=
::: سـخـن روز : شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار . .

موضوعات

تبلیغات

دانلود پایان نامه اندازه گیری غلظت رادیونوکلیدها در دو نوع از محصولات سبزیجات خوردنی (جعفری و تره) کشت داده شده در استان تهران با استفاده از سیستم بیناب نمائی گاما

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 82
قالب : doc
حجم : 7890 KB
دانلود پایان نامه اندازه گیری غلظت رادیونوکلیدها در دو نوع از محصولات سبزیجات خوردنی (جعفری و تره) کشت داده شده در استان تهران با استفاده از سیستم بیناب نمائی گاما
:::: توضیحات :
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 6 امتیاز
Loading...

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته بیوفیزیک با عنوان اندازه گیری غلظت رادیونوکلیدها در دو نوع از محصولات سبزیجات خوردنی (جعفری و تره) کشت داده شده در استان تهران با استفاده از سیستم بیناب نمائی گاما

 

چکیده

 

منابع تشعشع یونیزان همیشه در محیط اطراف ما وجود دارند و می توانند از طریق زنجیره غذایی وارد بدن انسان شوند. چرخه خاک- گیاه- انسان، یک مسیر اصلی برای انتقال رادیونوکلیدها می باشد[۱۲]. پرتوگیری ناشی از مواد غذایی، حتی با درجه خیلی کم، سبب اثرات سوء بلند مدت بر روی سلامت انسان می گردد[۱۸]. در این پژوهش غلظت رادیونوکلید های ۲۲۶Ra ، ۲۲۸Ra ،۴۰K و ۱۳۷Cs  در دو نمونه از محصولات سبزیجات خوردنی (جعفری و تره) کشت داده شده در استان تهران با استفاده از سیستم بیناب نمائی گاما  HPGe تعیین شده است.

 

نتایج به دست آمده با مقادیر مرجع استاندارد و سایر اندازه گیریها ی پرتوزایی در دیگر کشورها مقایسه شده است.با توجه به مقادیر به دست آمده ، غلظت متوسط رادیونوکلید  ۲۲۶Ra، در نمونه های این پژوهش ۲٫۶۳ برابر میزان مرجع، و غلظت متوسط رادیونوکلید ۲۲۸Ra ، ۶٫۷۸ برابر میزان مرجع است.غلظت متوسط رادیونوکلید  ۴۰K در نمونه های این تحقیق،  تقریبا برابر غلظت متوسط رادیونوکلید  ۴۰K در نمونه های کشورهای مصر و کره است. غلظت متوسط رادیونوکلید  ۱۳۷Cs در نمونه های این تحقیق، ۶۶٫۳ برابر کوچکتر از میانگین غلظت متوسط رادیونوکلید  ۱۳۷Csدر نمونه های کشور مصر  است.
در میان غلظت رادیونوکلیدها در نمونه های این تحقیق، رادیونوکلید ۴۰K بیشترین غلظت را دارا است.غلظت رادیونوکلیدها در نمونه های جعفری نسبت به نمونه های تره بالاتر است.

 

کلمات کلیدی:
سیستم بیناب نمائی گاما
اندازه گیری غلظت رادیونوکلیدها
منابع تشعشع یونیزان
مواد رادیو اکتیو و آشکارسازها

 

مقدمه

 

آگاهی از توزیع رادیونوکلیدها و میزان تشعشع آن ها در محیط، برای ارزیابی اثرات پرتوگیری تابشی ناشی از منابع زمینی و خارج زمینی موثر است [۴۳]. اطلاعات رادیواکتیویته محیطی می تواند منبعی باشد که با توجه به آن تصمیمات اقتصادی، حقوقی یا محیطی گرفته می شود. این اطلاعات همچنین در تجارت بین المللی، حفاظت محیطی، اقدامات قانونی و حفاظت از سلامت انسان ضروری هستند[۹۱]. پایش محیط به منظور به دست آوردن اطلاعاتی راجع به میزان رادیونوکلیدها در محیط و حفاظت رادیولوژیکی و ارزیابی اثرات رادیولوژیکی روی گیاهان و جانوران هر منطقه ضروری است [۵۳].

