=
::: سـخـن روز : شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار . .

موضوعات

تبلیغات

دانلود پایان نامه اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکمهای متفاوت بذر بر عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم دوروم

زبان : پارسی
تعداد صفحه : 169
قالب : doc
حجم : 769 KB
دانلود پایان نامه اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکمهای متفاوت بذر بر عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم دوروم
:::: توضیحات :
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars 8 امتیاز
Loading...

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته زراعت با عنوان اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکمهای متفاوت بذر بر عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم دوروم

 

چکیده

 

این تحقیق در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ به منظور تعیین بهترین و مناسبترین تراکم بوته گیاه گندم دوروم در شرایط آبیاری معمولی و نیز سطوح تنش خشکی در طی فاز رشد زایشی، در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران واقع در شهرستان ورامین انجام شد. قالب آماری طرح به صورت اسپلیت پلات در پایه طرح بلوکهای تصادفی در ۳ تکرار اجرا گردید.

 

عامل اصلی طرح شامل رژیم آبیاری در سه سطح آبیاری نرمال (عرف منطقه)، قطع آبیاری در ابتدای مرحله پر شدن دانه (تنش خفیف) و قطع آبیاری در ابتدای مرحله گلدهی (تنش شدید) و عامل فرعی شامل تراکم کاشت در سه سطح ۳۵۰ بوته در متر مربع، ۴۵۰ بوته در متر مربع و ۵۵۰ بوته در متر مربع بود. نتایج نشان داد که به جز ارتفاع بوته اثر تیمار تنش بر کلیه صفات مورد بررسی معنی دار بود. همچنین اثر تیمار تراکم بوته نیز برای همه صفات مورد بررسی به جز درصد پروتئین و میزان پرولین برگ پرچم معنی دار شد. هر دو تیمار تنش خفیف و شدید موجب کاهش معنی دار عملکرد دانه به ترتیب به میزان ۶/۸ درصد و ۲/۱۶درصد در مقایسه با شاهد شدند. در تیمار تنش خفیف، بیشترین میزان افت اجزای عملکرد دانه مربوط به وزن هزار دانه و تعداد خوشه بارور بود در حالی که برای تیمار تنش شدید علاوه بر این صفات، تعداد روز تا رسیدگی، عملکرد بیولوژیک و دوام سطح سبز برگها به شدت تحت تأثیر قرار گرفت. درصد و عملکرد پروتئین دانه نیز تحت تأثیر تنش قرار گرفت.

 

تنش، سبب افزایش درصد و کاهش عملکرد پروتئین دانه شد. همچنین افزایش معنی دار میزان پرولین برگ در هر دو تیمار تنش مشاهده شد. با افزایش تراکم از ۳۵۰ به ۴۵۰ بوته در متر مربع بسیاری از اجزای عملکرد بهبود یافته و سبب افزایش عملکرد دانه در این تیمار شد. بیشترین عملکرد دانه در تراکم ۴۵۰ بوته در متر مربع و به میزان ۷۲۱۲ کیلوگرم در هکتار بود. افزایش تراکم به ۵۵۰ بوته در متر مربع افت عملکرد دانه را موجب شد. با این حال کمترین عملکرد دانه از پایین ترین تراکم (۳۵۰ بوته در متر مربع) حاصل شد. تراکم بوته اثر معنی داری بر درصد پروتئین دانه نداشت اما اثر آن بر عملکرد پروتئین معنی دار بود. میزان پرولین برگ پرچم تحت تاثیر تراکم قرار نگرفت اما هر دو تیمار تنش آبیاری سبب افزایش معنی دار آن شدند. روند تغییرات منحنی شاخص های رشد گندم تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفت. تنش در طی فاز زایشی سبب ریزش سریعتر برگها و کاهش دوام سطح سبز شده و سبب افزایش شیب افت منحنی شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول شد. تراکم بوته، میزان و زمان به حداکثر رسیدن LAI و CGR را تحت تاثیر قرار داد.

