=
::: سـخـن روز : شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار . .

موضوعات

تبلیغات

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 118
قالب : doc
حجم : 1.243 MB
دانلود پایان نامه بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی
:::: توضیحات :
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 56 امتیاز
Loading...

جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته علوم تغذیه با عنوان بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

 

چکیده:

 

مقدمه:

 

امروزه اضافه وزن و چاقی به شکل اپیدمی جهانی درآمده است. این بیماری از عوامل مهم مرتبط با اختلال لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم است و همه آنها از عوامل خطرساز بیماریهای قلبی-عروقی (که خود اولین علت مرگ و میر است)، محسوب می شوند. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه دریافت بالای کلسیم می تواند تاثیری مطلوب بر لیپیدها و لیپوپروتئین های سرم داشته و نیز موجب کاهش وزن شود. هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر مکمل یاری کلسیم به مقدار ۱ گرم در روز و به مدت ۳۰ روز بر پروفایل لیپیدی و بعضی نمایه های چربی بدن در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی بود.

 

مواد و روشها:

 

این پژوهش به روش کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور انجام گردید. چهل و چهار زن غیریائسه (سن: ۶±۲۵  سال) مبتلا به اضافه وزن یا چاقی (kg/m2 25≤BMI ) به مدت ۳۰ روز ۱۰۰۰ میلی گرم مکمل کلسیم عنصری به شکل کربنات کلسیم (۲۴=n) یا دارونما (۲۰=n) دریافت کردند. نمونه خون پس از حداقل ۱۲ ساعت ناشتا و اندازه های تن سنجی شامل وزن، قد و چربی زیر پوستی در ۴ نقطه قبل از شروع مداخله و پس از آن گرفته شد. BMI از تقسیم وزن بر مربع قد و درصد چربی بدن با استفاده از مجموع چربی های زیر پوستی در ۴ نقطه برآورد شد. کلسترول تام، کلسترول HDL و تری گلیسرید به روش آنزیماتیک و آپولیپوپروتئینهای A-Ι و B به روش Nephelometry اندازه گیری شدند. کلسترول LDL با استفاده از فرمول  Freidwald و کلسترول VLDL یک پنجم TG محاسبه شد. مقدار دریافت انرژی و کلسیم غذا با استفاده از ۳ روز یادآمد ۲۴ ساعته خوراک محاسبه شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارش آماری SPSS (ویرایش ۹) انجام شد. آزمون های آماری به صورت دودامنه انجام و مقدار P کمتر از ۰۵/۰ از نظر آماری معنی دار در نظر گرفته شد.

 

یافته ها:

 

تفاوت معنی داری بین مشخصات پایه، دریافت انرژی، کلسیم و همچنین پروفایل لیپیدی بین دو گروه پیش از مداخله مشاهده نشد. TG، کلسترول تام، کلسترول LDL و کلسترول VLDL در هر دو گروه افزایش و کلسترول HDL کاهش نشان داد اما، از نظر آماری افزایش TG وکلسترول VLDL تنها در گروه مکمل کلسیم و افزایش کلسترول تام تنها در گروه دارونما معنی دار بود. افزایش کلسترول LDL و کاهش کلسترول HDL در هر دو گروه معنی دار بود. لازم به ذکر است تفاوت معنی داری بین هیچ کدام از متغیرها بین گروهها در انتهای مداخله مشاهده نشد.

 

نتیجه گیری:

 

بر اساس یافته های این مطالعه هرچند مکمل کلسیم تاثیری پیشگیری کننده بر افزایش کلسترول تام نسبت به دارونما نشان داد، اما با توجه به تغییرات آپولیپوپروتئین B، احتمالا موجب کاهش اندازه ذرات LDL شده است. همچنین با توجه به افزایش معنی دار TG در گروه مکمل کلسیم، در مجموع به نظر نمی رسد مصرف مکمل کلسیم تاثیر مطلوب بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی داشته باشد. افزون بر آن هر چند مکمل کلسیم کاهشی معنی دار در وزن و BMI نسبت به گروه دارونما نشان داد اما نتوانست درصد چربی بدن را به شکل معنی دار کم کند. با توجه به اینکه تفاوت معنی داری در متغیرهای مورد مطالعه بین گروهها در انتهای مداخله وجود نداشت، به طور کلی تاثیر مطلوب قابل توجهی از دریافت مکمل کلسیم در زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی مشاهده نشد.

 

فهرست مطالب

 

عنوان

 

مقدمه………………………………………..

اهداف و فرضیات………………………………..

هدف اصلی……………………………………..

اهداف ویژه……………………………………

هدف کاربردی…………………………………..

فرضیات……………………………………….

جدول متغیرها………………………………….

 

فصل اول: کلیات………………………………..

 

مقدمه‌ای بر کلسیم………………………………

نیاز (DRI) و مسمومیت……………………………

مهمترین عملکردهای کلسیم………………………..

منابع غذایی و دریافت…………………………..

ارتباط دریافت پائین کلسیم با بیماری های مزمن……..

استئوپورز…………………………………….

فشارخون بالا…………………………………..

سنگ کلیه……………………………………..