 

چنین تحقیقاتی موجب می شود که آلودگی های محلی و جهانی با رادیونوکلیدها مشخص شود. از جمله یک چشم انداز از تراکم رادیونوکلیدها در گروه های مختلف گیاهی به دست آید [۳۸].برنامه های کنترل محیطی در بسیاری از کشورها، به منظور اطمینان از پایین بودن پرتوگیری از منابع رادیواکتیو طبیعی و مصنوعی، انجام می پذیرد و به صورت قانون ملی این کشورها تدوین شده است[۹۸]. نمونه برداری و آنالیز رژیم های غذایی، یک روش مستقیم در تعیین جذب رادیونوکلیدها از غذا توسط انسان می باشد[۱۸].

 

با توجه به مطالب ذکر شده و لزوم سنجش میزان رادیواکتیویته محیطی، ما بر آن شدیم که میزان غلظت رادیونوکلیدها را در دو نوع از محصولات سبزیجات خوردنی کشت داده شده در استان تهران اندازه گیری نموده و از نظر ایمنی مورد بررسی قرار دهیم.
هدف اصلی ما در این تحقیق تعیین میزان غلظت رادیونوکلیدها در این دو نوع سبزی خوردنی بود. برای رسیدن به این هدف بیناب مواد رادیواکتیو در این نمونه ها باید تعیین می شد. در نهایت هدف ما مقایسه مقادیر به دست آمده با مقادیر استاندارد اعلام شده بود.

 

فهرست عناوین

 

چکیده.     ۱
مقدمه ۲

 

۱- فصل اول: مقدمه ۴

 

۱-۱- بیان مساله ۴
۱-۲- پیشینه تحقیق ۸
۱-۳- مواد رادیو اکتیو و آشکارسازها ۱۱
۱-۳-۱- عناصر رادیواکتیو ۱۱
۱-۳-۲- رادیواکتیویته طبیعی ۱۱
۱-۳-۳- رادیواکتیویته مصنوعی ۱۷
۱-۳-۴- فعالیت ۱۷
۱-۳-۵- تعادل رادیواکتیو ۱۸
۱-۳-۶- بررسی اثرات پرتو های گاما بر روی مواد ۲۰
۱-۳-۷- اثرات زیست شناختی پرتوهای یونیزان ۲۱
۱-۳-۸- اثرات تابش بر بدن ۲۳
۱-۳-۹- آشکار سازی پرتوها ۲۳
۱-۳-۱۰- آشکارسازهای نیمه رسانا ۲۵
۱-۳-۱۱- نیمه رساناهای ذاتی و غیرذاتی ۲۵
۱-۳-۱۲- پیوند  p-n 26
۱-۳-۱۳- پیوند  p-n به عنوان یک آشکارساز ۲۷
۱-۳-۱۴- آشکار سازهای ژرمانیوم فوق خالص به عنوان طیف سنج های پرتوهای گاما………………………………. ۲۷
۱-۳-۱۵- بازدهی آشکار سازهای ژرمانیوم فوق خالص (HPGe) 28
۱-۳-۱۶- ماژول های الکترونیکی مورد استفاده در یک سیستم آشکارسازی ژرمانیومی فوق خالص…………………… ۳۰

 

فصل۲- مواد و روش ها ۳۴

 

۲-۱- روش های استاندارد نمونه برداری ۳۴
۲-۲- فنون عمومی نمونه برداری ۳۴
۲-۲-۱ جستجو ۳۴
۲-۲-۲- انتخاب مکان و طرح‌های نمونه برداری ۳۵
۲-۲-۳- نمونه برداری کامل ۳۵
۲-۲-۴- نمونه برداری تجربی ۳۵
۲-۲-۵- نمونه برداری تصادفی ساده ۳۶
۲-۲-۶- نمونه برداری سامان یافته ۳۶
۲-۲-۷- نمونه برداری طبقه‌بندی شده ۳۸
۲-۳- انتخاب و حذف نقاط نمونه برداری ۳۹
۲-۴- میزان نمونه برداری ۳۹
۲-۵- نمونه‌های مرکب ۳۹
۲-۶- انتخاب نوع نمونه و مکان نمونه برداری ۴۰
۲-۷- استراتژی و شرح عملیات نمونه برداری : ۴۱
۲-۸مراحل آماده سازی نمونه ۴۴

