونه غیرسارق این پژوهش به روش نمونه گیری خوشه ای در مرحله ای انتخاب شده است که شامل دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی منطقه ۱۵ شهرداری استان تهران با تعداد ۲۵ نفر است.تجزیه و تحلیل داده ها با برنامه ریزی آماری spss  و با استفاده از آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد و آمار استنباطی(خی دو)انجام میشود.

 

کلمات کلیدی:
جرم
بزهکاری
سرقت نوجوانان
مددکاری اجتماعی
ارتکاب جرم وجنایت
روانشناسی اجتماعی

 

۱مقدمه:

 

هیچکـس از مادر مجرم متولد نمی شود . خداوند همه بندگان خود را پاک و بی آلایش می آفریند انسان در دوران اولیه زندگی خود معصوم است و اگر به گناهی آلوده شود از محیط خانوادگی اجتماع ، و محیط پرورشی و… است . ریشه ها و علل وعوامل ناهنجاریهـا باید مـورد مطالعه قرارگیرد و برای از بیـن بردن و یـا کاهش اینگونه بیماری های اجتماعی که مانند بیماری های جسمی مسری هستند ، اگر از ابتدا وقوع جرم به فکر اصلاح و از بین بردن علل ارتکاب جرم بیفتیم ممکن است به دیگران سرایت نکند. راه درست برای پیشگیری، انجام مطالعات علمی برای شناخت ریشه و علل اینگونه جرایم بزهکاری است.

 

ریشه درد بیشتر درجامعه است نه فرد، باید به فکر بود و راهی پیدا کرد که از ارتکاب روزافزون جرایم جلوگیری کرد. مجازات وشکنجه جلوی ارتکاب جرایم را نگرفته است و دیده شده کسی که مرتکب خلافی شده وبه زندان سپرده شده است، اگر بار دوم به زندان بیفتد مدتی زندانی بودنش طولانی ترشده است، چون جرمش سنگین تر بوده وبرای بار سوم و چهارم با ارتکاب جرایم سنگین تری، مدت بیش تری را نیز درزندان سپری خواهد کرد پس می توان گفت زندان ممکن است برای برخی مردم آموزشگاه مناسبی برای فراگیری جرایم سنگین تر بوده چون درکنار مجرمین با سابقه زندگی می کنند.
نامتعادل بودن شرایط اقتصادی واجتماعی عامل دیگری برای ارتکاب جرم وجنایت است اگر علل ارتکاب جرایم بیماری های روانی باشد اینگونه بیماریها هم از وضع نابسامان جامعه ناشی می شود.درجامعه ای که ارزش انسانها به میزان ثروت ودارایی اوست نه به میزان آگاهی فکری هرکس برای کسب موفقیت های اجتماعی پس به هر طریقی که شده حتی از راه نامشروع درصدد کسب پول بیش تر گام برمی دارد وحتی به خاطر به دست آوردن پول بیشتری به ارزشهای معنوی انسان وسایر امورپشت پا می زند. برای جلوگیری از تکرار جرم بایستی زمینه های لازم را برای برگشت بزهکاران به زندگی متعارف فراهم ساخت- مانند بهسازی محیط خانواده، اشتغال، سرپرستی درست نوجوانان، کم کردن فاصله طبقاتی درجامعه که مجموعه این عوامل سبب بازسازی نوجوانان بزهکارشده و وی قادر به بازگشت به بطن جامعه شده واز سوی دیگر جامعه نیز باید زمینه را برای بازگشت آنان فراهم کند.

 

فهرست مطالب

 

چکیده پایان نامه

 

۱-  فصل اول

 

مقدمه ……………………………………..۱۱-۱
بیان مسئله ………………………………………۴۱-۲
انگیزه پژوهش …………………………………۷۱-۳
هدف پژوهش ………………………………….۸۱-۴
اهمیت وضرورت پژوهش…………………۹۱-۵
۶-۱فایده پژوهش…………………………………۱۰

 

۲-  فصل دوم

 

مقدمه ………………………………………….۱۱ ۲-۱
۲-۲تاریخچه ی سرقت در جهان ……….۱۲
تاریخچه ی سرقت در ایران ………….۱۳۲-۳
تعریف بزهکاری …………………………….۱۴۲-۴
تعریف سرقت ………………………………..۱۵۲-۵
سرقت در کودکان و نوجوانان ……….۱۶۲-۶
دزدی برحسب عادت …………………….۱۷۲-۷
علائم و نشانه های سرقت …………….۱۸۲-۸
علل سرقت ……………………………………۱۹۲-۹
درمان سرقت ……………………………..۲۱-۱۰
سرقت از دیدگاه جرم شناسان …..۲۱۲-۱۱
سرقت از دیدگاه قرآن و روایات …۲۲۲-۱۲
سرقت و آثار زیانبار آن بر فرد و جامعه ………..۲۳-۱۳
۱۴-۲نظریه امیل دورکیم …………………..۲۹
نظریه ساخت اجتماعی و آنومی رابرت.ک.مرتن ……۳۲۲-۱۵
نظریات مارکس و انگلس ……………۳۴۲-۱۶
نظریه ویلهلم بنگر ………………………۳۶۲-۱۷
نظریه یادگیری اجتماعی ……………۳۸۲-۱۸
۱۹-۲مروری بر پژوهش های انجام شده…………….۳۹
۲۰-۲نقش مددکاران اجتماعی در پیشگیری از جرم………..۴۱
اصول مددکاری ………………………….۴۲۲-۲۱
چارچوب نظری …………………………..۴۳۲-۲۲
۲۳-۲مدل نظری …………………………………۴۵
فرضیه های پژوهش …………………..۴۶۲-۲۴

 

۳- فصل سوم

 

مقدمه …………………………………………..۴۷-۱
روش پژوهش ………………………………..۴۹۳-۲
جمعیت آماری ……………………………..۵۰۳-۳
روش نمونه گیری …………………………۵۲۳-۴
واحد پژوهش…………………………………۵۳۳-۵
ابزار و نحوه جمع آوری اطلاعات ….۵۴۳-۶
۷-۳اعتبار و روایی………………………………..۵۵
۸-۳روش تجزیه و تحلیل داده ها………..۵۶
تعریف مفاهیم ………………………………۵۶۳-۹

 

۴- فصل چهارم

 

مقدمه ………………………………………….. ۶۰۴-۱
یافته های توصیفی ………………………۶۱ ۴-۲
۳-۴یافته های تحلیلی ………………………..۹۲
۵- فصل پنجم
۱-۵مقدمه …………………………………………۹۸
نتایج پژوهش ……………………………….۹۹ ۵-۲
پیشنهادات ………………………………….۱۰۳۵-۳
۴-۵پیشنهاد برای پژوهش های آتی ..۱۰۵
منابع و مأخذ ………………………………۱۰۶

 

قیمت فایل ۵۷,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه کارشناسی رشته مددکاری اجتماعی با عنوان بررسی عوامل موثر بر سرقت نوجوانان

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

(0)(0)

نظرات کاربران (0)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

نظری ارسال نشده است.

خبرنامه وطن پی دی اف

با وارد کردن آدرس ایمیل تان در کادر زیر و تایید آن از طریق ایمیل آخرین کتابها را در ایمیل تان تحویل بگیرید :

تمامی حقوق این سایت متعلق به وطن پی دی اف می باشد.