سرطان………………………………………..

لیپیدهای خون………………………………….

تری آسیل گلیسرول ها (تری گلیسریدها)……………..

کلسترول………………………………………

لیپوپروتئین‌ها…………………………………

متابولیسم لیپوپروتئین‌ها………………………..

بیماری‌های قلبی- عروقی (CHD) و ارتباط آن با لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها………………………………

DRI کلسیم بزرگسالان مرد و زن…………………….

محدوده طبیعی لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌های اندازه‌گیری شده

 

فصل دوم: مروری بر پژوهش‌های پیشین………………..

 

ارتباط کلسیم با لیپیدها و لیپوپروتئین‌ها………….

ارتباط کلسیم با وزن و بعضی نمایه های چربی بدن…….

 

فصل سوم: مواد و روش‌ها………………………….

 

نوع پژوهش…………………………………….

افراد مورد مطالعه……………………………..

معیارهای ورود به مطالعه………………………..

معیارهای خروج از مطالعه………………………..

برآورد حجم نمونه………………………………

نمونه‌یابی…………………………………….

نحوه انجام پژوهش………………………………

مکمل کلسیم و دارونما…………………………..

اندازه گیری محتوای کلسیم کپسول‌ها………………..

اندازه‌گیری‌های تن سنجی………………………….

نمونه‌های خون………………………………….

اندازه‌گیری لیپیدها و لیپوپروتئین‌ ها………………

اندازه‌گیری آپولیپوپروتئین‌ها…………………….

تجزیه و تحلیل آماری……………………………

محاسبه کلسیم و انرژی رژیم غذایی…………………

ملاحظات اخلاقی………………………………….

 

فصل چهارم: یافته‌ها…………………………….

 

میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمینه‌ای گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله……………………………………….

میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله……………………………………….

میانگین و انحراف معیار دریافت انرژی و کلسیم گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله…………………………………….

میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله……………………………………….

مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و شاخص‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم……………………………………

مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و شاخص‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مکمل دارونما………………………………….

مقایسه میانگین های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم………………………

مقایسه میانگین های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه دارونما…………………………

مقایسه میانگین‌های متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله…………………………………………….

مقایسه میانگین‌های پروفایل لیپیدی گروه‌ مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله

جمع‌بندی نتایج…………………………………

 

فصل پنجم: بحث…………………………………

 

مقایسه گروه های مکمل کلسیم و دارونما در ابتدای مطالعه

تأثیر مکمل یاری کلسیم بر لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها

تأثیر مکمل یاری بر وزن و چربی بدن……………….

پیشنهادات…………………………………….

پیوست و ضمائم…………………………………

چکیده انگلیسی…………………………………

منابع و ماخذ………………………………….

 

فهرست جداول

 

عنوان

 

جدول متغیرها………………………………….

جدول ۱-۱- DRI کلسیم بزرگسالان مرد و زن……………

جدول ۲-۱- محدوده طبیعی لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌های اندازه‌گیری شده………………………………..

جدول ۱-۴- میانگین و انحراف معیار متغیرهای زمینه‌ای گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله…………………………………

جدول ۲-۴- میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله………………………….

جدول ۳-۴- میانگین و انحراف معیار دریافت انرژی و کلسیم گروه‌های مکمل کلسیم و دارونما ……………………………………..

جدول ۴-۴- میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه‌های مکمل کلسیم و دارونما پیش از مداخله………………………….

جدول ۵-۴- مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و نمایه ‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم………………………

جدول ۶-۴- مقایسه میانگین‌های وزن، BMI و نما یه ‌های چربی بدن پیش و پس از مداخله در گروه دارونما…………………………

جدول ۷-۴- مقایسه میانگین‌های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه مکمل کلسیم…………………

جدول ۸-۴- مقایسه میانگین‌های لیپیدها، لیپوپروتئین‌ها و آپولیپوپروتئین‌ها پیش و پس از مداخله در گروه دارونما……………………

جدول ۹-۴- میانگین و انحراف معیار متغیرهای چربی بدن گروه مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله…………………………..

جدول ۱۰-۴- میانگین و انحراف معیار پروفایل لیپیدی گروه مکمل کلسیم و دارونما پس از مداخله………………………………….

 

فهرست پیوست و ضمائم:

 

پیوست ۱: رضایت نامه کتبی ………………………

پیوست ۲: محاسبه درصد چربی بدن با استفاده از مجموع چربی زیر پوستی در چهار نقطه ………………………………………..

پیوست ۳: پرسشنامه ۳ روز یاد آمد خوراک …………..

پیوست ۴: واژه های اختصاری

 

قیمت فایل ۱۳۴,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه بررسی تأثیر مکمل یاری کلسیم بر پروفایل لیپیدی زنان مبتلا به اضافه وزن یا چاقی

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

(0)(0)

نظرات کاربران (0)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

نظری ارسال نشده است.

خبرنامه وطن پی دی اف

با وارد کردن آدرس ایمیل تان در کادر زیر و تایید آن از طریق ایمیل آخرین کتابها را در ایمیل تان تحویل بگیرید :

تمامی حقوق این سایت متعلق به وطن پی دی اف می باشد.