 

۳- فصل سوم: یافته ها ۴۸

 

۳-۱- مشخصات آشکارساز ۴۸
۳-۲- کالیبراسیون انرژی آشکارساز مورد نظر ۴۸
۳-۳- استخراج تابع بازدهی آشکارساز  HPGeبرای نمونه های استاندارد گیاهی در پیکربندی مارینلی و در محدوده انرژی ۶۰ تا ۱۵۰۰ کیلو الکترون ولت ۵۰
۳-۳-۱- آماده سازی پایه غیر اکتیو نمونه استاندارد گیاهی با استفاده از گیاه ۵۰
۳-۳-۲- آماده سازی پایه اکتیو نمونه استاندارد گیاهی با استفاده از Al2O3 اکتیو و تهیه استاندارد نهائی……… ۵۱
۳-۴- طیف گیری از استانداردهای گیاهی ساخته شده با استفاده ازآشکارساز HPGe(38.5%)………………… 51
۳-۵- آنالیز داده ها و استخراج منحنی بازدهی آشکارساز HPGe(38.5%) برای استانداردهای مارینلی گیاهی ۵۳
۳-۶- تضمین کیفی نمونه های استاندارد ساخته شده با استفاده از نمونه های شاهد اکتیو در همان ساختار……………. ۵۷
۳-۷- تعیین مینیمم فعالیت قابل آشکارسازی در سیستم آشکارسازی HPGe برای ساختار استاندارد گیاهی مارینلی ۵۸
۳-۸- محاسبه فعالیت نمونه ۶۰
۳-۹- طیف نگاری از نمونه های آماده شده، به منظور تعیین سطح خالص زیر قله های مورد نظر……………………… ۶۰
۳-۱۰- آنالیز طیف های جمع آوری شده ۶۱
۳-۱۱- محاسبه فعالیت هسته های پرتوزای موجود در نمونه ها ۶۱
۳-۱۲- غلظت متوسط رادیونوکلیدها ۶۷

 

۴- فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری ۷۰

 

پیشنهادات ۷۴
منابع ۷۵
Abstract 81

 

فهرست شکلها

 

شکل (۱-۱) تولید پرتوهای گاما ۱۱
شکل)۱-۲(: زنجیره واپاشی ۲۳۲Th 13
شکل(۱-۳): زنجیره واپاشی ۲۳۸U  ۱۴
شکل(۱-۴): زنجیره واپاشی ۲۳۵U 15
شکل (۱-۵) اثر پرتوهای مختلف بر موجودات زنده ۲۲
شکل(۲ـ۱ ): نمونه برداری تصادفی ( نقاط نمونه برداری) ۳۶
شکل(۲ـ۲ ): نمونه برداری سامان یافته به صورت شبکه مربعی ( نقاط نمونه برداری) ۳۷
شکل( ۲ـ۳): نمونه برداری سامان یافته به طور تصادفی ( نقاط نمونه برداری) ۳۷
شکل (۲ـ۴): نمونه برداری سامان یافته به صورت شبکه دایره‌ای ( نقاط نمونه برداری) ۳۸
شکل(۲-۵): مکان های نمونه برداری شده بر روی نقشه به صورت مثلث های تو پر نشان داده شده است. ۴۱
شکل(۲-۶): وسایل و تجهیزات نمونه برداری ۴۳
شکل(۲-۷): مرحله آسیاب کردن و وزن کردن نمونه ۴۵
شکل(۲-۸):  ظرف مارینلی حاوی نمونه ۴۵
شکل(۲-۹): ظرف مارینلی آب بندی شده ۴۶
شکل(۳-۱): طیف حاصل از نمونه استاندارد گیاهی ۱۵۲Eu در ظرف مارینلی که به مدت ۱۰۵۰۰ ثانیه جمع آوری شده است. ۵۲
شکل(۳-۲): طیف حاصل از نمونه استاندارد گیاهی ۲۴۱Am+ 137Cs در ظرف مارینلی که به مدت ۳۶۰۰ ثانیه جمع آوری شده است. ۵۲
شکل(۳-۳): طیف حاصل از نمونه گیاه(نشاندار نشده) در ظرف مارینلی که به مدت ۶۴۱۸ ثانیه جمع آوری شده است. ۵۲
شکل(۳-۴):منحنی بازدهی آشکارساز HPGe(38%)برای ساختار استاندارد مارینلی گیاهی ۵۵
شکل(۳-۵): بررسی کیفیت براز منحنی بازدهی ۵۶
شکل ( ۳-۶ ) : نمایش احتمالات خطاهای نوع اول و دوم در حساسیت آشکارسازی سیستم های با پاسخ زمینه ۵۸
شکل(۳-۷): طیف حاصل از یکی از نمونه ها به همراه مولد قله ها ۶۰