 

کلمات کلیدی:
گندم دوروم
سطوح مختلف آبیاری
تراکمهای متفاوت بذر
شاخصهای رشد
پروتئین
پرولین

 

فهرست مطالب

 

چکیده ۱

 

فصل اول : مقدمه و کلیات  ۲

 

مقدمه ۳
گندم، منشاء و تاریخچه       ۵
اهمیت اقتصادی گندم دوروم ۸
اختلافات ساختاری و شیمیایی گندم دوروم و نان ۸
موارد مصرف گندم دوروم  ۱۰
تولید ماکارانی  ۱۰
ویژه گیهای تغذیه ای ماکارونی حاصل از گندم دوروم  ۱۰
ارزش تغذیه ای ماکارونی سبوس دار ۱۱
گندم دوروم برای تولید نان ۱۳
درصد ترکیبات مغذی در بخشهای مختلف دانه ۱۳
سطح زیر کشت و تولید گندم   ۱۴
سطح زیر کشت گندم نان و دوروم در ایران  ۱۶
خصوصیات گیاه شناسی گندم  ۱۹
انواع گندم ۱۹
الف- گندم بهاره ۲۰
ب- گندم پاییزه ۲۰
اندام شناسی گندم ۲۰
ریشه (Root  )  ۲۱
ساقه ( Stem ) 21
برگ ( Leaf ) 21
گل آذین (Spike)  ۲۲
دانه Grain))    ۲۲
جنین (Embrio) 23
سبوس (Husk) 23
آندوسپرم (Endosperm) 23
کمیت گلوتن  ۲۴
کیفیت گلوتن ۲۴
درصد پروتئین  ۲۵
اکولوژی گندم   ۲۵
نور ۲۶
رطوبت و خشکی   ۲۶
شرایط مناسب برای رشد گندم دوروم  ۲۶
تهیه زمین :  ۲۷
ضدعفونی بذر:  ۲۷
میزان بذر ۲۷
عمق مناسب کاشت  ۲۷
میزان کود مصرفی  ۲۷
آفات و بیماری های گیاه گندم ۲۷
سن گندم ۲۸
زنگ گندم ۲۹
سیاهک گندم ۲۹
پوسیدگی جوانه و ریشه ۲۹
برداشت محصول ۲۹
تنش و انواع آن ۳۰
تنش خشکی ۳۰
تنش خشکی و سازو کار های تحمل به آن  ۳۲
فرار از خشکی  ۳۳
اجتناب از خشکی  ۳۴
تحمل خشکی ۳۴
صفات مرتبط با تحمل به تنش خشکی در گندم ۳۵
نقش پرولین در تنظیم اسمزی و افزایش توانایی تحمل به خشکی ۳۷
تراکم بذر ۳۹

 

فصل دوم : بررسی منابع ۴۱

 

تنش خشکی  ۴۲
تراکم کاشت  ۵۰

 

فصل سوم : مواد و روشها  ۵۸

 

قالب آماری طرح  ۵۹
آماده سازی زمین و پیاده سازی طرح    ۵۹
مشخصات خاک محل آزمایش ۶۱
خصوصیات بذر مورد استفاده     ۶۲
عملیات داشت  ۶۳
صفات مورد بررسی  ۶۴
روشهای اندازه گیری  ۶۵
تجزیه آماری داده ها  ۶۶

 

فصل چهارم : نتایج و بحث  ۶۷

 

ارتفاع بوته ۶۹
تعداد خوشه در متر مربع ۷۶
وزن هزار دانه ۸۱
تعداد روز تا رسیدگی ۸۵
عملکرد دانه ۹۱
عملکرد بیولوژیکی  ۹۸
شاخص برداشت  ۱۰۳
درصد پروتئین دانه ۱۱۰
عملکرد پروتئین  ۱۱۳
محتوای پرولین برگ   ۱۱۸
شاخص سطح برگ  ۱۲۲
سرعت رشد محصول ۱۲۶
سرعت جذب خالص ۱۳۰
جدول همبستگی بین صفات
نتیجه گیری و پیشنهادات
فهرست منابع ۱۳۳
۱۳۴
۱۳۷
۱۵۸
چکیده انگلیسی

 

قیمت فایل ۱۴۵,۰۰۰ تومان

 

خرید آنلاین پایان نامه اثر سطوح مختلف آبیاری و تراکمهای متفاوت بذر بر عملکرد و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد گندم دوروم

 

توجه : تمام مقالات و پایان نامه و پروژه ها به صورت فایل دنلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد.

 

جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

(0)(0)

نظرات کاربران (0)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

نظری ارسال نشده است.

خبرنامه وطن پی دی اف

با وارد کردن آدرس ایمیل تان در کادر زیر و تایید آن از طریق ایمیل آخرین کتابها را در ایمیل تان تحویل بگیرید :

تمامی حقوق این سایت متعلق به وطن پی دی اف می باشد.