 

فهرست جداول

 

جدول (۱-۱): غلظت تعدادی از رادیو نوکلیدهای طبیعی موجود در سبزیجات برگی  ۹
جدول )۱-۲(: غلظت     ۱۳۷Cs و ۴۰K موجود در سبزیجات برگی توسط بعضی کشورها ۱۰
جدول (۱-۳) بعضی ازمشخصات سریهای واپاشی عناصر سنگین ۱۲
جدول (۱-۴): عناصر رادیواکتیو طبیعی دیگر ۱۶
جدول(۲-۱): مختصات جغرافیایی نقاط نمونه برداری شده ۴۲
جدول(۲-۲): نام علمی و نسبت وزنی(تر/خشک) نمونه ها ۴۳
جدول (۳ـ۱): مشخصات آشکارساز ۵/۳۸ درصد ۴۸
جدول(۳-۲): تنظیمات در تقویت کننده آشکارساز ۵/۳۸% ۴۹
جدول (۳ـ۳) نتیجه کالیبراسیون انرژی در آشکارساز  ۵/۳۸% ۵۰
جدول(۳-۴): داده های مربوط به نرم افزار OMNIGAM که در محاسبه بازدهی مورد استفاده قرار می گیرند. ۵۳
جدول(۳-۵): داده های مربوط به بازدهی آشکارساز(HPGe(38% برای ساختار استاندارد مارینلی گیاهی ۵۴
جدول(۳-۶): مقادیر پارامترهای تابع براز بازدهی و داده های حاصل شده ۵۶
جدول(۳-۷): بررسی فعالیت نمونه شاهد ۱۳۳Ba با استفاده از تابع بازدهی استخراج شده ۵۷
جدول(۳-۸):  MDA سیستم آشکارسازی HPGe برای ساختار استاندارد مارینلی گیاهی ۵۹
جدول(۳-۹): غلظت رادیونوکلیدهای استفاده شده در تعیین غلظت متوسط عناصر رادیواکتیو ,۲۲۶Ra, 228Ra 137Cs و۴۰K  در نمونه های جعفری ۶۲
جدول(۳-۱۰): غلظت رادیونوکلیدهای استفاده شده در تعیین غلظت متوسط عناصر رادیواکتیو ,۲۲۶Ra, 228Ra 137Cs و۴۰K  در نمونه های تره ۶۳
جدول(۳-۱۱):غلظت متوسط۲۲۶Ra,  ۲۲۸Ra ,  ۴۰K و ۱۳۷Cs در نمونه های تره و جعفری ۶۷
جدول(۳-۱۲): غلظت متوسط رادیونوکلیدهای مختلف اندازه گیری شده در نمونه های شهرستانهای مختلف ۶۸

 

قیمت فایل ۱۲۷,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه اندازه گیری غلظت رادیونوکلیدها در دو نوع از محصولات سبزیجات خوردنی (جعفری و تره) کشت داده شده در استان تهران با استفاده از سیستم بیناب نمائی گاما

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

(0)(0)

نظرات کاربران (0)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

نظری ارسال نشده است.

خبرنامه وطن پی دی اف

با وارد کردن آدرس ایمیل تان در کادر زیر و تایید آن از طریق ایمیل آخرین کتابها را در ایمیل تان تحویل بگیرید :

تمامی حقوق این سایت متعلق به وطن پی دی اف می باشد.